Annotation.BackHatchStyle Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví styl šrafování pozadí poznámky.Gets or sets the hatching style of an annotation background.

public:
 virtual property System::Web::UI::DataVisualization::Charting::ChartHatchStyle BackHatchStyle { System::Web::UI::DataVisualization::Charting::ChartHatchStyle get(); void set(System::Web::UI::DataVisualization::Charting::ChartHatchStyle value); };
public virtual System.Web.UI.DataVisualization.Charting.ChartHatchStyle BackHatchStyle { get; set; }
member this.BackHatchStyle : System.Web.UI.DataVisualization.Charting.ChartHatchStyle with get, set
Public Overridable Property BackHatchStyle As ChartHatchStyle

Hodnota vlastnosti

ChartHatchStyle

ChartHatchStyleHodnota, která se používá k vykreslení pozadí.A ChartHatchStyle value used to draw the background.

Poznámky

K vykreslení šrafování se používají dvě barvy BackColor BackSecondaryColor .Two colors are used to draw the hatching, BackColor and BackSecondaryColor.

Tato vlastnost se nevztahuje na anotace typu řádek, poznámky k obrázku a textové poznámky.This property does not apply to line-type annotations, image annotations and text annotations.

Platí pro