Legend.IsEquallySpacedItems Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví příznak označující, zda jsou všechny položky legendy rovnoměrně rozmístěny.Gets or sets a flag that indicates whether all legend items are equally spaced.

public:
 property bool IsEquallySpacedItems { bool get(); void set(bool value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
[System.Web.UI.PersistenceMode(System.Web.UI.PersistenceMode.Attribute)]
public bool IsEquallySpacedItems { get; set; }
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
[<System.Web.UI.PersistenceMode(System.Web.UI.PersistenceMode.Attribute)>]
member this.IsEquallySpacedItems : bool with get, set
Public Property IsEquallySpacedItems As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud jsou položky legendy rovnoměrně rozmístěny, false Pokud nejsou.true if legend items are equally spaced; false if they are not. Výchozí hodnota je false.The default value is false.

Atributy

Platí pro