IControlBuilderAccessor.ControlBuilder Vlastnost

Definice

Získá tvůrce ovládacího prvku pro tento ovládací prvek.Gets the control builder for this control.

public:
 property System::Web::UI::ControlBuilder ^ ControlBuilder { System::Web::UI::ControlBuilder ^ get(); };
public System.Web.UI.ControlBuilder ControlBuilder { get; }
member this.ControlBuilder : System.Web.UI.ControlBuilder
Public ReadOnly Property ControlBuilder As ControlBuilder

Hodnota vlastnosti

ControlBuilder

ControlBuilderOvládací prvek, který sestavil, v opačném null případě bez použití Tvůrce.The ControlBuilder that built the control; otherwise, null if no builder was used.

Poznámky

ControlBuilderVlastnost umožňuje serializátoru ovládacího prvku přístup k tvůrci, který sestavil ovládací prvek, který implementuje IControlBuilderAccessor .The ControlBuilder property allows a control serializer to access the builder that built the control that implements IControlBuilderAccessor.

Platí pro