Form.HasDeactivateHandler Metoda

Definice

Vrátí true , zda Deactivate existuje událost.Returns true if the Deactivate event exists. Toto rozhraní API je zastaralé.This API is obsolete. Informace o tom, jak vyvíjet ASP.NET mobilní aplikace, najdete v tématu Mobile Apps & lokality s ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 virtual bool HasDeactivateHandler();
public virtual bool HasDeactivateHandler ();
abstract member HasDeactivateHandler : unit -> bool
override this.HasDeactivateHandler : unit -> bool
Public Overridable Function HasDeactivateHandler () As Boolean

Návraty

Boolean

true Pokud Deactivate událost existuje; v opačném případě false .true if the Deactivate event exists; otherwise, false.

Platí pro

Viz také