Page.ClientScript Vlastnost

Definice

Získá ClientScriptManager objekt, který se používá ke správě, registraci a přidání skriptu na stránku.Gets a ClientScriptManager object used to manage, register, and add script to the page.

public:
 property System::Web::UI::ClientScriptManager ^ ClientScript { System::Web::UI::ClientScriptManager ^ get(); };
public System.Web.UI.ClientScriptManager ClientScript { get; }
member this.ClientScript : System.Web.UI.ClientScriptManager
Public ReadOnly Property ClientScript As ClientScriptManager

Hodnota vlastnosti

ClientScriptManager

ClientScriptManagerObjekt.A ClientScriptManager object.

Příklady

Příklad naleznete v ClientScriptManager tématu věnovaném přehledu třídy.For an example, see the ClientScriptManager class overview topic.

Poznámky

Vlastnost slouží ClientScript k získání ClientScriptManager objektu, který lze použít ke správě, registraci a přidání skriptu na webovou stránku.Use the ClientScript property to get a ClientScriptManager object that can be used to manage, register, and add script to a Web page. Další informace naleznete v tématu ClientScriptManager Třída.For more information, see the ClientScriptManager class.

ClientScriptManagerTřída je nová v ASP.NET 2,0ASP.NET 2.0 a nahrazuje Page metody třídy pro správu skriptů, které jsou nyní zastaralé.The ClientScriptManager class is new in ASP.NET 2,0ASP.NET 2.0 and replaces Page class methods for managing scripts that are now deprecated.

Platí pro

Viz také