TemplateControl.AppRelativeVirtualPath Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví cestu k virtuálnímu adresáři relativní vzhledem k aplikaci k souboru, ze kterého je ovládací prvek analyzován a kompilován.Gets or sets the application-relative, virtual directory path to the file from which the control is parsed and compiled.

public:
 property System::String ^ AppRelativeVirtualPath { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public string AppRelativeVirtualPath { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.AppRelativeVirtualPath : string with get, set
Public Property AppRelativeVirtualPath As String

Hodnota vlastnosti

String

Řetězec představující cestu.A string representing the path.

Atributy

Výjimky

Cesta, která je nastavena, je null .The path that is set is null.

Cesta, která je nastavena, není rootem.The path that is set is not rooted.

Poznámky

Pokud se soubor, který definuje TemplateControl ovládací prvek, nachází v jiném adresáři než na stránce, která zpracovává požadavek, použijte AppRelativeVirtualPath vlastnost, která vrátí relativní virtuální cestu aplikace k TemplateControl .When the file that defines a TemplateControl control resides in a directory other than that of the page processing the request, use the AppRelativeVirtualPath property to return the application-relative, virtual path to the TemplateControl.

AppRelativeTemplateSourceDirectoryVlastnost je nastavena na základě virtuální cesty, která je nastavena ve AppRelativeVirtualPath Vlastnosti.The AppRelativeTemplateSourceDirectory property is set based on the virtual path that is set in the AppRelativeVirtualPath property.

Platí pro

Viz také