TemplateControl.FrameworkInitialize Metoda

Definice

Inicializuje ovládací prvek, který je odvozen od TemplateControl třídy.Initializes the control that is derived from the TemplateControl class.

protected:
 virtual void FrameworkInitialize();
protected virtual void FrameworkInitialize ();
abstract member FrameworkInitialize : unit -> unit
override this.FrameworkInitialize : unit -> unit
Protected Overridable Sub FrameworkInitialize ()

Poznámky

Nepřepisujte FrameworkInitialize metodu.Do not override the FrameworkInitialize method.

Platí pro