TemplateControl.GetLocalResourceObject Metoda

Definice

Získá prostředek na úrovni stránky.Gets a page-level resource.

Přetížení

GetLocalResourceObject(String)

Získá objekt prostředku na úrovni stránky na základě zadané ResourceKey Vlastnosti.Gets a page-level resource object based on the specified ResourceKey property.

GetLocalResourceObject(String, Type, String)

Získá objekt prostředku na úrovni stránky na základě zadané ResourceKey vlastnosti, typu objektu a názvu vlastnosti.Gets a page-level resource object based on the specified ResourceKey property, object type, and property name.

GetLocalResourceObject(String)

Získá objekt prostředku na úrovni stránky na základě zadané ResourceKey Vlastnosti.Gets a page-level resource object based on the specified ResourceKey property.

protected:
 System::Object ^ GetLocalResourceObject(System::String ^ resourceKey);
protected object GetLocalResourceObject (string resourceKey);
member this.GetLocalResourceObject : string -> obj
Protected Function GetLocalResourceObject (resourceKey As String) As Object

Parametry

resourceKey
String

Řetězec představující ResourceKey .A string representing a ResourceKey.

Návraty

Object

Objekt představující požadovaný objekt prostředku; v opačném případě null .An object representing the requested resource object; otherwise, null.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít GetLocalResourceObject metodu pro přístup k řetězci s názvem LocalResourceString1 z místního prostředku stránky, který je umístěn ve složce App_LocalResources.The following code example demonstrates how to use the GetLocalResourceObject method to access a string named LocalResourceString1 from a local page resource that is located in the App_LocalResources folder.

<%@ Page Language="C#" Culture="auto" UICulture="auto" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 {
  string localresourcestring;
  string globalresourcestring;
  
  // Get the local resource string.
  try
  {
   localresourcestring = "Found the local resource string and it's value is: " + 
    (String)GetLocalResourceObject("LocalResourceString1") + ".";
  }
  catch
  {
   localresourcestring = "Could not find local resource.";
  }
  
  // Get the global resource string.
  try
  {
   // Look in the global resource file called MyResource.resx.
   globalresourcestring = "Found the global resource string and it's value is: " +
    (String)GetGlobalResourceObject("MyResource", "GlobalResourceString1") + ".";
  }
  catch
  {
   globalresourcestring = "Could not find global resource.";
  }

  LocalResourceMessage.InnerText = localresourcestring;
  GlobalResourceMessage.InnerText = globalresourcestring;

 }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>TemplateControl GetGlobalResourceObject and GetLocalResourceObject Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
  <h3>TemplateControl GetGlobalResourceObject and GetLocalResourceObject Example</h3>
   <span id="LocalResourceMessage"
      runat="server"/>
   <br />
   <span id="GlobalResourceMessage"
      runat="server" />
  </div>
  </form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" Culture="auto" UICulture="auto" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

 Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)

  Dim localresourcestring As String
  Dim globalresourcestring As String
  
  ' Get the local resource string.
  Try

   localresourcestring = "Found the local resource string and it's value is: " & _
    Convert.ToString(GetLocalResourceObject("LocalResourceString1")) & "."
   
  Catch
  
   localresourcestring = "Could not find local resource."

  End Try
  
  ' Get the global resource string.
  Try

   ' Look in the global resource file called MyResource.resx.
   globalresourcestring = "Found the global resource string and it's value is: " & _
    Convert.ToString(GetGlobalResourceObject("MyResource", "GlobalResourceString1")) & "."

  Catch

   globalresourcestring = "Could not find global resource."

  End Try

  LocalResourceMessage.InnerText = localresourcestring
  GlobalResourceMessage.InnerText = globalresourcestring

 End Sub
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
  <title>TemplateControl GetGlobalResourceObject and GetLocalResourceObject Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
  <h3>TemplateControl GetGlobalResourceObject and GetLocalResourceObject Example</h3>
   <span id="LocalResourceMessage"
      runat="server"/>
   <br />
   <span id="GlobalResourceMessage"
      runat="server" />
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Poznámky

Soubory místních prostředků jsou uloženy v adresáři App_LocalResources.Local resource files are stored in the App_LocalResources directory. Další informace najdete v tématu prostředky v aplikacích ASP.NET .For more information, see Resources in ASP.NET Applications

Viz také

Platí pro

GetLocalResourceObject(String, Type, String)

Získá objekt prostředku na úrovni stránky na základě zadané ResourceKey vlastnosti, typu objektu a názvu vlastnosti.Gets a page-level resource object based on the specified ResourceKey property, object type, and property name.

protected:
 System::Object ^ GetLocalResourceObject(System::String ^ resourceKey, Type ^ objType, System::String ^ propName);
protected object GetLocalResourceObject (string resourceKey, Type objType, string propName);
member this.GetLocalResourceObject : string * Type * string -> obj
Protected Function GetLocalResourceObject (resourceKey As String, objType As Type, propName As String) As Object

Parametry

resourceKey
String

Řetězec představující ResourceKey .A string representing a ResourceKey.

objType
Type

Typ objektu prostředku, který se má načíst.The type of the resource object to get.

propName
String

Název vlastnosti objektu prostředku, který se má načístThe property name of the resource object to get.

Návraty

Object

Objekt představující požadovaný objekt prostředku; v opačném případě null .An object representing the requested resource object; otherwise, null.

Poznámky

Soubory místních prostředků jsou uloženy v adresáři App_LocalResources.Local resource files are stored in the App_LocalResources directory. Další informace najdete v tématu prostředky v aplikacích ASP.NET .For more information, see Resources in ASP.NET Applications

Viz také

Platí pro