TemplateControl.ParseControl Metoda

Definice

Analyzuje vstupní řetězec do Control objektu na webové stránce nebo v uživatelském ovládacím prvku ASP.NET.Parses an input string into a Control object on the ASP.NET Web page or user control.

Přetížení

ParseControl(String)

Analyzuje vstupní řetězec na Control objekt na stránce webového formuláře nebo v uživatelském ovládacím prvku.Parses an input string into a Control object on the Web Forms page or user control.

ParseControl(String, Boolean)

Analyzuje vstupní řetězec do Control objektu na webové stránce nebo v uživatelském ovládacím prvku ASP.NET.Parses an input string into a Control object on the ASP.NET Web page or user control.

Poznámky

ParseControl je představena ve verzi .NET Framework 3,5.ParseControl is introduced in the .NET Framework version 3.5. Další informace najdete v tématu verze a závislosti.For more information, see Versions and Dependencies.

ParseControl(String)

Analyzuje vstupní řetězec na Control objekt na stránce webového formuláře nebo v uživatelském ovládacím prvku.Parses an input string into a Control object on the Web Forms page or user control.

public:
 System::Web::UI::Control ^ ParseControl(System::String ^ content);
public System.Web.UI.Control ParseControl (string content);
member this.ParseControl : string -> System.Web.UI.Control
Public Function ParseControl (content As String) As Control

Parametry

content
String

Řetězec, který obsahuje uživatelský ovládací prvek.A string that contains a user control.

Návraty

Control

Analyzuje se Control .The parsed Control.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak vytvořit Button ovládací prvek webového serveru pomocí ParseControl metody a následně přidá výsledek do ControlCollection kolekce PlaceHolder ovládacího prvku webového serveru s názvem myPlaceholder .The following code example demonstrates how to create a Button Web server control using the ParseControl method, and then adds the result to the ControlCollection collection of a PlaceHolder Web server control named myPlaceholder.

<%@ Page language="c#" Debug="true" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>ASP.NET Example</title>
<script runat="server">
  // System.Web.UI.TemplateControl.ParserControl;
  // The following example demonstrates the method 'ParseControl' of class TemplateControl.
  // Since TemplateControl is abstract, this sample has been written using 'Page' class which derives from 
  // 'TemplateControl' class.
  // A button object is created by passing a string to contstruct a button using ASP syntax, to the 
  // 'ParseControl' method. This button is added as one of the child controls of the page and displayed.
  void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
  {
   Control c = ParseControl("<asp:button text='Click here!' runat='server' />");
   myPlaceholder.Controls.Add(c);
  }
  </script>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
   <asp:placeholder id ="myPlaceholder" runat="server" />
  </form>
 </body>
</html>
<%@ Page language="vb" Debug="true" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>ASP.NET Example</title>
<script runat="server">
  ' System.Web.UI.TemplateControl.ParseControl;
  ' The following example demonstrates the method 'ParseControl' of class TemplateControl.
   
  ' Since TemplateControl is abstract, this sample has been written using 'Page' class which derives from 
  ' 'TemplateControl' class.
  ' A button object is created by passing a string to contstruct a button using ASP syntax, to the 
  ' 'ParseControl' method. This button is added as one of the child controls of the page and displayed.

  Sub Page_Load(sender As Object, e As System.EventArgs)
    Dim c As Control 
    c = ParseControl("<asp:button text='Click here!' runat='server' />")
    myPlaceholder.Controls.Add(c)
  End Sub 'Page_Load
  </script>
 </head>

 <body>
  <form id="form1" runat="server">
   <asp:placeholder id ="myPlaceholder" runat="server" />
  </form>
 </body>
</html>

Poznámky

contentParametr obsahuje uživatelský ovládací prvek, například, který byste našli v souboru. ascx.The content parameter contains a user control, such as you would find in an .ascx file. Tento řetězec nemůže obsahovat žádný kód, protože ParseControl metoda nikdy nezpůsobí kompilaci.This string cannot contain any code, because the ParseControl method never causes compilation.

Viz také

Platí pro

ParseControl(String, Boolean)

Analyzuje vstupní řetězec do Control objektu na webové stránce nebo v uživatelském ovládacím prvku ASP.NET.Parses an input string into a Control object on the ASP.NET Web page or user control.

public:
 System::Web::UI::Control ^ ParseControl(System::String ^ content, bool ignoreParserFilter);
public System.Web.UI.Control ParseControl (string content, bool ignoreParserFilter);
member this.ParseControl : string * bool -> System.Web.UI.Control
Public Function ParseControl (content As String, ignoreParserFilter As Boolean) As Control

Parametry

content
String

Řetězec, který obsahuje uživatelský ovládací prvek.A string that contains a user control.

ignoreParserFilter
Boolean

Hodnota, která určuje, zda má být filtr analyzátoru ignorován.A value that specifies whether to ignore the parser filter.

Návraty

Control

Analyzovaný ovládací prvek.The parsed control.

Poznámky

contentParametr obsahuje uživatelský ovládací prvek (obsah souboru. ascx).The content parameter contains a user control (the contents of an .ascx file). Tento řetězec nemůže obsahovat žádný kód, protože ParseControl metoda nikdy nezpůsobí kompilaci.This string cannot contain any code, because the ParseControl method never causes compilation.

ignoreParserFilterParametr umožňuje, PageParserFilter aby byla třída ignorována.The ignoreParserFilter parameter allows the PageParserFilter class to be ignored. PageParserFilterTřídu používá analyzátor ASP.NET k určení, zda je položka na stránce v době analýzy povolena.The PageParserFilter class is used by the ASP.NET parser to determine whether an item is allowed in the page at parse time.

Platí pro