ThemeableAttribute Třída

Definice

Definuje atribut metadat, který ovládací prvky webového serveru a jejich členové používají k označení, zda mohou být jejich vykreslování ovlivněny motivy a skiny ovládacích prvků.Defines the metadata attribute that Web server controls and their members use to indicate whether their rendering can be affected by themes and control skins. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

public ref class ThemeableAttribute sealed : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Property)]
public sealed class ThemeableAttribute : Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Property)>]
type ThemeableAttribute = class
  inherit Attribute
Public NotInheritable Class ThemeableAttribute
Inherits Attribute
Dědičnost
ThemeableAttribute
Atributy

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak lze použít ThemeableAttribute atribut na člen ovládacího prvku.The following code example demonstrates how you can apply the ThemeableAttribute attribute to a member of a control. V tomto příkladu ThemeableAttribute je použita na ovládací prvek vázaný na data a false je předán ThemeableAttribute konstruktoru, který označuje, že DataSourceID člen nemůže mít použité motivy.In this example, ThemeableAttribute is applied to a data-bound control and false is passed to the ThemeableAttribute constructor, indicating that the DataSourceID member cannot have themes applied. (Předání false konstruktoru má za následek ThemeableAttribute instanci, která je ekvivalentní No poli.)(Passing false to the constructor results in a ThemeableAttribute instance that is equivalent to the No field.)

namespace Samples.AspNet.CS.Controls {
  using System;
  using System.Web.UI;
  using System.Web.UI.WebControls;

  public class SomeDataBoundControl : DataBoundControl
  {
    // Implementation of a custom data source control.
    
    [Themeable(false) ]
    [IDReferenceProperty()]
    public override string DataSourceID {
      get {
        return base.DataSourceID;
      }
      set {
        base.DataSourceID = value;
      }
    }
  }
}
Imports System.Web.UI
Imports System.Web.UI.WebControls

Public Class SomeDataBoundControl
  Inherits DataBoundControl

  ' Implementation of a custom data source control.
  
  <Themeable(False)> _
  <IDReferenceProperty()> _
  Public Overrides Property DataSourceID() As String 
    Get
      Return MyBase.DataSourceID
    End Get
    Set
      MyBase.DataSourceID = value
    End Set
  End Property
  
End Class

Poznámky

Vývojáři ovládacích prvků používají ThemeableAttribute atribut k vyplnění typů ovládacích prvků a jejich členů k signalizaci, které mohou a nemohou být ovlivněny motivy a skiny ovládacích prvků.Control developers use the ThemeableAttribute attribute to decorate control types and their members, to signal which ones can and cannot be affected by themes and control skins. Ve výchozím nastavení jsou všechny vlastnosti zpřístupněné ovládacím prvkem motivované.By default, all properties exposed by a control are themeable. Motivy se ale obvykle aplikují jenom na stylistické vlastnosti; Themeable(false) atribut by měl být použit explicitně pro všechny nestylistické vlastnosti.However, themes are typically applied only to stylistic properties; the Themeable(false) attribute should be applied explicitly to all non-stylistic properties. Upravení člen s Themeable(false) atributem zajišťuje, že člen není motiv, bez ohledu na hodnotu EnableTheming Vlastnosti.Decorating a member with the Themeable(false) attribute ensures that the member is not themed, regardless of the value of the EnableTheming property. Například pokud je ThemeableAttribute atribut použit pro ovládací prvek a nastaven na false , ovládací prvek není ovlivněn motivy, ani když EnableTheming je jeho vlastnost nastavena na true .For example, if the ThemeableAttribute attribute is applied to a control and set to false, the control is not affected by themes even when its EnableTheming property is set to true.

ThemeableAttributeTřída udržuje statický seznam všech typů, které podporují motivy, a tento seznam je zobrazen při každém volání statických metod IsObjectThemeable a IsTypeThemeable .The ThemeableAttribute class maintains a static list of all types that support themes, and this list is consulted whenever the static methods IsObjectThemeable and IsTypeThemeable are called.

Konstruktory

ThemeableAttribute(Boolean)

Inicializuje novou instanci ThemeableAttribute třídy pomocí zadané logické hodnoty k určení, zda atribut představuje typ nebo člen, který je ovlivněn motivy a skiny ovládacích prvků.Initializes a new instance of the ThemeableAttribute class, using the specified Boolean value to determine whether the attribute represents a type or member that is affected by themes and control skins.

Pole

Default

Načte ThemeableAttribute instanci, která představuje výchozí hodnotu definovanou aplikací atributu.Gets a ThemeableAttribute instance that represents the application-defined default value of the attribute.

No

Načte ThemeableAttribute instanci, která se používá k vyplnění typu nebo členu, který není ovlivněn motivy a skiny ovládacích prvků.Gets a ThemeableAttribute instance used to decorate a type or member that is not affected by themes and control skins.

Yes

Načte ThemeableAttribute instanci, která je použita k vyplnění typu nebo členu, které jsou ovlivněny motivy a skiny ovládacích prvků.Gets a ThemeableAttribute instance used to decorate a type or member that is affected by themes and control skins.

Vlastnosti

Themeable

Získá hodnotu, která označuje, zda může být aktuální ovládací prvek nebo člen ovládacího prvku ovlivněn motivy a skiny ovládacího prvku definovaných pro webovou aplikaci.Gets a value indicating whether the current control or member of a control can be affected by themes and control skins defined for the Web application.

TypeId

Při implementaci v odvozené třídě získá jedinečný identifikátor Attribute .When implemented in a derived class, gets a unique identifier for this Attribute.

(Zděděno od Attribute)

Metody

Equals(Object)

Vrací hodnotu, která určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.Returns a value that indicates whether this instance is equal to a specified object.

GetHashCode()

Slouží jako funkce hash pro ThemeableAttribute typ.Serves as a hash function for the ThemeableAttribute type.

GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
IsDefaultAttribute()

Načte hodnotu, která označuje, zda je aktuální instance ekvivalentní Default instanci ThemeableAttribute třídy.Gets a value indicating whether the current instance is equivalent to a Default instance of the ThemeableAttribute class.

IsObjectThemeable(Object)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda objekt předaný metodě podporuje motivy.Returns a value indicating whether the object passed to the method supports themes.

IsTypeThemeable(Type)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda Type předaná metoda podporuje motivy.Returns a value indicating whether the Type passed to the method supports themes.

Match(Object)

Při přepsání v odvozené třídě vrátí hodnotu, která označuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.When overridden in a derived class, returns a value that indicates whether this instance equals a specified object.

(Zděděno od Attribute)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Explicitní implementace rozhraní

_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Mapuje sadu názvů na odpovídající sadu identifikátorů pro rozesílání.Maps a set of names to a corresponding set of dispatch identifiers.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Načte informace o typu pro objekt, který lze použít k získání informací o typu pro rozhraní.Retrieves the type information for an object, which can be used to get the type information for an interface.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Získá počet rozhraní typu informací, které objekt poskytuje (0 nebo 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Poskytuje přístup k vlastnostem a metodám vystaveným objektem.Provides access to properties and methods exposed by an object.

(Zděděno od Attribute)

Platí pro

Viz také