UserControl.IUserControlDesignerAccessor.TagName Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví úplný název značky uživatelského ovládacího prvku.Gets or sets the full tag name of the user control.

property System::String ^ System::Web::UI::IUserControlDesignerAccessor::TagName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
string System.Web.UI.IUserControlDesignerAccessor.TagName { get; set; }
member this.System.Web.UI.IUserControlDesignerAccessor.TagName : string with get, set
 Property TagName As String Implements IUserControlDesignerAccessor.TagName

Hodnota vlastnosti

String

Úplný název značky uživatelského ovládacího prvku.The full tag name of the user control.

Implementuje

Platí pro

Viz také