ViewStateMode Výčet

Definice

Určuje, zda bude pro ovládací prvek povolen stav zobrazení.Specifies whether view state will be enabled for a control.

public enum class ViewStateMode
public enum ViewStateMode
type ViewStateMode = 
Public Enum ViewStateMode
Dědičnost
ViewStateMode

Pole

Disabled 2

Zakažte stav zobrazení pro tento ovládací prvek i v případě, že nadřazený ovládací prvek má povolený stav zobrazení.Disable view state for this control even if the parent control has view state enabled.

Enabled 1

Povolit stav zobrazení pro tento ovládací prvek i v případě, že nadřazený ovládací prvek má zakázaný stav zobrazení.Enable view state for this control even if the parent control has view state disabled.

Inherit 0

Zdědit hodnotu ViewStateMode z nadřazené položky Control .Inherit the value of ViewStateMode from the parent Control.

Poznámky

Vlastnost můžete použít Control.ViewStateMode k povolení stavu zobrazení pro jednotlivé ovládací prvky i v případě, že je pro stránku zakázaná.You can use the Control.ViewStateMode property to enable view state for an individual control even if it is disabled for the page.

Chcete-li vypnout stav zobrazení stránky a zapnout ji pro konkrétní ovládací prvek na stránce, nastavte EnableViewState vlastnost stránky a ovládací prvek na true , nastavte ViewStateMode vlastnost stránky na hodnotu zakázáno a nastavte ViewStateMode vlastnost ovládacího prvku na povoleno.To turn off view state for a page and turn it on for a specific control on the page, set the EnableViewState property of the page and the control to true, set the ViewStateMode property of the page to Disabled, and set the ViewStateMode property of the control to Enabled.

ViewStateModeVlastnost stránky nebo ovládacího prvku má vliv pouze v případě, že EnableViewState je vlastnost nastavena na hodnotu true .The ViewStateMode property of a page or a control has an effect only if the EnableViewState property is set to true. Pokud je EnableViewState vlastnost nastavena na hodnotu false , stav zobrazení bude vypnut i v případě, že ViewStateMode je vlastnost nastavena na hodnotu povoleno.If the EnableViewState property is set to false, view state will be turned off even if the ViewStateMode property is set to Enabled.

Platí pro

Viz také