BaseDataList.CellPadding Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví velikost prostoru mezi obsahem buňky a ohraničením buňky.Gets or sets the amount of space between the contents of a cell and the cell's border.

public:
 virtual property int CellPadding { int get(); void set(int value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
public virtual int CellPadding { get; set; }
public virtual int CellPadding { get; set; }
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
member this.CellPadding : int with get, set
member this.CellPadding : int with get, set
Public Overridable Property CellPadding As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Velikost prostoru (v pixelech) mezi obsahem buňky a ohraničením buňky.The amount of space (in pixels) between the contents of a cell and the cell's border. Výchozí hodnota je-1, což znamená, že tato vlastnost není nastavena.The default value is -1, which indicates that this property is not set.

Atributy

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít CellPadding vlastnost k určení mezer mezi obsahem buňky a ohraničením buňky.The following code example demonstrates how to use the CellPadding property to specify the spacing between the contents of a cell and the cell's border.


<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <script runat="server">
 
   ICollection CreateDataSource() 
   {
   
     // Create sample data for the DataGrid control.
     DataTable dt = new DataTable();
     DataRow dr;
 
     // Define the columns of the table.
     dt.Columns.Add(new DataColumn("IntegerValue", typeof(Int32)));
     dt.Columns.Add(new DataColumn("StringValue", typeof(string)));
     dt.Columns.Add(new DataColumn("CurrencyValue", typeof(double)));
 
     // Populate the table with sample values.
     for (int i = 0; i < 9; i++) 
     {
      dr = dt.NewRow();
 
      dr[0] = i;
      dr[1] = "Item " + i.ToString();
      dr[2] = 1.23 * (i + 1);
 
      dt.Rows.Add(dr);
     }
 
     DataView dv = new DataView(dt);
     return dv;
   }
 
   void Page_Load(Object sender, EventArgs e) 
   {
 
     // Load sample data only once when the page is first loaded.
     if (!IsPostBack) 
     {
      ItemsGrid.DataSource = CreateDataSource();
      ItemsGrid.DataBind();
     }

   }

   void Index_Change(Object sender, EventArgs e) 
   {

     ItemsGrid.CellPadding = CellPaddingList.SelectedIndex;
     ItemsGrid.CellSpacing = CellSpacingList.SelectedIndex;

   }
 
  </script>
 
<head runat="server">
  <title>BaseDataList CellPadding and CellSpacing Example</title>
</head>
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">
 
   <h3>BaseDataList CellPadding and CellSpacing Example</h3>
 
   <asp:DataGrid id="ItemsGrid"
      BorderColor="black"
      BorderWidth="1"
      CellPadding="3"
      AutoGenerateColumns="true"
      runat="server">

     <HeaderStyle BackColor="#00aaaa">
     </HeaderStyle> 
 
   </asp:DataGrid>

   <br />

   <h4>Select different values for the cell padding and cell spacing:</h4>
   <table cellpadding="5">

     <tr>

      <td>

        Cell padding:

      </td>

      <td>

        Cell spacing:

      </td>

     </tr>

     <tr>

      <td>

        <asp:DropDownList id="CellPaddingList"
          AutoPostBack="True"
          OnSelectedIndexChanged="Index_Change"
          runat="server">

         <asp:ListItem>0</asp:ListItem>
         <asp:ListItem>1</asp:ListItem>
         <asp:ListItem>2</asp:ListItem>
         <asp:ListItem>3</asp:ListItem>
         <asp:ListItem>4</asp:ListItem>
         <asp:ListItem>5</asp:ListItem>

        </asp:DropDownList>

      </td>

      <td>

        <asp:DropDownList id="CellSpacingList"
          AutoPostBack="True"
          OnSelectedIndexChanged="Index_Change"
          runat="server">

         <asp:ListItem>0</asp:ListItem>
         <asp:ListItem>1</asp:ListItem>
         <asp:ListItem>2</asp:ListItem>
         <asp:ListItem>3</asp:ListItem>
         <asp:ListItem>4</asp:ListItem>
         <asp:ListItem>5</asp:ListItem>

        </asp:DropDownList>

      </td>

     </tr>

   </table>
 
  </form>
 
</body>
</html>


<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <script runat="server">
 
   Function CreateDataSource() As ICollection 
   
     ' Create sample data for the DataGrid control.
     Dim dt As DataTable = New DataTable()
     Dim dr As DataRow
 
     ' Define the columns of the table.
     dt.Columns.Add(New DataColumn("IntegerValue", GetType(Int32)))
     dt.Columns.Add(New DataColumn("StringValue", GetType(string)))
     dt.Columns.Add(New DataColumn("CurrencyValue", GetType(double)))
 
     ' Populate the table with sample values.
     Dim i As Integer

     For i = 0 to 8 
    
      dr = dt.NewRow()
 
      dr(0) = i
      dr(1) = "Item " & i.ToString()
      dr(2) = 1.23 * (i + 1)
 
      dt.Rows.Add(dr)

     Next i
 
     Dim dv As DataView = New DataView(dt)
     Return dv

   End Function
 
   Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) 
 
     ' Load sample data only once when the page is first loaded.
     If Not IsPostBack Then 
 
      ItemsGrid.DataSource = CreateDataSource()
      ItemsGrid.DataBind()

     End If

   End Sub

   Sub Index_Change(sender As Object, e As EventArgs) 

     ItemsGrid.CellPadding = CellPaddingList.SelectedIndex
     ItemsGrid.CellSpacing = CellSpacingList.SelectedIndex

   End Sub
 
  </script>
 
<head runat="server">
  <title>BaseDataList CellPadding and CellSpacing Example</title>
</head>
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">
 
   <h3>BaseDataList CellPadding and CellSpacing Example</h3>
 
   <asp:DataGrid id="ItemsGrid"
      BorderColor="black"
      BorderWidth="1"
      CellPadding="3"
      AutoGenerateColumns="true"
      runat="server">

     <HeaderStyle BackColor="#00aaaa">
     </HeaderStyle> 
 
   </asp:DataGrid>

   <br />

   <h4>Select different values for the cell padding and cell spacing:</h4>
   <table cellpadding="5">

     <tr>

      <td>

        Cell padding:

      </td>

      <td>

        Cell spacing:

      </td>

     </tr>

     <tr>

      <td>

        <asp:DropDownList id="CellPaddingList"
          AutoPostBack="True"
          OnSelectedIndexChanged="Index_Change"
          runat="server">

         <asp:ListItem>0</asp:ListItem>
         <asp:ListItem>1</asp:ListItem>
         <asp:ListItem>2</asp:ListItem>
         <asp:ListItem>3</asp:ListItem>
         <asp:ListItem>4</asp:ListItem>
         <asp:ListItem>5</asp:ListItem>

        </asp:DropDownList>

      </td>

      <td>

        <asp:DropDownList id="CellSpacingList"
          AutoPostBack="True"
          OnSelectedIndexChanged="Index_Change"
          runat="server">

         <asp:ListItem>0</asp:ListItem>
         <asp:ListItem>1</asp:ListItem>
         <asp:ListItem>2</asp:ListItem>
         <asp:ListItem>3</asp:ListItem>
         <asp:ListItem>4</asp:ListItem>
         <asp:ListItem>5</asp:ListItem>

        </asp:DropDownList>

      </td>

     </tr>

   </table>
 
  </form>
 
</body>
</html>

Poznámky

Tuto CellPadding vlastnost použijte k řízení mezer mezi obsahem buňky a ohraničením buňky.Use the CellPadding property to control the spacing between the contents of a cell and the cell's border. Zadaná velikost odsazení je přidána na všechny čtyři strany buňky.The padding amount specified is added to all four sides of the cell.

Všechny buňky ve stejném sloupci ovládacího prvku pro výpis dat sdílejí stejnou šířku buňky.All cells in the same column of a data listing control share the same cell width. Proto pokud je obsah jedné buňky delší než obsah jiných buněk ve stejném sloupci, použije se pro nejširší buňku Hodnota odsazení.Therefore, if the content of one cell is longer than the content of other cells in the same column, the padding amount is applied to the widest cell. Všechny ostatní buňky ve sloupci jsou také nastaveny na tuto šířku buňky.All other cells in the column are also set to this cell width.

Podobně všechny buňky ve stejném řádku mají stejnou výšku.Similarly, all cells in the same row share the same height. Velikost odsazení se aplikuje na výšku nejvyšší buňky na řádku.The padding amount is applied to the height of the tallest cell in the row. Všechny ostatní buňky v řádku jsou nastaveny na tuto výšku buňky.All other cells in the row are set to this cell height. Nelze zadat jednotlivé velikosti buněk.Individual cell sizes cannot be specified.

Platí pro

Viz také