BaseDataList.Controls Vlastnost

Definice

Získá ControlCollection objekt, který obsahuje kolekci podřízených ovládacích prvků v ovládacím prvku pro výpis dat.Gets a ControlCollection object that contains a collection of child controls in a data listing control.

public:
 virtual property System::Web::UI::ControlCollection ^ Controls { System::Web::UI::ControlCollection ^ get(); };
public override System.Web.UI.ControlCollection Controls { get; }
member this.Controls : System.Web.UI.ControlCollection
Public Overrides ReadOnly Property Controls As ControlCollection

Hodnota vlastnosti

ControlCollection

ControlCollectionKterý obsahuje kolekci podřízených ovládacích prvků v ovládacím prvku pro výpis dat.A ControlCollection that contains a collection of child controls in a data listing control.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak programově přidat ovládací prvek do Controls kolekce.The following code example demonstrates how to programmatically add a control to the Controls collection.


<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <script runat="server">
 
   ICollection CreateDataSource() 
   {
     // Create sample data for the DataGrid control.
     DataTable dt = new DataTable();
     DataRow dr;
 
     // Define columns for the data source.
     dt.Columns.Add(new DataColumn("IntegerValue", typeof(Int32)));
     dt.Columns.Add(new DataColumn("StringValue", typeof(string)));
     dt.Columns.Add(new DataColumn("CurrencyValue", typeof(double)));
 
     // Populate data source with sample values.
     for (int i = 0; i < 9; i++) 
     {
      dr = dt.NewRow();
 
      dr[0] = i;
      dr[1] = "Item " + i.ToString();
      dr[2] = 1.23 * (i + 1);
 
      dt.Rows.Add(dr);
     }
 
     DataView dv = new DataView(dt);
     return dv;
   }
 
   void Page_Load(Object sender, EventArgs e) 
   {
 
     // Bind data to the DataGrid control only when the page first loads.
     if (!IsPostBack) 
     {
      ItemsGrid.DataSource= CreateDataSource();
      ItemsGrid.DataBind();
     }

     // Create a Label control to display the total number of items 
     // displayed in the DataGrid.
     Label myLabel = new Label();
     myLabel.Text = "<br /><br /><b>Total Number of Items: " + ItemsGrid.Items.Count.ToString() + "</b>";
     myLabel.ID = "SummaryLabel";

     // Add the Label control to the Controls collection of the DataGrid.
     ItemsGrid.Controls.Add(myLabel);

   }

  </script>
 
<head runat="server">
  <title>BaseDataList Controls Example</title>
</head>
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">
 
   <h3>BaseDataList Controls Example</h3>
 
   <b>Product List</b>
 
   <asp:DataGrid id="ItemsGrid"
      BorderColor="black"
      BorderWidth="1"
      CellPadding="3"
      AutoGenerateColumns="True"
      runat="server">

     <HeaderStyle BackColor="#00aaaa">
     </HeaderStyle>
 
   </asp:DataGrid>

  </form>
 
</body>
</html>


<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <script runat="server">
 
   Function CreateDataSource() As ICollection 
   
     ' Create sample data for the DataGrid control.
     Dim dt As DataTable = New DataTable()
     Dim dr As DataRow
 
     ' Define the columns of the table.
     dt.Columns.Add(New DataColumn("IntegerValue", GetType(Int32)))
     dt.Columns.Add(New DataColumn("StringValue", GetType(string)))
     dt.Columns.Add(New DataColumn("CurrencyValue", GetType(double)))
 
     ' Populate the table with sample values.
     Dim i As Integer

     For i = 0 to 8 
    
      dr = dt.NewRow()
 
      dr(0) = i
      dr(1) = "Item " & i.ToString()
      dr(2) = 1.23 * (i + 1)
 
      dt.Rows.Add(dr)

     Next i
 
     Dim dv As DataView = New DataView(dt)
     Return dv

   End Function
 
   Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) 
 
     ' Load sample data only once when the page is first loaded.
     If Not IsPostBack Then 
 
      ItemsGrid.DataSource = CreateDataSource()
      ItemsGrid.DataBind()

     End If

     ' Create a Label control to display the total number of items 
     ' displayed in the DataGrid.
     Dim myLabel As Label = New Label()
     myLabel.Text = "<br /><br /><b>Total Number of Items: " & ItemsGrid.Items.Count.ToString() & "</b>"
     myLabel.ID = "SummaryLabel"

     ' Add the Label control to the Controls collection of the DataGrid.
     ItemsGrid.Controls.Add(myLabel)

   End Sub

  </script>
 
<head runat="server">
  <title>BaseDataList Controls Example</title>
</head>
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">
 
   <h3>BaseDataList Controls Example</h3>
 
   <b>Product List</b>
 
   <asp:DataGrid id="ItemsGrid"
      BorderColor="black"
      BorderWidth="1"
      CellPadding="3"
      AutoGenerateColumns="True"
      runat="server">

     <HeaderStyle BackColor="#00aaaa">
     </HeaderStyle>
 
   </asp:DataGrid>

  </form>
 
</body>
</html>

Poznámky

Pomocí Controls kolekce můžete spravovat podřízené ovládací prvky obsažené v ovládacím prvku pro výpis dat.Use the Controls collection to manage the child controls contained in a data listing control. Můžete přidat ovládací prvky, odebrat ovládací prvky nebo iterovat přes serverové ovládací prvky v kolekci.You can add controls, remove controls, or iterate through the server controls in the collection.

Platí pro

Viz také