BaseDataList.CreateChildControls Metoda

Definice

Vytvoří podřízený ovládací prvek pomocí stavu zobrazení.Creates a child control using the view state.

protected:
 override void CreateChildControls();
protected public:
 override void CreateChildControls();
protected override void CreateChildControls ();
protected internal override void CreateChildControls ();
override this.CreateChildControls : unit -> unit
Protected Overrides Sub CreateChildControls ()
Protected Friend Overrides Sub CreateChildControls ()

Platí pro