BaseDataList.CreateControlHierarchy(Boolean) Metoda

Definice

Při přepsání v odvozené třídě vytvoří hierarchii ovládacího prvku pro ovládací prvek pro výpis dat se zadaným zdrojem dat nebo bez něj.When overridden in a derived class, creates the control hierarchy for the data listing control with or without the specified data source.

protected:
 abstract void CreateControlHierarchy(bool useDataSource);
protected abstract void CreateControlHierarchy (bool useDataSource);
abstract member CreateControlHierarchy : bool -> unit
Protected MustOverride Sub CreateControlHierarchy (useDataSource As Boolean)

Parametry

useDataSource
Boolean

true Chcete-li použít zdroj dat ovládacího prvku; v opačném případě false .true to use the control's data source; otherwise, false.

Poznámky

CreateControlHierarchyMetoda je pomocná metoda používaná odvozenou třídou k vytvoření hierarchie ovládacího prvku.The CreateControlHierarchy method is a helper method used by a derived class to create its control hierarchy.

Poznámky pro implementátory

Při vytváření ovládacího prvku pro výpis dat, který je odvozen z BaseDataList , je nutné přepsat CreateControlHierarchy(Boolean) metodu pro vytvoření hierarchie ovládacího prvku pro odvozený ovládací prvek pro výpis dat.When you create a data listing control that derives from BaseDataList, you must override the CreateControlHierarchy(Boolean) method to create the control hierarchy for the derived data listing control.

Platí pro