BaseDataList.DataKeysArray Vlastnost

Definice

Získá ArrayList objekt, který obsahuje hodnoty klíče každého záznamu v ovládacím prvku pro výpis dat.Gets an ArrayList object that contains the key values of each record in a data listing control.

protected:
 property System::Collections::ArrayList ^ DataKeysArray { System::Collections::ArrayList ^ get(); };
protected System.Collections.ArrayList DataKeysArray { get; }
member this.DataKeysArray : System.Collections.ArrayList
Protected ReadOnly Property DataKeysArray As ArrayList

Hodnota vlastnosti

ArrayList

Obsahující ArrayList klíčové hodnoty jednotlivých záznamů v ovládacím prvku pro výpis dat.An ArrayList that contains the key values of each record in a data listing control.

Poznámky

DataKeysArrayVlastnost je používána odvozenou třídou pro uložení hodnot klíče každého záznamu v ovládacím prvku pro výpis dat.The DataKeysArray property is used by a derived class to store the key values of each record in a data listing control. Tato vlastnost se obecně používá ke generování DataKeyCollection objektu obsaženého ve DataKeys Vlastnosti.This property is generally used to generate the DataKeyCollection object contained in the DataKeys property.

Platí pro

Viz také