BaseDataList.OnInit(EventArgs) Metoda

Definice

Vyvolá Init událost pro BaseDataList ovládací prvek.Raises the Init event for the BaseDataList control.

protected public:
 override void OnInit(EventArgs ^ e);
protected internal override void OnInit (EventArgs e);
override this.OnInit : EventArgs -> unit
Protected Friend Overrides Sub OnInit (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

Obsahující EventArgs data události.An EventArgs that contains the event data.

Poznámky

OnInitMetoda upozorní BaseDataList ovládací prvek na provedení všech kroků inicializace potřebných k vytvoření a nastavení instance.The OnInit method notifies the BaseDataList control to perform any initialization steps that are required to create and set up an instance.

Platí pro