ControlParameter.PropertyName Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví název vlastnosti ovládacího prvku identifikovaného ControlID vlastností, na kterou se ControlParameter objekt váže.Gets or sets the property name of the control identified by the ControlID property that the ControlParameter object binds to.

public:
 property System::String ^ PropertyName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Web.UI.WebControls.ControlPropertyNameConverter))]
public string PropertyName { get; set; }
[<System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Web.UI.WebControls.ControlPropertyNameConverter))>]
member this.PropertyName : string with get, set
Public Property PropertyName As String

Hodnota vlastnosti

String

stringKterý představuje název vlastnosti ovládacího prvku, ke které se ControlParameter váže.A string that represents the name of a control's property that the ControlParameter binds to.

Atributy

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít ControlParameter objekt pro svázání dat zobrazených v ListBox ovládacím prvku s vybranou hodnotou DropDownList ovládacího prvku v deklarativním scénáři.The following code example demonstrates how to use a ControlParameter object to bind data displayed in a ListBox control to the selected value of a DropDownList control in a declarative scenario. DropDownListOvládací prvek je odvozen z ListControl ovládacího prvku.The DropDownList control derives from the ListControl control. ControlParameterObjekt je přidán do SelectParameters kolekce SqlDataSource ovládacího prvku ve formuláři a odpovídá @Title zástupnému textu ve SelectCommand Vlastnosti.The ControlParameter object is added to the SelectParameters collection of the SqlDataSource control on the form, and corresponds to the "@Title" placeholder text in the SelectCommand property.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <p><asp:dropdownlist
     id="DropDownList1"
     runat="server"
     autopostback="True">
     <asp:listitem selected="True">Sales Representative</asp:listitem>
     <asp:listitem>Sales Manager</asp:listitem>
     <asp:listitem>Vice President, Sales</asp:listitem>
   </asp:dropdownlist></p>

   <asp:sqldatasource
     id="SqlDataSource1"
     runat="server"
     connectionstring="<%$ ConnectionStrings:MyNorthwind%>"
     selectcommand="SELECT LastName FROM Employees WHERE Title = @Title">
     <selectparameters>
       <asp:controlparameter name="Title" controlid="DropDownList1" propertyname="SelectedValue"/>
     </selectparameters>
   </asp:sqldatasource>

   <p><asp:listbox
     id="ListBox1"
     runat="server"
     datasourceid="SqlDataSource1"
     datatextfield="LastName">
   </asp:listbox></p>

  </form>
 </body>
</html>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <p><asp:dropdownlist
     id="DropDownList1"
     runat="server"
     autopostback="True">
     <asp:listitem selected="True">Sales Representative</asp:listitem>
     <asp:listitem>Sales Manager</asp:listitem>
     <asp:listitem>Vice President, Sales</asp:listitem>
   </asp:dropdownlist></p>

   <asp:sqldatasource
     id="SqlDataSource1"
     runat="server"
     connectionstring="<%$ ConnectionStrings:MyNorthwind%>"
     selectcommand="SELECT LastName FROM Employees WHERE Title = @Title">
     <selectparameters>
       <asp:controlparameter name="Title" controlid="DropDownList1" propertyname="SelectedValue"/>
     </selectparameters>
   </asp:sqldatasource>

   <p><asp:listbox
     id="ListBox1"
     runat="server"
     datasourceid="SqlDataSource1"
     datatextfield="LastName">
   </asp:listbox></p>

  </form>
 </body>
</html>

Následující příklad kódu ukazuje, jak nastavit ControlID PropertyName vlastnosti a pro identifikaci ovládacího prvku, ControlParameter na který je objekt svázán.The following code example demonstrates how to set the ControlID and PropertyName properties to identify the control that a ControlParameter object is bound to. Tento příklad naplní ListBox ovládací prvek hodnotami.The example populates a ListBox control with values. SelectedValueVlastnost ListBox ovládacího prvku slouží k filtrování dat načtených SqlDataSource ovládacím prvkem a zobrazeného GridView ovládacím prvkem.The SelectedValue property of the ListBox control is used to filter data retrieved by a SqlDataSource control and displayed by a GridView control.

<%@ Page language="c#"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
<script runat="server">
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
 if (IsPostBack) {
  GridView1.DataBind();
 }
 else {
  ListBox1.Items.Add(new ListItem("Nancy Davolio",  "1",true));
  ListBox1.Items.Add(new ListItem("Janet Leverling", "3",true));
  ListBox1.Items.Add(new ListItem("Margaret Peacock","4",true));
  ListBox1.Items.Add(new ListItem("Michael Suyama", "6",true));
  ListBox1.Items.Add(new ListItem("Robert King",   "7",true));
  ListBox1.Items.Add(new ListItem("Anne Dodsworth", "9",true));
 }
}
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="Form1" method="post" runat="server">
   <p>Show Orders For:</p>

   <p>
   <asp:ListBox
    id="ListBox1"
    runat="server"
    AutoPostBack="True">
   </asp:ListBox></p>

   <asp:SqlDataSource
    id="OdbcDataSource1"
    runat="server"
    ProviderName="System.Data.Odbc"
    DataSourceMode="DataSet"
    SelectCommand="SELECT OrderID, ShipName FROM Orders WHERE EmployeeID = ?;"
    ConnectionString="dsn=MyOdbcDSN;">
    <SELECTPARAMETERS>
     <asp:ControlParameter
      PropertyName="SelectedValue"
      ControlID="ListBox1"
      Name="empID">
     </asp:ControlParameter>
    </SELECTPARAMETERS>
   </asp:SqlDataSource>

   <p>
   <asp:GridView
    id="GridView1"
    runat="server"
    DataSourceID="OdbcDataSource1">
   </asp:GridView></p>
  </form>
 </body>
</html>
<%@ Page language="VB"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
Private Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs)

  If (IsPostBack) Then
    GridView1.DataBind()
  Else
   Dim li As ListItem

   li = New ListItem("Nancy Davolio",  "1",True)
   ListBox1.Items.Add(li)

   li = New ListItem("Janet Leverling", "3",True)
   ListBox1.Items.Add(li)

   li = New ListItem("Margaret Peacock","4",True)
   ListBox1.Items.Add(li)

   li = New ListItem("Michael Suyama", "6",True)
   ListBox1.Items.Add(li)

   li = New ListItem("Robert King",   "7",True)
   ListBox1.Items.Add(li)

   li = New ListItem("Anne Dodsworth", "9",True)
   ListBox1.Items.Add(li)
  End If
End Sub ' Page_Load
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="Form1" method="post" runat="server">
   <p>Show Orders For:</p>

   <p>
   <asp:ListBox
    id="ListBox1"
    runat="server"
    AutoPostBack="True">
   </asp:ListBox></p>

   <asp:SqlDataSource
    id="OdbcDataSource1"
    runat="server"
    ProviderName="System.Data.Odbc"
    DataSourceMode="DataSet"
    SelectCommand="SELECT OrderID, ShipName FROM Orders WHERE EmployeeID = ?;"
    ConnectionString="dsn=MyOdbcDSN;">
    <SELECTPARAMETERS>
     <asp:ControlParameter
      PropertyName="SelectedValue"
      ControlID="ListBox1"
      Name="empID">
     </asp:ControlParameter>
    </SELECTPARAMETERS>
   </asp:SqlDataSource>

   <p>
   <asp:GridView
    id="GridView1"
    runat="server"
    DataSourceID="OdbcDataSource1">
   </asp:GridView></p>
  </form>
 </body>
</html>

Poznámky

PropertyNameVlastnost identifikuje veřejnou vlastnost Control objektu identifikovanou ControlID vlastností, na kterou se ControlParameter objekt váže za běhu.The PropertyName property identifies the public property of the Control object identified by the ControlID property that the ControlParameter object binds to at run time. PropertyName lze nastavit na jednoduchý řetězec, například "SelectedValue" nebo výraz pomocí Eval syntaxe pro identifikaci komplexních vlastností ovládacího prvku.PropertyName can be set to a simple string, such as "SelectedValue", or an expression using Eval syntax to identify complex control properties.

I když PropertyName je vlastnost volitelná, obvykle ControlID jsou obě i PropertyName vlastnosti nastaveny pro Evaluate metodu pro správné vázání k ovládacímu prvku.While the PropertyName property is optional, typically both ControlID and PropertyName properties are set for the Evaluate method to correctly bind to a control. Pokud nastavíte ControlID vlastnost, ale ne PropertyName vlastnost, metoda se Evaluate pokusí použít ControlValuePropertyAttribute atribut k identifikaci výchozí PropertyName Vlastnosti.If you set the ControlID property but not the PropertyName property, the Evaluate method attempts to use the ControlValuePropertyAttribute attribute to identify a default PropertyName property. (Za účelem určení tohoto atributu je odpovědností autoři řízení.) Pokud k tomu dojde, Evaluate vyvolá ArgumentException výjimku.(It is the responsibility of control authors to specify this attribute.) If this fails, Evaluate throws an ArgumentException exception.

Následující tabulka určuje, které ovládací prvky ASP.NET upraví vlastnosti pomocí ControlValuePropertyAttribute atributu.The following table identifies which ASP.NET controls decorate properties with the ControlValuePropertyAttribute attribute.

ŘízeníControl VlastnostProperty
Calendar SelectedDate
CheckBox Checked
DataList SelectedValue
DetailsView SelectedValue
FormView SelectedValue
GridView SelectedValue
Label Text
ListControl SelectedValue
Menu SelectedValue
TextBox Text
TreeView SelectedValue

Platí pro

Viz také