ControlParameter Třída

Definice

Váže hodnotu vlastnosti Control pro objekt parametru.Binds the value of a property of a Control to a parameter object.

public ref class ControlParameter : System::Web::UI::WebControls::Parameter
public class ControlParameter : System.Web.UI.WebControls.Parameter
type ControlParameter = class
  inherit Parameter
Public Class ControlParameter
Inherits Parameter
Dědičnost
ControlParameter

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít ControlParameter objekt pro svázání dat zobrazených v ListBox ovládacím prvku s vybranou hodnotou DropDownList ovládacího prvku v deklarativním scénáři.The following code example demonstrates how to use a ControlParameter object to bind data displayed in a ListBox control to the selected value of a DropDownList control in a declarative scenario. ControlParameterObjekt je přidán do SelectParameters kolekce SqlDataSource ovládacího prvku ve formuláři a odpovídá @Title zástupnému textu ve SelectCommand Vlastnosti.The ControlParameter object is added to the SelectParameters collection of the SqlDataSource control on the form, and corresponds to the "@Title" placeholder text in the SelectCommand property.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <p><asp:dropdownlist
     id="DropDownList1"
     runat="server"
     autopostback="True">
     <asp:listitem selected="True">Sales Representative</asp:listitem>
     <asp:listitem>Sales Manager</asp:listitem>
     <asp:listitem>Vice President, Sales</asp:listitem>
   </asp:dropdownlist></p>

   <asp:sqldatasource
     id="SqlDataSource1"
     runat="server"
     connectionstring="<%$ ConnectionStrings:MyNorthwind%>"
     selectcommand="SELECT LastName FROM Employees WHERE Title = @Title">
     <selectparameters>
       <asp:controlparameter name="Title" controlid="DropDownList1" propertyname="SelectedValue"/>
     </selectparameters>
   </asp:sqldatasource>

   <p><asp:listbox
     id="ListBox1"
     runat="server"
     datasourceid="SqlDataSource1"
     datatextfield="LastName">
   </asp:listbox></p>

  </form>
 </body>
</html>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <p><asp:dropdownlist
     id="DropDownList1"
     runat="server"
     autopostback="True">
     <asp:listitem selected="True">Sales Representative</asp:listitem>
     <asp:listitem>Sales Manager</asp:listitem>
     <asp:listitem>Vice President, Sales</asp:listitem>
   </asp:dropdownlist></p>

   <asp:sqldatasource
     id="SqlDataSource1"
     runat="server"
     connectionstring="<%$ ConnectionStrings:MyNorthwind%>"
     selectcommand="SELECT LastName FROM Employees WHERE Title = @Title">
     <selectparameters>
       <asp:controlparameter name="Title" controlid="DropDownList1" propertyname="SelectedValue"/>
     </selectparameters>
   </asp:sqldatasource>

   <p><asp:listbox
     id="ListBox1"
     runat="server"
     datasourceid="SqlDataSource1"
     datatextfield="LastName">
   </asp:listbox></p>

  </form>
 </body>
</html>

Poznámky

Třídu lze použít ControlParameter pro svázání hodnoty Control vlastnosti, jako SelectedValue je například nebo SelectedIndex , k parametru, který je použit v parametrizovaném dotazu SQL, metodě obchodního objektu nebo výrazu filtrování.You can use the ControlParameter class to bind the value of a Control property, such as SelectedValue or SelectedIndex, to a parameter that is used in a parameterized SQL query, business object method, or filtering expression.

ControlParameterTřída poskytuje dvě vlastnosti kromě těch zděděných z Parameter třídy: ControlID a PropertyName .The ControlParameter class provides two properties in addition to those inherited from the Parameter class: ControlID and PropertyName. ControlIDVlastnost určuje, která Control instance má být vytvořena, a PropertyName vlastnost identifikuje veřejnou vlastnost, Control ze které ControlParameter Třída načítá hodnotu.The ControlID property identifies which Control instance to bind to and the PropertyName property identifies the public property of the Control from which the ControlParameter class retrieves a value.

Konstruktory

ControlParameter()

Inicializuje novou nepojmenované instance ControlParameter třídy.Initializes a new unnamed instance of the ControlParameter class.

ControlParameter(ControlParameter)

Inicializuje novou instanci ControlParameter třídy s hodnotami ze zadané instance.Initializes a new instance of the ControlParameter class with values from the specified instance.

ControlParameter(String, DbType, String, String)

Inicializuje novou instanci ControlParameter třídy pomocí zadaného názvu parametru, typu databáze, ID ovládacího prvku a názvu vlastnosti.Initializes a new instance of the ControlParameter class by using the specified parameter name, database type, control ID, and property name.

ControlParameter(String, String)

Inicializuje novou pojmenovanou instanci ControlParameter třídy pomocí zadaného názvu ovládacího prvku pro identifikaci ovládacího prvku, ke kterému má být vytvořena vazba.Initializes a new named instance of the ControlParameter class, using the specified control name to identify which control to bind to.

ControlParameter(String, String, String)

Inicializuje novou pojmenovanou instanci ControlParameter třídy pomocí zadaného názvu vlastnosti a názvu ovládacího prvku pro identifikaci ovládacího prvku, ke kterému má být vytvořena vazba.Initializes a new named instance of the ControlParameter class, using the specified property name and control name to identify which control to bind to.

ControlParameter(String, TypeCode, String, String)

Inicializuje novou instanci pojmenovaného a silného typu ControlParameter třídy pomocí zadaného názvu vlastnosti a názvu ovládacího prvku k identifikaci, ke kterému ovládacímu prvku má být vytvořena vazba.Initializes a new named and strongly typed instance of the ControlParameter class, using the specified property name and control name to identify which control to bind to.

Vlastnosti

ControlID

Určuje název ovládacího prvku, ke kterému se ControlParameter objekt váže.Specifies the name of the control that the ControlParameter object binds to.

ConvertEmptyStringToNull

Získává nebo nastavuje hodnotu, která označuje, jestli má být hodnota, Parameter na kterou je objekt vázán, převedena na hodnotu, null Pokud je Empty .Gets or sets a value indicating whether the value that the Parameter object is bound to should be converted to null if it is Empty.

(Zděděno od Parameter)
DbType

Získá nebo nastaví typ databáze pro parametr.Gets or sets the database type of the parameter.

(Zděděno od Parameter)
DefaultValue

Určuje výchozí hodnotu parametru, pokud má být hodnota, na kterou je svázán parametr, neinicializovaná při Evaluate(HttpContext, Control) volání metody.Specifies a default value for the parameter, should the value that the parameter is bound to be uninitialized when the Evaluate(HttpContext, Control) method is called.

(Zděděno od Parameter)
Direction

Označuje, zda Parameter je objekt použit k navázání hodnoty k ovládacímu prvku, nebo lze použít ovládací prvek ke změně hodnoty.Indicates whether the Parameter object is used to bind a value to a control, or the control can be used to change the value.

(Zděděno od Parameter)
IsTrackingViewState

Načte hodnotu, která označuje, zda Parameter objekt ukládá změny stavu zobrazení.Gets a value indicating whether the Parameter object is saving changes to its view state.

(Zděděno od Parameter)
Name

Získá nebo nastaví název parametru.Gets or sets the name of the parameter.

(Zděděno od Parameter)
PropertyName

Získá nebo nastaví název vlastnosti ovládacího prvku identifikovaného ControlID vlastností, na kterou se ControlParameter objekt váže.Gets or sets the property name of the control identified by the ControlID property that the ControlParameter object binds to.

Size

Získá nebo nastaví velikost parametru.Gets or sets the size of the parameter.

(Zděděno od Parameter)
Type

Získá nebo nastaví typ parametru.Gets or sets the type of the parameter.

(Zděděno od Parameter)
ViewState

Získá slovník informací o stavu, který umožňuje uložit a obnovit stav zobrazení Parameter objektu napříč několika požadavky na stejnou stránku.Gets a dictionary of state information that allows you to save and restore the view state of a Parameter object across multiple requests for the same page.

(Zděděno od Parameter)

Metody

Clone()

Vrátí duplikát aktuální ControlParameter instance.Returns a duplicate of the current ControlParameter instance.

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
Evaluate(HttpContext, Control)

Aktualizuje a vrátí hodnotu ControlParameter objektu.Updates and returns the value of the ControlParameter object.

GetDatabaseType()

Získá DbType hodnotu, která je ekvivalentní typu CLR aktuální Parameter instance.Gets the DbType value that is equivalent to the CLR type of the current Parameter instance.

(Zděděno od Parameter)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
LoadViewState(Object)

Obnoví předchozí uložený stav zobrazení zdroje dat.Restores the data source view's previously saved view state.

(Zděděno od Parameter)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
OnParameterChanged()

Volá OnParametersChanged(EventArgs) metodu ParameterCollection kolekce, která obsahuje Parameter objekt.Calls the OnParametersChanged(EventArgs) method of the ParameterCollection collection that contains the Parameter object.

(Zděděno od Parameter)
SaveViewState()

Uloží změny Parameter stavu zobrazení objektu od okamžiku, kdy byla stránka odeslána zpět na server.Saves the changes to the Parameter object's view state since the time the page was posted back to the server.

(Zděděno od Parameter)
SetDirty()

Označí Parameter objekt tak, aby se jeho stav nahrál ve stavu zobrazení.Marks the Parameter object so its state will be recorded in view state.

(Zděděno od Parameter)
ToString()

Převede hodnotu této instance na její odpovídající řetězcovou reprezentaci.Converts the value of this instance to its equivalent string representation.

(Zděděno od Parameter)
TrackViewState()

Způsobí, že Parameter objekt bude sledovat změny stavu zobrazení, aby mohl být uložen v objektu ovládacího prvku ViewState a trval napříč požadavky na stejnou stránku.Causes the Parameter object to track changes to its view state so they can be stored in the control's ViewState object and persisted across requests for the same page.

(Zděděno od Parameter)

Explicitní implementace rozhraní

ICloneable.Clone()

Vrátí duplikát aktuální Parameter instance.Returns a duplicate of the current Parameter instance.

(Zděděno od Parameter)
IStateManager.IsTrackingViewState

Načte hodnotu, která označuje, zda Parameter objekt ukládá změny stavu zobrazení.Gets a value indicating whether the Parameter object is saving changes to its view state.

(Zděděno od Parameter)
IStateManager.LoadViewState(Object)

Obnoví předchozí uložený stav zobrazení zdroje dat.Restores the data source view's previously saved view state.

(Zděděno od Parameter)
IStateManager.SaveViewState()

Uloží změny Parameter stavu zobrazení objektu od okamžiku, kdy byla stránka odeslána zpět na server.Saves the changes to the Parameter object's view state since the time the page was posted back to the server.

(Zděděno od Parameter)
IStateManager.TrackViewState()

Způsobí, že Parameter objekt bude sledovat změny stavu zobrazení, aby mohl být uložen v objektu ovládacího prvku ViewState a trval napříč požadavky na stejnou stránku.Causes the Parameter object to track changes to its view state so they can be stored in the control's ViewState object and persisted across requests for the same page.

(Zděděno od Parameter)

Platí pro

Viz také