DataKeyCollection.IsReadOnly Vlastnost

Definice

Načte hodnotu, která označuje, zda lze položky v nástroji DataKeyCollection upravovat.Gets a value indicating whether items in the DataKeyCollection can be modified.

public:
 property bool IsReadOnly { bool get(); };
public bool IsReadOnly { get; }
member this.IsReadOnly : bool
Public ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

false ve všech případech.false for all cases.

Poznámky

Tato vlastnost vždy vrátí false , aby označovala, že DataKeyCollection lze zapisovat do všech případů.This property always returns false to indicate that the DataKeyCollection can be written to in all cases.

Platí pro