DataKeyCollection.IsSynchronized Vlastnost

Definice

Načte hodnotu, která označuje, zda DataKeyCollection je synchronizace (bezpečná pro přístup z více vláken).Gets a value indicating whether the DataKeyCollection is synchronized (thread-safe).

public:
 property bool IsSynchronized { bool get(); };
public bool IsSynchronized { get; }
member this.IsSynchronized : bool
Public ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

false ve všech případech.false for all cases.

Implementuje

Poznámky

Tato vlastnost je odvozena z System.Collections.ICollection rozhraní a je přepsána tak, aby se vždy vracela false , což značí, že není bezpečná pro přístup z DataKeyCollection více vláken.This property is derived from the System.Collections.ICollection interface and is overridden to always return false to indicate that the DataKeyCollection is not thread-safe.

Další informace o této IsSynchronized vlastnosti naleznete v tématu ICollection.IsSynchronized vlastnost System.Collections.ICollection rozhraní.For more information on the IsSynchronized property, see the ICollection.IsSynchronized property of the System.Collections.ICollection interface.

Platí pro

Viz také