DataKeyCollection Třída

Definice

Představuje kolekci, která obsahuje klíčové pole každého záznamu ve zdroji dat.Represents a collection that contains the key field of each record in a data source. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

public ref class DataKeyCollection sealed : System::Collections::ICollection
public sealed class DataKeyCollection : System.Collections.ICollection
type DataKeyCollection = class
  interface ICollection
  interface IEnumerable
Public NotInheritable Class DataKeyCollection
Implements ICollection
Dědičnost
DataKeyCollection
Implementuje

Příklady


<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
<%@ Import Namespace="System.Data.SqlClient" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

<head runat="server">
  <title>BaseDataList DataKeys Example</title>
<script runat="server">

   ICollection CreateDataSource() 
   {
   
     // Create sample data for the DataGrid control.
     DataTable dt = new DataTable();
     DataRow dr;
 
     // Define the columns of the table.
     dt.Columns.Add(new DataColumn("IntegerValue", typeof(Int32)));
     dt.Columns.Add(new DataColumn("StringValue", typeof(string)));
     dt.Columns.Add(new DataColumn("CurrencyValue", typeof(double)));

     // Define the primary key for the table as the IntegerValue 
     // column (column 0). To do this, first create an array of 
     // DataColumns to represent the primary key. The primary key can
     // consist of multiple columns, but in this example, only
     // one column is used.
     DataColumn[] keys = new DataColumn[1];
     keys[0] = dt.Columns[0];

     // Then assign the array to the PrimaryKey property of the DataTable. 
     dt.PrimaryKey = keys;
 
     // Populate the table with sample values.
     for (int i = 0; i < 9; i++) 
     {
      dr = dt.NewRow();
 
      dr[0] = i;
      dr[1] = "Item " + i.ToString();
      dr[2] = 1.23 * (i + 1);
 
      dt.Rows.Add(dr);
     }

     // To persist the data source between posts to the server, 
     // store it in session state. 
     Session["Source"] = dt;
 
     DataView dv = new DataView(dt);
     return dv;

   }
 
   void Page_Load(Object sender, EventArgs e) 
   {
 
     // Load sample data only once, when the page is first loaded.
     if (!IsPostBack) 
     {
      ItemsGrid.DataSource = CreateDataSource();
      ItemsGrid.DataBind();
     }

   }

   void Delete_Command(Object sender, DataGridCommandEventArgs e)
   {

     // Retrieve the data table from session state.
     DataTable dt = (DataTable)Session["Source"];

     // Retrieve the data row to delete from the data table. 
     // Use the DataKeys property of the DataGrid control to get 
     // the primary key value of the selected row. 
     // Search the Rows collection of the data table for this value. 
     DataRow row;
     row = dt.Rows.Find(ItemsGrid.DataKeys[e.Item.ItemIndex]);

     // Delete the item selected in the DataGrid from the data source.
     if(row != null)
     {
      dt.Rows.Remove(row);
     }

     // Save the data source.
     Session["Source"] = dt;

     // Create a DataView and bind it to the DataGrid control.
     DataView dv = new DataView(dt);
     ItemsGrid.DataSource = dv;
     ItemsGrid.DataBind();

   }

  </script>

</head>

<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3>BaseDataList DataKeys Example</h3>

   <asp:DataGrid id="ItemsGrid" 
      BorderColor="Black"
      ShowFooter="False" 
      CellPadding="3" 
      CellSpacing="0"
      HeaderStyle-BackColor="#aaaadd"
      DataKeyField="IntegerValue"
      OnDeleteCommand="Delete_Command"
      runat="server">

     <Columns>

      <asp:ButtonColumn Text="Delete"
         CommandName="Delete"/>

     </Columns>

   </asp:DataGrid>

  </form>

</body>
</html>


<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

<head runat="server">
  <title>BaseDataList DataKeys and DataKeyField Example</title>
<script runat="server">

   Function CreateDataSource() As ICollection 
   
     ' Create sample data for the DataGrid control.
     Dim dt As DataTable = New DataTable()
     Dim dr As DataRow
 
     ' Define the columns of the table.
     dt.Columns.Add(new DataColumn("IntegerValue", GetType(Integer)))
     dt.Columns.Add(new DataColumn("StringValue", GetType(String)))
     dt.Columns.Add(new DataColumn("CurrencyValue", GetType(Double)))

     ' Define the primary key for the table as the IntegerValue 
     ' column (column 0). To do this, first create an array of 
     ' DataColumns to represent the primary key. The primary key can
     ' consist of multiple columns, but in this example, only
     ' one column is used.
     Dim keys(1) As DataColumn
     keys(0) = dt.Columns(0)

     ' Then assign the array to the PrimaryKey property of the DataTable. 
     dt.PrimaryKey = keys
 
     ' Populate the table with sample values.
     Dim i As Integer

     For i = 0 To 8 
   
      dr = dt.NewRow()
 
      dr(0) = i
      dr(1) = "Item " & i.ToString()
      dr(2) = 1.23 * (i + 1)
 
      dt.Rows.Add(dr)

     Next

     ' To persist the data source between posts to the server, 
     ' store it in session state. 
     Session("Source") = dt
 
     Dim dv As DataView = New DataView(dt)
     Return dv

   End Function
 
   Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) 
 
     ' Load sample data only once, when the page is first loaded.
     If Not IsPostBack Then 
    
      ItemsGrid.DataSource = CreateDataSource()
      ItemsGrid.DataBind()
     
     End If

   End Sub

   Sub Delete_Command(sender As Object, e As DataGridCommandEventArgs)

     ' Retrieve the data table from session state.
     Dim dt As DataTable = CType(Session("Source"), DataTable)

     ' Retrieve the data row to delete from the data table. 
     ' Use the DataKeys property of the DataGrid control to get 
     ' the primary key value of the selected row. 
     ' Search the Rows collection of the data table for this value. 
     Dim row As DataRow
     row = dt.Rows.Find(ItemsGrid.DataKeys(e.Item.ItemIndex))

     ' Delete the item selected in the DataGrid from the data source.
     If Not row is Nothing Then
     
      dt.Rows.Remove(row)
     
     End If

     ' Save the data source.
     Session("Source") = dt

     ' Create a DataView and bind it to the DataGrid control.
     Dim dv As DataView = New DataView(dt)
     ItemsGrid.DataSource = dv
     ItemsGrid.DataBind()

   End Sub

  </script>

</head>

<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3>BaseDataList DataKeys and DataKeyField Example</h3>

   <asp:DataGrid id="ItemsGrid" 
      BorderColor="Black"
      ShowFooter="False" 
      CellPadding="3" 
      CellSpacing="0"
      HeaderStyle-BackColor="#aaaadd"
      DataKeyField="IntegerValue"
      OnDeleteCommand="Delete_Command"
      runat="server">

     <Columns>

      <asp:ButtonColumn Text="Delete"
         CommandName="Delete"/>

     </Columns>

   </asp:DataGrid>

  </form>

</body>
</html>

Poznámky

DataKeyCollectionTřída představuje kolekci klíčových polí ve zdroji dat.The DataKeyCollection class represents a collection of the key fields in the data source. Klíčové pole každého záznamu ve zdroji dat je uloženo v této kolekci.The key field of each record in the data source is stored in this collection. To vám umožní uložit klíčové pole s ovládacím prvkem pro výpis dat bez zobrazení v ovládacím prvku.This allows you to store the key field with a data listing control without displaying it in the control. Tato kolekce se automaticky vyplní hodnotami z pole zadaného BaseDataList.DataKeyField vlastností.This collection is automatically filled with the values from the field specified by the BaseDataList.DataKeyField property. Tato kolekce neumožňuje ruční přidání nebo odebrání položek z kolekce.This collection does not allow you to manually add or remove items from the collection.

Klíčové pole se obvykle používá v obslužné rutině pro událost, jako je například ItemCommand nebo DeleteCommand , jako součást řetězce dotazu aktualizace pro revizi konkrétního záznamu ve zdroji dat.The key field is commonly used in a handler for an event, such as ItemCommand or DeleteCommand, as part of an update query string to revise a specific record in the data source. Klíčové pole pomáhá řetězci aktualizačního dotazu identifikovat příslušný záznam, který chcete upravit.The key field helps the update query string identify the appropriate record to modify.

Pomocí Count vlastnosti určíte počet položek v kolekci.Use the Count property to determine the number of items in the collection. Chcete-li programově načíst klíčové pole z a DataKeyCollection , použijte jednu z následujících metod:To programmatically retrieve a key field from a DataKeyCollection, use one of following methods:

 • Použijte indexer k získání jednoho klíčového pole z kolekce pomocí notace Array.Use the indexer to get a single key field from the collection, using array notation.

 • Použijte CopyTo metodu ke zkopírování obsahu kolekce do System.Array objektu, který lze poté použít k získání položek z kolekce.Use the CopyTo method to copy the contents of the collection to a System.Array object, which can then be used to get items from the collection.

 • Použijte GetEnumerator metodu k vytvoření System.Collections.IEnumerator implementovaného objektu, který lze poté použít k získání položek z kolekce.Use the GetEnumerator method to create a System.Collections.IEnumerator implemented object, which can then be used to get items from the collection.

Konstruktory

DataKeyCollection(ArrayList)

Inicializuje novou instanci DataKeyCollection třídy.Initializes a new instance of the DataKeyCollection class.

Vlastnosti

Count

Získá počet prvků v kolekci.Gets the number of items in the collection.

IsReadOnly

Načte hodnotu, která označuje, zda lze položky v nástroji DataKeyCollection upravovat.Gets a value indicating whether items in the DataKeyCollection can be modified.

IsSynchronized

Načte hodnotu, která označuje, zda DataKeyCollection je synchronizace (bezpečná pro přístup z více vláken).Gets a value indicating whether the DataKeyCollection is synchronized (thread-safe).

Item[Int32]

Získá klíčové pole v zadaném indexu v kolekci.Gets the key field at the specified index in the collection.

SyncRoot

Získává objekt, který slouží k synchronizaci přístupu k DataKeyCollection .Gets the object used to synchronize access to the DataKeyCollection.

Metody

CopyTo(Array, Int32)

Zkopíruje všechny položky z DataKeyCollection objektu do zadaného Array objektu, počínaje zadaným indexem v Array objektu.Copies all the items from the DataKeyCollection to the specified Array object, starting at the specified index in the Array object.

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
GetEnumerator()

Vytvoří IEnumerator implementovaný objekt, který obsahuje všechna klíčová pole v DataKeyCollection .Creates a IEnumerator implemented object that contains all key fields in the DataKeyCollection.

GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Metody rozšíření

Cast<TResult>(IEnumerable)

Přetypování prvky IEnumerable na zadaný typ.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje prvky IEnumerable založené na zadaném typu.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Povoluje paralelní zpracování dotazu.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Převede IEnumerable na IQueryable .Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Platí pro

Viz také