FormViewRow.OnBubbleEvent(Object, EventArgs) Metoda

Definice

Určuje, zda se má událost předat do hierarchie ovládacího prvku serveru ASP.NET stránky.Determines whether to pass an event up the page's ASP.NET server control hierarchy.

protected:
 override bool OnBubbleEvent(System::Object ^ source, EventArgs ^ e);
protected override bool OnBubbleEvent (object source, EventArgs e);
override this.OnBubbleEvent : obj * EventArgs -> bool
Protected Overrides Function OnBubbleEvent (source As Object, e As EventArgs) As Boolean

Parametry

source
Object

Zdroj událostiThe source of the event.

e
EventArgs

Data událostiThe event data.

Návraty

Boolean

truePokud byla událost zrušena; v opačném případě false .true if the event has been canceled; otherwise, false.

Platí pro

Viz také