GridViewDeletedEventArgs(Int32, Exception) Konstruktor

Definice

Inicializuje novou instanci GridViewDeletedEventArgs třídy.Initializes a new instance of the GridViewDeletedEventArgs class.

public:
 GridViewDeletedEventArgs(int affectedRows, Exception ^ e);
public GridViewDeletedEventArgs (int affectedRows, Exception e);
new System.Web.UI.WebControls.GridViewDeletedEventArgs : int * Exception -> System.Web.UI.WebControls.GridViewDeletedEventArgs
Public Sub New (affectedRows As Integer, e As Exception)

Parametry

affectedRows
Int32

Počet řádků, které ovlivnila operace odstraněníThe number of rows affected by the delete operation.

e
Exception

ExceptionKterý představuje výjimku vyvolanou při provedení operace delete.An Exception that represents the exception raised when the delete operation was performed. Pokud není vyvolána žádná výjimka, použijte null pro tento parametr.If no exception is raised, use null for this parameter.

Poznámky

Tento konstruktor použijte k inicializaci nové instance GridViewDeletedEventArgs třídy.Use this constructor to initialize a new instance of the GridViewDeletedEventArgs class.

Následující tabulka ukazuje počáteční hodnoty vlastnosti instance GridViewDeletedEventArgs.The following table shows the initial property values for an instance of GridViewDeletedEventArgs.

VlastnostProperty Počáteční hodnotaInitial value
AffectedRows Hodnota affectedRows parametru.The value of the affectedRows parameter.
Exception System.ExceptionObjekt obsažený v e parametru.The System.Exception object contained in the e parameter.
ExceptionHandled Inicializováno na false .Initialized to false.

Poznámka

Tento konstruktor slouží hlavně pro řízení vývojářů při vyvolávání událostí.This constructor is used primarily by control developers when raising events.

Platí pro

Viz také