Label.Text Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví textový obsah Label ovládacího prvku.Gets or sets the text content of the Label control.

public:
 virtual property System::String ^ Text { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
[System.Web.UI.PersistenceMode(System.Web.UI.PersistenceMode.InnerDefaultProperty)]
public virtual string Text { get; set; }
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
[<System.Web.UI.PersistenceMode(System.Web.UI.PersistenceMode.InnerDefaultProperty)>]
member this.Text : string with get, set
Public Overridable Property Text As String

Hodnota vlastnosti

String

Textový obsah ovládacího prvkuThe text content of the control. Výchozí hodnota je Empty.The default value is Empty.

Implementuje

Atributy

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak vytvořit novou instanci Label ovládacího prvku a nastavit jeho Text vlastnost.The following example demonstrates how to create a new instance of the Label control and set its Text property.

Poznámka

Následující ukázka kódu používá model kódu v jednom souboru a nemusí fungovat správně, pokud je zkopírován přímo do souboru kódu na pozadí.The following code sample uses the single-file code model and may not work correctly if copied directly into a code-behind file. Tato ukázka kódu musí být zkopírována do prázdného textového souboru s příponou. aspx.This code sample must be copied into an empty text file that has an .aspx extension. Další informace o modelu webového formuláře naleznete v tématu ASP.NET Web Forms Code Model.For more information on the Web Forms code model, see ASP.NET Web Forms Page Code Model.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>Label Example</title>
<script language="C#" runat="server">
     void Button1_Click(Object Sender, EventArgs e) {
      Label l2 = new Label();
      l2.Text = "This is a new Label";
      l2.BorderStyle = BorderStyle.Solid;  
      Page.Controls.Add(l2);
     }
   </script>
 
 </head>
 <body>
   <h3>Label Example</h3>
   <form id="form1" runat="server">
 
     <asp:Button id="Button1" Text="Create and Show a Label" 
     OnClick="Button1_Click" Runat="server"/>
 
   </form>
 </body>
 </html>
  
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>Label Example</title>
<script language="VB" runat="server">
     Sub Button1_Click(Sender As Object, e As EventArgs)
      Dim l2 As New Label()
      l2.Text = "This is a new Label"
      l2.BorderStyle = BorderStyle.Solid
      Page.Controls.Add(l2)
     End Sub
   </script>
 
 </head>
 <body>
   <h3>Label Example</h3>
   <form id="form1" runat="server">
 
     <asp:Button id="Button1" Text="Create and Show a Label" 
     OnClick="Button1_Click" Runat="server"/>
 
   </form>
 </body>
 </html>
  

Poznámky

Pomocí Text vlastnosti určete nebo určete textový obsah Label ovládacího prvku.Use the Text property to specify or determine the text content of the Label control. Tato vlastnost se běžně používá k programovému přizpůsobení textu, který se zobrazuje v Label ovládacím prvku.This property is commonly used to programmatically customize the text that is displayed in the Label control.

TextVlastnost může zahrnovat kód HTML.The Text property can include HTML. V takovém případě bude HTML předána beze změny do prohlížeče, kde je možné interpretovat jako kód a nikoli jako text.If it does, the HTML will be passed unchanged to the browser, where is might be interpreted as markup and not as text. Pokud chcete, aby prohlížeč zobrazoval kód HTML jako prostý text, můžete použít HtmlEncode metodu, jak je znázorněno v příkladu přehledu třídy.If you want the browser to display HTML markup as plain text, you can use the HtmlEncode method, as shown in the example for the class overview. Ovládací prvek lze použít také Literal místo Label ovládacího prvku a Mode vlastnost nastavit na hodnotu Encode .You can also use the Literal control instead of the Label control, and set the Mode property to Encode.

Poznámka

Nastavení Text vlastnosti zruší všechny ostatní ovládací prvky obsažené v Label ovládacím prvku.Setting the Text property will clear any other controls contained in the Label control.

Důležité

Tento ovládací prvek lze použít k zobrazení vstupu uživatele, což je potenciální bezpečnostní hrozba.This control can be used to display user input, which is a potential security threat. Ve výchozím nastavení webové stránky ASP.NET ověřují, zda vstup uživatele nezahrnuje skripty ani prvky jazyka HTML.By default, ASP.NET Web pages validate that user input does not include script or HTML elements. Další informace najdete v tématu Přehled zneužití skriptů.For more information, see Script Exploits Overview.

Hodnota této vlastnosti, je-li nastavena, lze automaticky uložit do souboru prostředků pomocí nástroje návrháře.The value of this property, when set, can be saved automatically to a resource file by using a designer tool. Další informace naleznete v tématu LocalizableAttribute a ASP.NET globalizace a lokalizace.For more information, see LocalizableAttribute and ASP.NET Globalization and Localization.

Tato vlastnost je výchozí vlastností, ke které se ControlParameter objekt váže v době běhu.This property is the default property that a ControlParameter object binds to at run time. Další informace naleznete v tématech ControlValuePropertyAttribute , ControlParameter a použití parametrů s ovládacími prvky zdroje dat pro filtrování.For more information, see ControlValuePropertyAttribute, ControlParameter, and Using Parameters with Data Source Controls for Filtering.

Platí pro