ObjectDataSourceObjectEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracuje ObjectCreating ObjectCreated události a ObjectDataSource ovládacího prvku.Represents the method that will handle the ObjectCreating and ObjectCreated events of the ObjectDataSource control.

public delegate void ObjectDataSourceObjectEventHandler(System::Object ^ sender, ObjectDataSourceEventArgs ^ e);
public delegate void ObjectDataSourceObjectEventHandler(object sender, ObjectDataSourceEventArgs e);
type ObjectDataSourceObjectEventHandler = delegate of obj * ObjectDataSourceEventArgs -> unit
Public Delegate Sub ObjectDataSourceObjectEventHandler(sender As Object, e As ObjectDataSourceEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj událostiThe source of the event.

e
ObjectDataSourceEventArgs

Obsahující ObjectDataSourceEventArgs data události.An ObjectDataSourceEventArgs that contains the event data.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít ObjectDataSource ovládací prvek s obchodním objektem a GridView ovládací prvek pro načtení a zobrazení informací.The following code example demonstrates how to use an ObjectDataSource control with a business object and a GridView control to retrieve and display information. V tomto příkladu, jako v mnoha scénářích reálného světa, nemusí být možné nebo vhodné použít výchozí instanci obchodního objektu s ObjectDataSource ovládacím prvkem.In this example, as in many real-world scenarios, it might not be possible or appropriate to use a default instance of the business object with the ObjectDataSource control. V tomto příkladu ObjectDataSource nelze úspěšně volat konstruktor bez parametrů, protože vyvolá výjimku.In this example, the ObjectDataSource cannot successfully call the parameterless constructor because it will throw an exception. V některých případech může být konstruktor bez parametrů chráněn a jiné nemusí inicializovat obchodní objekt v požadovaném stavu.In some cases, the parameterless constructor might be protected, and in others it might not initialize the business object to a desired state. Bez ohledu na to, jak je možné vytvořit instanci obchodního objektu sami a nastavit instanci na ObjectInstance vlastnost ObjectDataSourceEventArgs objektu, která je předána obslužné rutině.Whatever the reason, you can instantiate the business object yourself and set the instance to the ObjectInstance property of the ObjectDataSourceEventArgs object that is passed to the handler. Toto je instance obchodního objektu, kterou ObjectDataSource bude používat k provedení práce.This is the business object instance that the ObjectDataSource will use to perform its work.

<%@ Import namespace="Samples.AspNet.CS" %>
<%@ Page language="c#" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
private void NorthwindLogicCreating(object sender, ObjectDataSourceEventArgs e)
{
  // Create an instance of the business object using a non-default constructor.
  EmployeeLogic eLogic = new EmployeeLogic("Not created by the default constructor!");
  
  // Set the ObjectInstance property so that the ObjectDataSource uses the created instance.
  e.ObjectInstance = eLogic;
}

</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>ObjectDataSource - C# Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="Form1" method="post" runat="server">

    <asp:gridview
     id="GridView1"
     runat="server"
     datasourceid="ObjectDataSource1">
    </asp:gridview>

    <asp:objectdatasource
     id="ObjectDataSource1"
     runat="server"
     selectmethod="GetAllEmployees"
     onobjectcreating="NorthwindLogicCreating"
     typename="Samples.AspNet.CS.EmployeeLogic" >
    </asp:objectdatasource>

  </form>
 </body>
</html>
<%@ Import namespace="Samples.AspNet.VB" %>
<%@ Page language="vb" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
Private Sub NorthwindLogicCreating(sender As Object, e As ObjectDataSourceEventArgs)

  ' Create an instance of the business object using a non-default constructor.
  Dim eLogic As EmployeeLogic = New EmployeeLogic("Not created by the default constructor!")
  
  ' Set the ObjectInstance property so that the ObjectDataSource uses the created instance.
  e.ObjectInstance = eLogic
  
End Sub ' NorthwindLogicCreating

</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>ObjectDataSource - VB Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="Form1" method="post" runat="server">

    <asp:gridview
     id="GridView1"
     runat="server"
     datasourceid="ObjectDataSource1">
    </asp:gridview>

    <asp:objectdatasource
     id="ObjectDataSource1"
     runat="server"
     selectmethod="GetAllEmployees"
     onobjectcreating="NorthwindLogicCreating"
     typename="Samples.AspNet.VB.EmployeeLogic" >
    </asp:objectdatasource>

  </form>
 </body>
</html>

Následující příklad kódu ukazuje příklad základního obchodního objektu použitého v předchozím příkladu.The following code example demonstrates the example basic business object used in the preceding example.

namespace Samples.AspNet.CS {

using System;
using System.Collections;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

 public class EmployeeLogic {

  public EmployeeLogic() { 
    throw new NotSupportedException("Initialize data.");
  }
  
  public EmployeeLogic(string data) {
    _data = data;
  }

  private string _data;
  
  // Returns a collection of NorthwindEmployee objects.
  public ICollection GetAllEmployees () {
   ArrayList al = new ArrayList();   
   al.Add(_data);    
   return al;
  }
 }
}
Imports System.Collections
Imports System.Web.UI
Imports System.Web.UI.WebControls

Namespace Samples.AspNet.VB
 Public Class EmployeeLogic
  
  
  Public Sub New() 
    Throw New NotSupportedException("Initialize data.")
  
  End Sub
  
  
  Public Sub New(ByVal data As String) 
    _data = data
  
  End Sub
  
  Private _data As String
  
  
  ' Returns a collection of NorthwindEmployee objects.
  Public Function GetAllEmployees() As ICollection 
    Dim al As New ArrayList()
    al.Add(_data)
    Return al
  
  End Function 'GetAllEmployees
 End Class
End Namespace ' Samples.AspNet.VB

Poznámky

Při vytváření ObjectDataSourceObjectEventHandler delegáta identifikujete metodu, která událost zpracuje.When you create an ObjectDataSourceObjectEventHandler delegate, you identify the method that will handle the event. Chcete-li přidružit událost k obslužné rutině události, přidejte do události instanci delegáta.To associate the event with your event handler, add an instance of the delegate to the event. Obslužná rutina události je volána při každém výskytu události, dokud neodeberete delegáta.The event handler is called whenever the event occurs, unless you remove the delegate. Další informace o zpracování událostí naleznete v tématu manipulace a vyvolávání událostí.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro

Viz také