ObjectDataSourceSelectingEventArgs.ExecutingSelectCount Vlastnost

Definice

Načte hodnotu, která označuje, zda ObjectDataSource načítá počet řádků během operace načítání dat.Gets a value indicating whether the ObjectDataSource is retrieving a row count during a data retrieval operation.

public:
 property bool ExecutingSelectCount { bool get(); };
public bool ExecutingSelectCount { get; }
member this.ExecutingSelectCount : bool
Public ReadOnly Property ExecutingSelectCount As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true, pokud je povoleno stránkování zdroje dat a ObjectDataSource načítá počet řádků; v opačném případě false .true, if data source paging is enabled and the ObjectDataSource is retrieving a row count; otherwise, false.

Poznámky

Když ObjectDataSource je v objektu prováděno načítání dat a stránkování zdroje dat je povoleno, je metoda načítání dat volána dvakrát:When the ObjectDataSource object is performing data retrieval and data source paging is enabled, the data retrieval method is called twice:

  • Jednou načíst sadu dat.Once to retrieve the set of data.

  • Jednou načíst celkový počet řádků.Once to retrieve a total row count.

Tím se Selecting událost vyvolává dvakrát.This raises the Selecting event twice. Pro kód, který zpracovává Selecting událost, může být důležité určit povahu události (načítání dat nebo načítání počtu řádků), aby jakákoli další práce, kterou obslužná rutina prováděla, nebyla zbytečně duplikována pro každou prováděnou operaci načtení dat.For code that handles the Selecting event, it might be important to determine the nature of the event (retrieving data or retrieving row count) so that any additional work that is performed by the handler is not unnecessarily duplicated for every data retrieval operation that is performed.

Platí pro

Viz také