Parameter Třída

Definice

Poskytuje mechanismus, který ovládací prvky zdroje dat používají pro svázání s proměnnými aplikace, uživatelskými identitami a volbami a dalšími daty.Provides a mechanism that data source controls use to bind to application variables, user identities and choices, and other data. Slouží jako základní třída pro všechny typy parametrů ASP.NET.Serves as the base class for all ASP.NET parameter types.

public ref class Parameter : ICloneable, System::Web::UI::IStateManager
public class Parameter : ICloneable, System.Web.UI.IStateManager
type Parameter = class
  interface ICloneable
  interface IStateManager
Public Class Parameter
Implements ICloneable, IStateManager
Dědičnost
Parameter
Odvozené
Implementuje

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak použít vybranou hodnotu DropDownList ovládacího prvku v here klauzuli W dotazu SQL.The following example shows how to use the selected value of a DropDownList control in the Where clause of a SQL query. V příkladu se používá ControlParameter třída, která je odvozena od ControlParameter třídy.The example uses the ControlParameter class, which derives from the ControlParameter class.

SelectCommandElement definuje dotaz s parametrem s názvem " @Title ", kde hodnota z DropDownList1 by měla jít.The SelectCommand element defines the query with a parameter named "@Title" where the value from DropDownList1 should go. ControlParameterPrvek určuje, že @Title zástupný symbol "" bude nahrazen hodnotou SelectedValue vlastnosti DropDownList1 ovládacího prvku.The ControlParameter element specifies that the "@Title" placeholder will be replaced by the value of the SelectedValue property of the DropDownList1 control. ControlParameterPrvek je přidán do SelectParameters kolekce SqlDataSource ovládacího prvku.The ControlParameter element is added to the SelectParameters collection of the SqlDataSource control.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <p><asp:dropdownlist
     id="DropDownList1"
     runat="server"
     autopostback="True">
     <asp:listitem selected="True">Sales Representative</asp:listitem>
     <asp:listitem>Sales Manager</asp:listitem>
     <asp:listitem>Vice President, Sales</asp:listitem>
   </asp:dropdownlist></p>

   <asp:sqldatasource
     id="SqlDataSource1"
     runat="server"
     connectionstring="<%$ ConnectionStrings:MyNorthwind%>"
     selectcommand="SELECT LastName FROM Employees WHERE Title = @Title">
     <selectparameters>
       <asp:controlparameter name="Title" controlid="DropDownList1" propertyname="SelectedValue"/>
     </selectparameters>
   </asp:sqldatasource>

   <p><asp:listbox
     id="ListBox1"
     runat="server"
     datasourceid="SqlDataSource1"
     datatextfield="LastName">
   </asp:listbox></p>

  </form>
 </body>
</html>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <p><asp:dropdownlist
     id="DropDownList1"
     runat="server"
     autopostback="True">
     <asp:listitem selected="True">Sales Representative</asp:listitem>
     <asp:listitem>Sales Manager</asp:listitem>
     <asp:listitem>Vice President, Sales</asp:listitem>
   </asp:dropdownlist></p>

   <asp:sqldatasource
     id="SqlDataSource1"
     runat="server"
     connectionstring="<%$ ConnectionStrings:MyNorthwind%>"
     selectcommand="SELECT LastName FROM Employees WHERE Title = @Title">
     <selectparameters>
       <asp:controlparameter name="Title" controlid="DropDownList1" propertyname="SelectedValue"/>
     </selectparameters>
   </asp:sqldatasource>

   <p><asp:listbox
     id="ListBox1"
     runat="server"
     datasourceid="SqlDataSource1"
     datatextfield="LastName">
   </asp:listbox></p>

  </form>
 </body>
</html>

Následující příklad je podobný předchozímu, ale používá kód namísto značek.The following example is like the previous one, but uses code instead of markup. Při prvním načtení stránky DropDownList ovládací prvek nemá žádnou vybranou hodnotu a DefaultValue Parameter je použita vlastnost objektu.When the page loads the first time, the DropDownList control has no selected value, and the DefaultValue property of the Parameter object is used.

<%@ Page Language="C#" CodeFile="param1acs.aspx.cs" Inherits="param1acs_aspx" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <asp:DropDownList
     runat="server"
     AutoPostBack="True"
     id="DropDownList1">
      <asp:ListItem Value="USA">USA</asp:ListItem>
      <asp:ListItem Value="UK">UK</asp:ListItem>
     </asp:DropDownList>

    <asp:DataGrid
     runat="server"
     id="DataGrid1" />  
  </div>
  </form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="param1avb.aspx.vb" Inherits="param1avb_aspx" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <asp:DropDownList
     runat="server"
     AutoPostBack="True"
     id="DropDownList1">
      <asp:ListItem Value="USA">USA</asp:ListItem>
      <asp:ListItem Value="UK">UK</asp:ListItem>
     </asp:DropDownList>

    <asp:DataGrid
     runat="server"
     id="DataGrid1" />  
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Následující kód ukazuje třídu kódu na pozadí stránky v předchozím příkladu.The following code shows the code-behind class for the page in the previous example.

public partial class param1acs_aspx : System.Web.UI.Page 
{
  private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
  {
    SqlDataSource sqlSource = new SqlDataSource(
     ConfigurationManager.ConnectionStrings["MyNorthwind"].ConnectionString,
     "SELECT FirstName, LastName FROM Employees WHERE Country = @country;");

    ControlParameter country = new ControlParameter();
    country.Name = "country";
    country.Type = TypeCode.String;
    country.ControlID = "DropDownList1";
    country.PropertyName = "SelectedValue";

    // If the DefaultValue is not set, the DataGrid does not
    // display anything on the first page load. This is because
    // on the first page load, the DropDownList has no
    // selected item, and the ControlParameter evaluates to
    // String.Empty.
    country.DefaultValue = "USA";

    sqlSource.SelectParameters.Add(country);

    // Add the SqlDataSource to the page controls collection.
    Page.Controls.Add(sqlSource);

    DataGrid1.DataSource = sqlSource;
    DataGrid1.DataBind();
  }
}
Partial Class param1avb_aspx
  Inherits System.Web.UI.Page
  Private Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)

    Dim sqlSource As SqlDataSource

    sqlSource = New SqlDataSource(ConfigurationManager.ConnectionStrings("MyNorthwind").ConnectionString, "SELECT FirstName, LastName FROM Employees WHERE Country = @country;")
    Dim country As New ControlParameter()
    country.Name = "country"
    country.Type = TypeCode.String
    country.ControlID = "DropDownList1"
    country.PropertyName = "SelectedValue"
    ' If the DefaultValue is not set, the DataGrid does not
    ' display anything on the first page load. This is because
    ' on the first page load, the DropDownList has no
    ' selected item, and the ControlParameter evaluates to
    ' String.Empty.
    country.DefaultValue = "USA"
    sqlSource.SelectParameters.Add(country)

    ' Add the SqlDataSource to the page controls collection.
    Page.Controls.Add(sqlSource)


    DataGrid1.DataSource = sqlSource
    DataGrid1.DataBind()

  End Sub
End Class

Následující příklad kódu ukazuje, jak roztáhnout Parameter třídu pro vytvoření nového typu parametru, který lze použít ovládacími prvky zdroje dat a dalšími ovládacími prvky ve scénářích datové vazby.The following code example demonstrates how to extend the Parameter class to create a new parameter type that can be used by data source controls and other controls in data-binding scenarios. Ovládací prvek zdroje dat může použít StaticParameter parametr pro vytvoření vazby k hodnotě libovolného objektu, obvykle řetězce deklarované na stránce webového formuláře.A data source control can use a StaticParameter parameter to bind to the value of any object, typically a string, declared on a Web Forms page.

namespace Samples.AspNet {

 using System;
 using System.ComponentModel;
 using System.Security.Permissions;
 using System.Web;
 using System.Web.UI;
 using System.Web.UI.WebControls;

 [AspNetHostingPermission(SecurityAction.Demand, Level=AspNetHostingPermissionLevel.Minimal)]
 public class StaticParameter : Parameter {

  public StaticParameter() {
  }
  // The StaticParameter(string, object) constructor
  // initializes the DataValue property and calls the
  // Parameter(string) constructor to initialize the Name property.
  public StaticParameter(string name, object value) : base(name) {
   DataValue = value;
  }
  // The StaticParameter(string, TypeCode, object) constructor
  // initializes the DataValue property and calls the
  // Parameter(string, TypeCode) constructor to initialize the Name and
  // Type properties.
  public StaticParameter(string name, TypeCode type, object value) : base(name, type) {
   DataValue = value;
  }
  // The StaticParameter copy constructor is provided to ensure that
  // the state contained in the DataValue property is copied to new
  // instances of the class.
  protected StaticParameter(StaticParameter original) : base(original) {
   DataValue = original.DataValue;
  }

  // The Clone method is overridden to call the
  // StaticParameter copy constructor, so that the data in
  // the DataValue property is correctly transferred to the
  // new instance of the StaticParameter.
  protected override Parameter Clone() {
   return new StaticParameter(this);
  }
  // The DataValue can be any arbitrary object and is stored in ViewState.
  public object DataValue {
   get {
    return ViewState["Value"];
   }
   set {
    ViewState["Value"] = value;
   }
  }
  // The Value property is a type safe convenience property
  // used when the StaticParameter represents string data.
  // It gets the string value of the DataValue property, and
  // sets the DataValue property directly.
  public string Value {
   get {
    object o = DataValue;
    if (o == null || !(o is string))
     return String.Empty;
    return (string)o;
   }
   set {
    DataValue = value;
    OnParameterChanged();
   }
  }

  // The Evaluate method is overridden to return the
  // DataValue property instead of the DefaultValue.
  protected override object Evaluate(HttpContext context, Control control) {

   if (context.Request == null)
     return null;

   return DataValue;
  }
 }
}
Imports System.ComponentModel
Imports System.Security.Permissions
Imports System.Web
Imports System.Web.UI
Imports System.Web.UI.WebControls

Namespace Samples.AspNet

<AspNetHostingPermission(SecurityAction.Demand, Level:=AspNetHostingPermissionLevel.Minimal)> _
Public Class StaticParameter
  Inherits Parameter


  Public Sub New()
  End Sub

 ' The StaticParameter(string, object) constructor
 ' initializes the DataValue property and calls the
 ' Parameter(string) constructor to initialize the Name property.
  Public Sub New(name As String, value As Object)
   MyBase.New(name)
   DataValue = value
  End Sub

  ' The StaticParameter(string, TypeCode, object) constructor
  ' initializes the DataValue property and calls the
  ' Parameter(string, TypeCode) constructor to initialize the Name and
  ' Type properties.
  Public Sub New(name As String, type As TypeCode, value As Object)
   MyBase.New(name, type)
   DataValue = value
  End Sub
  ' The StaticParameter copy constructor is provided to ensure that
  ' the state contained in the DataValue property is copied to new
  ' instances of the class.
  Protected Sub New(original As StaticParameter)
   MyBase.New(original)
   DataValue = original.DataValue
  End Sub

  ' The Clone method is overridden to call the
  ' StaticParameter copy constructor, so that the data in
  ' the DataValue property is correctly transferred to the
  ' new instance of the StaticParameter.
  Protected Overrides Function Clone() As Parameter
   Return New StaticParameter(Me)
  End Function

  ' The DataValue can be any arbitrary object and is stored in ViewState.
  Public Property DataValue() As Object
   Get
     Return ViewState("Value")
   End Get
   Set
     ViewState("Value") = value
   End Set
  End Property
  ' The Value property is a type safe convenience property
  ' used when the StaticParameter represents string data.
  ' It gets the string value of the DataValue property, and
  ' sets the DataValue property directly.
  Public Property Value() As String
   Get
     Dim o As Object = DataValue
     If o Is Nothing OrElse Not TypeOf o Is String Then
      Return String.Empty
     End If
     Return CStr(o)
   End Get
   Set
     DataValue = value
     OnParameterChanged()
   End Set
  End Property
  ' The Evaluate method is overridden to return the
  ' DataValue property instead of the DefaultValue.
  Protected Overrides Function Evaluate(context As HttpContext, control As Control) As Object
   If context Is Nothing Then
     Return Nothing
   Else
     Return DataValue
   End If
  End Function
End Class

End Namespace ' Samples.AspNet

Poznámky

ParameterTřída představuje parametr v parametrizovaném dotazu SQL, filtrovací výraz nebo způsob volání metody podnikového objektu, který používá ovládací prvek zdroje dat ASP.NET k výběru, filtrování nebo úpravě dat.The Parameter class represents a parameter in a parameterized SQL query, a filtering expression, or a business object method call that an ASP.NET data source control uses to select, filter, or modify data. Parameter objekty jsou obsaženy v ParameterCollection objektu.Parameter objects are contained in a ParameterCollection object. Parameter objekty jsou vyhodnocovány za běhu, aby navázaly hodnoty proměnných, které představují, je používána ovládacím prvkem zdroje dat pro interakci s daty.Parameter objects are evaluated at run time, to bind the values of the variables they represent to whatever method is used by a data source control to interact with data.

Použijte třídy, které jsou odvozeny ze Parameter zdroje dat a ovládacích prvků vázaných na data pro sestavení webových aplikací založených na datech.Use classes that derive from Parameter with data source and data-bound controls to build Web-based data applications. Tyto třídy parametrů používají ovládací prvky zdroje dat k vytvoření vazby specifických druhů hodnot nalezených ve webových aplikacích na zástupné symboly v řetězcích dotazů SQL, parametrech metod obchodních objektů a dalších.These parameter classes are used by data source controls to bind specific kinds of values found in Web applications to placeholders in SQL query strings, business object method parameters, and more. V následující tabulce jsou uvedeny typy parametrů, které jsou součástí ASP.NET.The following table lists parameter types that are included in ASP.NET.

ControlParameter Vytvoří vazby libovolné veřejné vlastnosti ovládacího prvku webového serveru.Binds any public property of a Web server control.
FormParameter Vytvoří vazby pole formuláře.Binds a form field.
SessionParameter Vytvoří vazby pole stavu relace.Binds a session-state field.
RouteParameter Váže parametr adresy URL trasy.Binds a route URL parameter.
CookieParameter Vytvoří vazby na pole cookie.Binds a cookie field.
QueryStringParameter Váže parametr řetězce dotazu.Binds a query-string parameter.
ProfileParameter Vytvoří vazby na pole profilu.Binds a profile field.

ParameterPokud chcete implementovat vlastní typy parametrů, zvětšete základní třídu.Extend the base Parameter class when you want to implement your own custom parameter types.

Parameter objekty jsou velmi jednoduché: mají Name Type vlastnost a, mohou být reprezentovány deklarativně a mohou sledovat stav napříč několika požadavky HTTP.Parameter objects are very simple: they have a Name and a Type property, can be represented declaratively, and can track state across multiple HTTP requests. Všechny parametry podporují DefaultValue vlastnost pro případy, kdy je parametr svázán s hodnotou, ale hodnota je vyhodnocena null za běhu.All parameters support a DefaultValue property, for cases when a parameter is bound to a value, but the value evaluates to null at run time.

Při použití kolekce Parameter objektů s ovládacím prvkem zdroje dat může jejich pořadí v kolekci nastat.When using a collection of Parameter objects with a data source control, their order in the collection might matter. Další informace o tom, jak se používají parametry, najdete v tématu použití parametrů s ovládacím prvkem SqlDataSource a použití parametrů s ovládacím prvkem ObjectDataSource.For more information on how parameters are used, see Using Parameters with the SqlDataSource Control and Using Parameters with the ObjectDataSource Control.

Konstruktory

Parameter()

Inicializuje novou výchozí instanci Parameter třídy.Initializes a new default instance of the Parameter class.

Parameter(Parameter)

Inicializuje novou instanci Parameter třídy s hodnotami původní zadané instance.Initializes a new instance of the Parameter class with the values of the original, specified instance.

Parameter(String)

Inicializuje novou instanci Parameter třídy pomocí zadaného názvu.Initializes a new instance of the Parameter class, using the specified name.

Parameter(String, DbType)

Inicializuje novou instanci Parameter třídy pomocí zadaného názvu a typu databáze.Initializes a new instance of the Parameter class, using the specified name and database type.

Parameter(String, DbType, String)

Inicializuje novou instanci Parameter třídy pomocí zadaného názvu, zadaného typu databáze a zadané hodnoty pro DefaultValue vlastnost.Initializes a new instance of the Parameter class, using the specified name, the specified database type, and the specified value for its DefaultValue property.

Parameter(String, TypeCode)

Inicializuje novou instanci Parameter třídy pomocí zadaného názvu a typu.Initializes a new instance of the Parameter class, using the specified name and type.

Parameter(String, TypeCode, String)

Inicializuje novou instanci Parameter třídy pomocí zadaného názvu, zadaného typu a zadaného řetězce pro jeho DefaultValue vlastnost.Initializes a new instance of the Parameter class, using the specified name, the specified type, and the specified string for its DefaultValue property.

Vlastnosti

ConvertEmptyStringToNull

Získává nebo nastavuje hodnotu, která označuje, jestli má být hodnota, Parameter na kterou je objekt vázán, převedena na hodnotu, null Pokud je Empty .Gets or sets a value indicating whether the value that the Parameter object is bound to should be converted to null if it is Empty.

DbType

Získá nebo nastaví typ databáze pro parametr.Gets or sets the database type of the parameter.

DefaultValue

Určuje výchozí hodnotu parametru, pokud má být hodnota, na kterou je svázán parametr, neinicializovaná při Evaluate(HttpContext, Control) volání metody.Specifies a default value for the parameter, should the value that the parameter is bound to be uninitialized when the Evaluate(HttpContext, Control) method is called.

Direction

Označuje, zda Parameter je objekt použit k navázání hodnoty k ovládacímu prvku, nebo lze použít ovládací prvek ke změně hodnoty.Indicates whether the Parameter object is used to bind a value to a control, or the control can be used to change the value.

IsTrackingViewState

Načte hodnotu, která označuje, zda Parameter objekt ukládá změny stavu zobrazení.Gets a value indicating whether the Parameter object is saving changes to its view state.

Name

Získá nebo nastaví název parametru.Gets or sets the name of the parameter.

Size

Získá nebo nastaví velikost parametru.Gets or sets the size of the parameter.

Type

Získá nebo nastaví typ parametru.Gets or sets the type of the parameter.

ViewState

Získá slovník informací o stavu, který umožňuje uložit a obnovit stav zobrazení Parameter objektu napříč několika požadavky na stejnou stránku.Gets a dictionary of state information that allows you to save and restore the view state of a Parameter object across multiple requests for the same page.

Metody

Clone()

Vrátí duplikát aktuální Parameter instance.Returns a duplicate of the current Parameter instance.

ConvertDbTypeToTypeCode(DbType)

Převede DbType hodnotu na ekvivalentní TypeCode hodnotu.Converts a DbType value to an equivalent TypeCode value.

ConvertTypeCodeToDbType(TypeCode)

Převede TypeCode hodnotu na ekvivalentní DbType hodnotu.Converts a TypeCode value to an equivalent DbType value.

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
Evaluate(HttpContext, Control)

Aktualizuje a vrátí hodnotu Parameter objektu.Updates and returns the value of the Parameter object.

GetDatabaseType()

Získá DbType hodnotu, která je ekvivalentní typu CLR aktuální Parameter instance.Gets the DbType value that is equivalent to the CLR type of the current Parameter instance.

GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
LoadViewState(Object)

Obnoví předchozí uložený stav zobrazení zdroje dat.Restores the data source view's previously saved view state.

MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
OnParameterChanged()

Volá OnParametersChanged(EventArgs) metodu ParameterCollection kolekce, která obsahuje Parameter objekt.Calls the OnParametersChanged(EventArgs) method of the ParameterCollection collection that contains the Parameter object.

SaveViewState()

Uloží změny Parameter stavu zobrazení objektu od okamžiku, kdy byla stránka odeslána zpět na server.Saves the changes to the Parameter object's view state since the time the page was posted back to the server.

SetDirty()

Označí Parameter objekt tak, aby se jeho stav nahrál ve stavu zobrazení.Marks the Parameter object so its state will be recorded in view state.

ToString()

Převede hodnotu této instance na její odpovídající řetězcovou reprezentaci.Converts the value of this instance to its equivalent string representation.

TrackViewState()

Způsobí, že Parameter objekt bude sledovat změny stavu zobrazení, aby mohl být uložen v objektu ovládacího prvku ViewState a trval napříč požadavky na stejnou stránku.Causes the Parameter object to track changes to its view state so they can be stored in the control's ViewState object and persisted across requests for the same page.

Explicitní implementace rozhraní

ICloneable.Clone()

Vrátí duplikát aktuální Parameter instance.Returns a duplicate of the current Parameter instance.

IStateManager.IsTrackingViewState

Načte hodnotu, která označuje, zda Parameter objekt ukládá změny stavu zobrazení.Gets a value indicating whether the Parameter object is saving changes to its view state.

IStateManager.LoadViewState(Object)

Obnoví předchozí uložený stav zobrazení zdroje dat.Restores the data source view's previously saved view state.

IStateManager.SaveViewState()

Uloží změny Parameter stavu zobrazení objektu od okamžiku, kdy byla stránka odeslána zpět na server.Saves the changes to the Parameter object's view state since the time the page was posted back to the server.

IStateManager.TrackViewState()

Způsobí, že Parameter objekt bude sledovat změny stavu zobrazení, aby mohl být uložen v objektu ovládacího prvku ViewState a trval napříč požadavky na stejnou stránku.Causes the Parameter object to track changes to its view state so they can be stored in the control's ViewState object and persisted across requests for the same page.

Platí pro

Viz také