PasswordRecovery.BorderPadding Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví velikost odsazení v rámci ohraničení PasswordRecovery ovládacího prvku.Gets or sets the amount of padding inside the borders of the PasswordRecovery control.

public:
 virtual property int BorderPadding { int get(); void set(int value); };
public virtual int BorderPadding { get; set; }
member this.BorderPadding : int with get, set
Public Overridable Property BorderPadding As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Velikost prostoru (v pixelech) mezi obsahem PasswordRecovery ovládacího prvku a PasswordRecovery ohraničením ovládacího prvku.The amount of space (in pixels) between the contents of a PasswordRecovery control and the PasswordRecovery control's border. Výchozí hodnota je 1.The default value is 1.

Výjimky

Hodnota BorderPadding vlastnosti je nastavena na hodnotu menší než-1.The value of the BorderPadding property is set to less than -1.

Poznámky

Hodnota BorderPadding vlastnosti je uložena ve stavu zobrazení.The value of the BorderPadding property is stored in view state.

Platí pro

Viz také