RadioButtonList Třída

Definice

Představuje ovládací prvek seznamu, který zapouzdřuje skupinu ovládacích prvků přepínačů.Represents a list control that encapsulates a group of radio button controls.

public ref class RadioButtonList : System::Web::UI::WebControls::ListControl, System::Web::UI::INamingContainer, System::Web::UI::IPostBackDataHandler, System::Web::UI::WebControls::IRepeatInfoUser
[System.Web.UI.ValidationProperty("SelectedItem")]
public class RadioButtonList : System.Web.UI.WebControls.ListControl, System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.UI.IPostBackDataHandler, System.Web.UI.WebControls.IRepeatInfoUser
[<System.Web.UI.ValidationProperty("SelectedItem")>]
type RadioButtonList = class
  inherit ListControl
  interface IRepeatInfoUser
  interface INamingContainer
  interface IPostBackDataHandler
Public Class RadioButtonList
Inherits ListControl
Implements INamingContainer, IPostBackDataHandler, IRepeatInfoUser
Dědičnost
Dědičnost
Atributy
Implementuje

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak programově upravit zobrazení RadioButtonList ovládacího prvku.The following code example demonstrates how to programmatically modify the display of a RadioButtonList control.

Poznámka

Následující příklad kódu používá model kódu s jedním souborem a nemusí fungovat správně, pokud je zkopírován přímo do souboru kódu na pozadí.The following code example uses the single-file code model and might not work correctly if copied directly into a code-behind file. Tento příklad kódu musí být zkopírován do prázdného textového souboru s příponou. aspx.This code example must be copied into an empty text file that has an .aspx extension. Další informace o modelu webového formuláře naleznete v tématu ASP.NET Web Forms Code Model.For more information on the Web Forms code model, see ASP.NET Web Forms Page Code Model.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>RadioButtonList Example</title>
<script language="C#" runat="server">
 
    void Button1_Click(object Source, EventArgs e) 
    {
      if (RadioButtonList1.SelectedIndex > -1) 
      { 
       Label1.Text = "You selected: " + RadioButtonList1.SelectedItem.Text;
      }
    }
 
    void chkLayout_CheckedChanged(Object sender, EventArgs e) 
    {
    
      if (chkLayout.Checked == true) 
      {
       RadioButtonList1.RepeatLayout = RepeatLayout.Table;
      }
      else 
      {
       RadioButtonList1.RepeatLayout = RepeatLayout.Flow;
      }   
    }
    
    void chkDirection_CheckedChanged(Object sender, EventArgs e) 
    {
    
      if (chkDirection.Checked == true) 
      {
       RadioButtonList1.RepeatDirection = RepeatDirection.Horizontal;
      }
      else 
      {
       RadioButtonList1.RepeatDirection = RepeatDirection.Vertical;
      } 
    }
 
   </script>
 
 </head>
 <body>
 
   <h3>RadioButtonList Example</h3>
 
   <form id="form1" runat="server">
 
     <asp:RadioButtonList id="RadioButtonList1" runat="server">
      <asp:ListItem>Item 1</asp:ListItem>
      <asp:ListItem>Item 2</asp:ListItem>
      <asp:ListItem>Item 3</asp:ListItem>
      <asp:ListItem>Item 4</asp:ListItem>
      <asp:ListItem>Item 5</asp:ListItem>
      <asp:ListItem>Item 6</asp:ListItem>
     </asp:RadioButtonList>
 
     <br />
     
     <asp:CheckBox id="chkLayout" OnCheckedChanged="chkLayout_CheckedChanged" Text="Display Table Layout" Checked="true" AutoPostBack="true" runat="server" />
 
     <br />
     
     <asp:CheckBox id="chkDirection" OnCheckedChanged="chkDirection_CheckedChanged" Text="Display Horizontally" AutoPostBack="true" runat="server" />
 
     <br />
     
     <asp:Button id="Button1" Text="Submit" onclick="Button1_Click" runat="server"/>
 
     <br />
     
     <asp:Label id="Label1" font-names="Verdana" font-size="8pt" runat="server"/>
 
   </form>
 
 </body>
 </html>
  
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>RadioButtonList Example</title>
<script language="VB" runat="server">

  Sub Button1_Click(Source As Object, e As EventArgs)
    If RadioButtonList1.SelectedIndex > - 1 Then
      Label1.Text = "You selected: " & RadioButtonList1.SelectedItem.Text
    End If
  End Sub

  Sub chkLayout_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs)    
    If chkLayout.Checked = True Then
      RadioButtonList1.RepeatLayout = RepeatLayout.Table
    Else
      RadioButtonList1.RepeatLayout = RepeatLayout.Flow
    End If
  End Sub

  Sub chkDirection_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs)    
    If chkDirection.Checked = True Then
      RadioButtonList1.RepeatDirection = RepeatDirection.Horizontal
    Else
      RadioButtonList1.RepeatDirection = RepeatDirection.Vertical
    End If
  End Sub
 
   </script>
 
 </head>
 <body>
 
   <h3>RadioButtonList Example</h3>
 
   <form id="form1" runat="server">
 
     <asp:RadioButtonList id="RadioButtonList1" runat="server">
      <asp:ListItem>Item 1</asp:ListItem>
      <asp:ListItem>Item 2</asp:ListItem>
      <asp:ListItem>Item 3</asp:ListItem>
      <asp:ListItem>Item 4</asp:ListItem>
      <asp:ListItem>Item 5</asp:ListItem>
      <asp:ListItem>Item 6</asp:ListItem>
     </asp:RadioButtonList>
 
     <br />
     
     <asp:CheckBox id="chkLayout" OnCheckedChanged="chkLayout_CheckedChanged" Text="Display Table Layout" Checked="true" AutoPostBack="true" runat="server" />
 
     <br />
     
     <asp:CheckBox id="chkDirection" OnCheckedChanged="chkDirection_CheckedChanged" Text="Display Horizontally" AutoPostBack="true" runat="server" />
 
     <br />
     
     <asp:Button id="Button1" Text="Submit" onclick="Button1_Click" runat="server"/>
 
     <br />
     
     <asp:Label id="Label1" font-names="Verdana" font-size="8pt" runat="server"/>
 
   </form>
 
 </body>
 </html>
  

Poznámky

V tomto tématu:In this topic:

ÚvodIntroduction

RadioButtonListOvládací prvek poskytuje vývojářům stránkou skupinu přepínačů s jedním výběrem, kterou lze dynamicky generovat prostřednictvím datové vazby.The RadioButtonList control provides page developers with a single-selection radio button group that can be dynamically generated through data binding. Obsahuje Items kolekci se členy, které odpovídají jednotlivým položkám v seznamu.It contains an Items collection with members that correspond to individual items on the list. Chcete-li určit, která položka je vybrána, otestujte SelectedItem vlastnost seznamu.To determine which item is selected, test the SelectedItem property of the list.

Určení rozložení seznamuSpecifying List Layout

Můžete určit, jak se bude seznam vykreslovat, nastavením RepeatLayout RepeatDirection vlastností a.You can specify how the list is rendered by setting the RepeatLayout and RepeatDirection properties. Informace o možnostech rozložení naleznete v tématu RepeatLayout výčet.For information about layout options, see the RepeatLayout enumeration.

Ve výchozím nastavení RepeatDirection je nastavena na RepeatDirection.Vertical .By default, RepeatDirection is set to RepeatDirection.Vertical. Nastavením této vlastnosti dojde k tomu RepeatDirection.Horizontal , že ovládací prvek vykreslí seznam vodorovně.Setting this property to RepeatDirection.Horizontal causes the control to render the list horizontally. Některá RepeatLayout nastavení neumožňují horizontální rozložení.Some RepeatLayout settings do not allow horizontal layout. Další informace najdete v tématu RepeatLayout výčet.For more information, see the RepeatLayout enumeration.

Upozornění

Tento ovládací prvek lze použít k zobrazení vstupu uživatele, který může obsahovat škodlivý klientský skript.This control can be used to display user input, which might include malicious client script. Před zobrazením v aplikaci si Projděte všechny informace, které jsou odeslány z klienta pro spustitelný skript, příkazy jazyka SQL nebo jiný kód.Check any information that is sent from a client for executable script, SQL statements, or other code before displaying it in your application. Ovládací prvky ověřování můžete použít k ověření vstupu uživatele před zobrazením vstupního textu v RadioButtonList ovládacím prvku.You can use validation controls to verify user input before displaying the input text in a RadioButtonList control. ASP.NET poskytuje funkci ověřování vstupní žádosti pro blokování skriptu a HTML ve vstupu uživatele.ASP.NET provides an input request validation feature to block script and HTML in user input. Další informace najdete v tématu zabezpečení standardních ovládacích prvků, Postupy: Ochrana před zneužitím skriptu ve webové aplikaci použitím kódování HTML pro řetězcea ověření vstupu uživatele na webových stránkách ASP.NET.For more information, see Securing Standard Controls, How to: Protect Against Script Exploits in a Web Application by Applying HTML Encoding to Strings, and Validating User Input in ASP.NET Web Pages.

PřístupnostAccessibility

Informace o tom, jak nakonfigurovat tento ovládací prvek tak, aby vygeneroval kód, který vyhovuje standardům přístupnosti, najdete v tématu usnadnění v ovládacích prvcích Visual Studio a ASP.NET a ASP.NET a usnadnění přístupu.For information about how to configure this control so that it generates markup that conforms to accessibility standards, see Accessibility in Visual Studio and ASP.NET and ASP.NET Controls and Accessibility.

Deklarativní syntaxeDeclarative Syntax

<asp:RadioButtonList 
    AccessKey="string" 
    AppendDataBoundItems="True|False" 
    AutoPostBack="True|False" 
    BackColor="color name|#dddddd" 
    BorderColor="color name|#dddddd" 
    BorderStyle="NotSet|None|Dotted|Dashed|Solid|Double|Groove|Ridge| 
    Inset|Outset" 
    BorderWidth="size" 
    CausesValidation="True|False" 
    CellPadding="integer" 
    CellSpacing="integer" 
    CssClass="string" 
    DataMember="string" 
    DataSource="string" 
    DataSourceID="string" 
    DataTextField="string" 
    DataTextFormatString="string" 
    DataValueField="string" 
    Enabled="True|False" 
    EnableTheming="True|False" 
    EnableViewState="True|False" 
    Font-Bold="True|False" 
    Font-Italic="True|False" 
    Font-Names="string" 
    Font-Overline="True|False" 
    Font-Size="string|Smaller|Larger|XX-Small|X-Small|Small|Medium| 
    Large|X-Large|XX-Large" 
    Font-Strikeout="True|False" 
    Font-Underline="True|False" 
    ForeColor="color name|#dddddd" 
    Height="size" 
    ID="string" 
    OnDataBinding="DataBinding event handler" 
    OnDataBound="DataBound event handler" 
    OnDisposed="Disposed event handler" 
    OnInit="Init event handler" 
    OnLoad="Load event handler" 
    OnPreRender="PreRender event handler" 
    OnSelectedIndexChanged="SelectedIndexChanged event handler" 
    OnTextChanged="TextChanged event handler" 
    OnUnload="Unload event handler" 
    RepeatColumns="integer" 
    RepeatDirection="Horizontal|Vertical" 
    RepeatLayout="Table|Flow|OrderedList|UnorderedList" 
    runat="server" 
    SelectedIndex="integer" 
    SelectedValue="string" 
    SkinID="string" 
    Style="string" 
    TabIndex="integer" 
    TextAlign="Left|Right" 
    ToolTip="string" 
    ValidationGroup="string" 
    Visible="True|False" 
    Width="size" 
> 
            <asp:ListItem 
                Enabled="True|False" 
                Selected="True|False" 
                Text="string" 
                Value="string" 
            /> 
</asp:RadioButtonList> 

Konstruktory

RadioButtonList()

Inicializuje novou instanci RadioButtonList třídy.Initializes a new instance of the RadioButtonList class.

Vlastnosti

AccessKey

Získá nebo nastaví přístupový klíč, který vám umožní rychle přejít k ovládacímu prvku webového serveru.Gets or sets the access key that allows you to quickly navigate to the Web server control.

(Zděděno od WebControl)
Adapter

Načte pro ovládací prvek adaptér pro konkrétního prohlížeče.Gets the browser-specific adapter for the control.

(Zděděno od Control)
AppendDataBoundItems

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli se před datovou vazbou nevymažou položky seznamu.Gets or sets a value that indicates whether list items are cleared before data binding.

(Zděděno od ListControl)
AppRelativeTemplateSourceDirectory

Získá nebo nastaví virtuální adresář nebo objekt relativní vzhledem k aplikaci Page UserControl , který obsahuje tento ovládací prvek.Gets or sets the application-relative virtual directory of the Page or UserControl object that contains this control.

(Zděděno od Control)
Attributes

Získá kolekci libovolných atributů (pouze pro vykreslování), které neodpovídají vlastnostem ovládacího prvku.Gets the collection of arbitrary attributes (for rendering only) that do not correspond to properties on the control.

(Zděděno od WebControl)
AutoPostBack

Získá nebo nastaví hodnotu označující, jestli se k automatickému odeslání postbacku serveru dojde, když uživatel změní výběr seznamu.Gets or sets a value indicating whether a postback to the server automatically occurs when the user changes the list selection.

(Zděděno od ListControl)
BackColor

Získá nebo nastaví barvu pozadí ovládacího prvku webového serveru.Gets or sets the background color of the Web server control.

(Zděděno od WebControl)
BindingContainer

Získá ovládací prvek, který obsahuje datovou vazbu tohoto ovládacího prvku.Gets the control that contains this control's data binding.

(Zděděno od Control)
BorderColor

Získá nebo nastaví barvu ohraničení webového ovládacího prvku.Gets or sets the border color of the Web control.

(Zděděno od WebControl)
BorderStyle

Získá nebo nastaví styl ohraničení ovládacího prvku webového serveru.Gets or sets the border style of the Web server control.

(Zděděno od WebControl)
BorderWidth

Získá nebo nastaví šířku ohraničení ovládacího prvku webového serveru.Gets or sets the border width of the Web server control.

(Zděděno od WebControl)
CausesValidation

Získává nebo nastavuje hodnotu, která označuje, jestli se provádí ověřování, když se klikne na ovládací prvek, který je odvozený od ListControl třídy.Gets or sets a value indicating whether validation is performed when a control that is derived from the ListControl class is clicked.

(Zděděno od ListControl)
CellPadding

Získá nebo nastaví vzdálenost (v pixelech) mezi ohraničením a obsahem buňky tabulky.Gets or sets the distance (in pixels) between the border and the contents of the table cell.

CellSpacing

Získá nebo nastaví vzdálenost (v pixelech) mezi sousedními buňkami tabulky.Gets or sets the distance (in pixels) between adjacent table cells.

ChildControlsCreated

Získá hodnotu, která označuje, zda byly vytvořeny podřízené ovládací prvky serverového ovládacího prvku.Gets a value that indicates whether the server control's child controls have been created.

(Zděděno od Control)
ClientID

Získá ID ovládacího prvku pro kód HTML, který je generován pomocí ASP.NET.Gets the control ID for HTML markup that is generated by ASP.NET.

(Zděděno od Control)
ClientIDMode

Získá nebo nastaví algoritmus, který se použije k vygenerování hodnoty ClientID Vlastnosti.Gets or sets the algorithm that is used to generate the value of the ClientID property.

(Zděděno od Control)
ClientIDSeparator

Získá hodnotu znaku představující znak oddělovače použitý ve ClientID Vlastnosti.Gets a character value representing the separator character used in the ClientID property.

(Zděděno od Control)
Context

Získá HttpContext objekt přidružený k ovládacímu prvku serveru pro aktuální webový požadavek.Gets the HttpContext object associated with the server control for the current Web request.

(Zděděno od Control)
Controls

Získává ControlCollection objekt, který představuje podřízené ovládací prvky pro zadaný serverový ovládací prvek v hierarchii uživatelského rozhraní.Gets a ControlCollection object that represents the child controls for a specified server control in the UI hierarchy.

(Zděděno od Control)
ControlStyle

Získá styl ovládacího prvku webového serveru.Gets the style of the Web server control. Tato vlastnost se používá hlavně při řízení vývojářů.This property is used primarily by control developers.

(Zděděno od WebControl)
ControlStyleCreated

Vrací hodnotu určující, zda byl Style objekt pro ControlStyle vlastnost vytvořen.Gets a value indicating whether a Style object has been created for the ControlStyle property. Tato vlastnost je primárně používána vývojáři ovládacího prvku.This property is primarily used by control developers.

(Zděděno od WebControl)
CssClass

Získá nebo nastaví třídu CSS (Cascading Style Sheet) vykreslenou ovládacím prvkem webového serveru na klientovi.Gets or sets the Cascading Style Sheet (CSS) class rendered by the Web server control on the client.

(Zděděno od WebControl)
DataItemContainer

Získá odkaz na názvový kontejner, pokud implementuje názvový kontejner IDataItemContainer .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataItemContainer.

(Zděděno od Control)
DataKeysContainer

Získá odkaz na názvový kontejner, pokud implementuje názvový kontejner IDataKeysControl .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataKeysControl.

(Zděděno od Control)
DataMember

Získá nebo nastaví konkrétní tabulku v DataSource prvku k vytvoření vazby na ovládací prvek.Gets or sets the specific table in the DataSource to bind to the control.

(Zděděno od ListControl)
DataSource

Získá nebo nastaví zdroj dat, který vyplní položky ovládacího prvku seznam.Gets or sets the data source that populates the items of the list control.

(Zděděno od ListControl)
DataSourceID

Získá nebo nastaví ID ovládacího prvku, ze kterého ovládací prvek vázaný na data načte svůj seznam datových položek.Gets or sets the ID of the control from which the data-bound control retrieves its list of data items.

(Zděděno od DataBoundControl)
DataSourceObject

Získává objekt, který implementuje IDataSource rozhraní, které poskytuje přístup k datovému obsahu objektu.Gets an object that implements the IDataSource interface, which provides access to the object's data content.

(Zděděno od DataBoundControl)
DataTextField

Získá nebo nastaví pole zdroje dat, které poskytuje textový obsah položek seznamu.Gets or sets the field of the data source that provides the text content of the list items.

(Zděděno od ListControl)
DataTextFormatString

Získá nebo nastaví formátovací řetězec, který slouží k řízení způsobu zobrazení dat vázaných na ovládací prvek seznamu.Gets or sets the formatting string used to control how data bound to the list control is displayed.

(Zděděno od ListControl)
DataValueField

Získá nebo nastaví pole zdroje dat, které poskytuje hodnotu pro každou položku seznamu.Gets or sets the field of the data source that provides the value of each list item.

(Zděděno od ListControl)
DesignMode

Načte hodnotu, která označuje, zda je ovládací prvek používán na návrhové ploše.Gets a value indicating whether a control is being used on a design surface.

(Zděděno od Control)
Enabled

Získá nebo nastaví hodnotu označující, jestli je povolený ovládací prvek webového serveru.Gets or sets a value indicating whether the Web server control is enabled.

(Zděděno od WebControl)
EnableTheming

Získá nebo nastaví hodnotu označující, jestli se pro tento ovládací prvek použijí motivy.Gets or sets a value indicating whether themes apply to this control.

(Zděděno od WebControl)
EnableViewState

Získává nebo nastavuje hodnotu, která označuje, jestli ovládací prvek serveru zachovává svůj stav zobrazení, a stav zobrazení všech podřízených ovládacích prvků, které obsahuje, pro žádajícího klienta.Gets or sets a value indicating whether the server control persists its view state, and the view state of any child controls it contains, to the requesting client.

(Zděděno od Control)
Events

Načte seznam delegátů obslužných rutin událostí pro ovládací prvek.Gets a list of event handler delegates for the control. Tato vlastnost je jen ke čtení.This property is read-only.

(Zděděno od Control)
Font

Získá vlastnosti písma přidružené k ovládacímu prvku webového serveru.Gets the font properties associated with the Web server control.

(Zděděno od WebControl)
ForeColor

Získá nebo nastaví barvu popředí (obvykle barvu textu) ovládacího prvku webového serveru.Gets or sets the foreground color (typically the color of the text) of the Web server control.

(Zděděno od WebControl)
HasAttributes

Načte hodnotu, která označuje, zda má ovládací prvek nastavené atributy.Gets a value indicating whether the control has attributes set.

(Zděděno od WebControl)
HasChildViewState

Získá hodnotu, která označuje, zda mají podřízené ovládací prvky aktuálního ovládacího prvku serveru všechna uložená nastavení stavu zobrazení.Gets a value indicating whether the current server control's child controls have any saved view-state settings.

(Zděděno od Control)
HasFooter

Načte hodnotu, která označuje, zda RadioButtonList ovládací prvek obsahuje sekci zápatí.Gets a value indicating whether the RadioButtonList control contains a footer section.

HasHeader

Získá hodnotu, která označuje, zda RadioButtonList ovládací prvek obsahuje oddíl záhlaví.Gets a value indicating whether the RadioButtonList control contains a heading section.

HasSeparators

Získá hodnotu, která označuje, zda RadioButtonList ovládací prvek obsahuje oddělovače mezi položkami v seznamu.Gets a value indicating whether the RadioButtonList control contains separators between items in the list.

Height

Získá nebo nastaví výšku ovládacího prvku webového serveru.Gets or sets the height of the Web server control.

(Zděděno od WebControl)
ID

Získá nebo nastaví programový identifikátor přiřazený ovládacímu prvku serveru.Gets or sets the programmatic identifier assigned to the server control.

(Zděděno od Control)
IdSeparator

Získá znak použitý k oddělení identifikátorů ovládacího prvku.Gets the character used to separate control identifiers.

(Zděděno od Control)
Initialized

Získá hodnotu, která označuje, zda byl inicializován ovládací prvek vázaný na data.Gets a value indicating whether the data-bound control has been initialized.

(Zděděno od BaseDataBoundControl)
IsBoundUsingDataSourceID

Načte hodnotu, která označuje, jestli DataSourceID je vlastnost nastavená.Gets a value indicating whether the DataSourceID property is set.

(Zděděno od BaseDataBoundControl)
IsChildControlStateCleared

Získává hodnotu určující, zda ovládací prvky obsažené v rámci tohoto ovládacího prvku mají stav ovládacích prvků.Gets a value indicating whether controls contained within this control have control state.

(Zděděno od Control)
IsDataBindingAutomatic

Získá hodnotu, která označuje, zda je datová vazba automatická.Gets a value that indicates whether data binding is automatic.

(Zděděno od BaseDataBoundControl)
IsEnabled

Načte hodnotu, která označuje, jestli je ovládací prvek povolený.Gets a value indicating whether the control is enabled.

(Zděděno od WebControl)
IsTrackingViewState

Získá hodnotu, která označuje, zda serverový ovládací prvek ukládá změny stavu zobrazení.Gets a value that indicates whether the server control is saving changes to its view state.

(Zděděno od Control)
IsUsingModelBinders

Načte hodnotu, která indikuje, jestli se vazba modelu používá.Gets a value that indicates whether model binding is in use.

(Zděděno od DataBoundControl)
IsViewStateEnabled

Načte hodnotu, která označuje, jestli je pro tento ovládací prvek povolený stav zobrazení.Gets a value indicating whether view state is enabled for this control.

(Zděděno od Control)
Items

Získá kolekci položek v ovládacím prvku seznamu.Gets the collection of items in the list control.

(Zděděno od ListControl)
ItemType

Získá nebo nastaví název typu datové položky pro datovou vazbu silného typu.Gets or sets the name of the data item type for strongly typed data binding.

(Zděděno od DataBoundControl)
LoadViewStateByID

Načte hodnotu, která označuje, zda se ovládací prvek účastní načítání jeho stavu zobrazení ID místo indexu.Gets a value indicating whether the control participates in loading its view state by ID instead of index.

(Zděděno od Control)
NamingContainer

Získá odkaz na kontejner názvového serveru ovládacího prvku, který vytvoří jedinečný obor názvů pro odlišení ovládacích prvků serveru se stejnou ID hodnotou vlastnosti.Gets a reference to the server control's naming container, which creates a unique namespace for differentiating between server controls with the same ID property value.

(Zděděno od Control)
Page

Získá odkaz na Page instanci, která obsahuje serverový ovládací prvek.Gets a reference to the Page instance that contains the server control.

(Zděděno od Control)
Parent

Získá odkaz na nadřazený ovládací prvek serveru ovládacího prvku v hierarchii ovládacích prvků stránky.Gets a reference to the server control's parent control in the page control hierarchy.

(Zděděno od Control)
RenderingCompatibility

Získá hodnotu, která určuje verzi ASP.NET, s jakou bude HTML vykresleno kompatibilní.Gets a value that specifies the ASP.NET version that rendered HTML will be compatible with.

(Zděděno od Control)
RenderWhenDataEmpty

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli se ovládací prvek vykreslí, pokud zdroj dat nemá žádná data, nebo pokud ovládací prvek není vázaný na data.Gets or sets a value that indicates whether the control is rendered if the data source has no data or if the control is not data-bound.

RepeatColumns

Získá nebo nastaví počet sloupců, které se mají zobrazit v RadioButtonList ovládacím prvku.Gets or sets the number of columns to display in the RadioButtonList control.

RepeatDirection

Získá nebo nastaví směr, ve kterém se budou zobrazovat přepínače v rámci dané skupiny.Gets or sets the direction in which the radio buttons within the group are displayed.

RepeatedItemCount

Získá počet položek seznamu v RadioButtonList ovládacím prvku.Gets the number of list items in the RadioButtonList control.

RepeatLayout

Získává nebo nastavuje hodnotu, která určuje, jestli se má seznam vykreslovat pomocí table elementu, elementu, prvku ul ol nebo span elementu.Gets or sets a value that specifies whether the list will be rendered by using a table element, a ul element, an ol element, or a span element.

RequiresDataBinding

Získá nebo nastaví hodnotu označující, zda DataBind() má být metoda volána.Gets or sets a value indicating whether the DataBind() method should be called.

(Zděděno od BaseDataBoundControl)
SelectArguments

Získá DataSourceSelectArguments objekt, který používá ovládací prvek vázaný na data při načítání dat z ovládacího prvku zdroje dat.Gets a DataSourceSelectArguments object that the data-bound control uses when retrieving data from a data source control.

(Zděděno od DataBoundControl)
SelectedIndex

Získá nebo nastaví nejnižší ordinální index vybraných položek v seznamu.Gets or sets the lowest ordinal index of the selected items in the list.

(Zděděno od ListControl)
SelectedItem

Načte vybranou položku s nejnižším indexem v ovládacím prvku seznam.Gets the selected item with the lowest index in the list control.

(Zděděno od ListControl)
SelectedValue

Získá hodnotu vybrané položky v ovládacím prvku seznamu nebo vybere položku v ovládacím prvku seznamu, která obsahuje zadanou hodnotu.Gets the value of the selected item in the list control, or selects the item in the list control that contains the specified value.

(Zděděno od ListControl)
SelectMethod

Název metody, která se má volat, aby bylo možné číst data.The name of the method to call in order to read data.

(Zděděno od DataBoundControl)
Site

Získá informace o kontejneru, který je hostitelem aktuálního ovládacího prvku, když je vykreslen na návrhové ploše.Gets information about the container that hosts the current control when rendered on a design surface.

(Zděděno od Control)
SkinID

Získá nebo nastaví vzhled, který má být použit pro ovládací prvek.Gets or sets the skin to apply to the control.

(Zděděno od WebControl)
Style

Získá kolekci textových atributů, které budou vykresleny jako atribut style na vnější značce ovládacího prvku webového serveru.Gets a collection of text attributes that will be rendered as a style attribute on the outer tag of the Web server control.

(Zděděno od WebControl)
SupportsDisabledAttribute

Získá hodnotu, která označuje, zda má ovládací prvek nastavit disabled atribut vykresleného HTML elementu na hodnotu Disabled, pokud IsEnabled je vlastnost ovládacího prvku false .Gets a value that indicates whether the control should set the disabled attribute of the rendered HTML element to "disabled" when the control's IsEnabled property is false.

(Zděděno od WebControl)
SupportsDisabledAttribute

Získá hodnotu, která označuje, zda má ovládací prvek nastavit disabled atribut vykresleného HTML elementu na hodnotu Disabled, pokud IsEnabled je vlastnost ovládacího prvku false .Gets a value that indicates whether the control should set the disabled attribute of the rendered HTML element to "disabled" when the control's IsEnabled property is false.

(Zděděno od BaseDataBoundControl)
TabIndex

Získá nebo nastaví index karty ovládacího prvku webového serveru.Gets or sets the tab index of the Web server control.

(Zděděno od WebControl)
TagKey

Získá HtmlTextWriterTag hodnotu ListControl ovládacího prvku.Gets the HtmlTextWriterTag value for the ListControl control.

(Zděděno od ListControl)
TagName

Získá název značky ovládacího prvku.Gets the name of the control tag. Tato vlastnost se používá hlavně při řízení vývojářů.This property is used primarily by control developers.

(Zděděno od WebControl)
TemplateControl

Získá nebo nastaví odkaz na šablonu, která obsahuje tento ovládací prvek.Gets or sets a reference to the template that contains this control.

(Zděděno od Control)
TemplateSourceDirectory

Načte virtuální adresář Page nebo obsahující UserControl aktuální serverový ovládací prvek.Gets the virtual directory of the Page or UserControl that contains the current server control.

(Zděděno od Control)
Text

Získá nebo nastaví SelectedValue vlastnost ListControl ovládacího prvku.Gets or sets the SelectedValue property of the ListControl control.

(Zděděno od ListControl)
TextAlign

Získá nebo nastaví zarovnání textu pro přepínače v rámci skupiny.Gets or sets the text alignment for the radio buttons within the group.

ToolTip

Získá nebo nastaví text, který se zobrazí, když ukazatel myši najede myší na ovládací prvek webového serveru.Gets or sets the text displayed when the mouse pointer hovers over the Web server control.

(Zděděno od WebControl)
UniqueID

Získá jedinečný a hierarchicky kvalifikovaný identifikátor pro serverový ovládací prvek.Gets the unique, hierarchically qualified identifier for the server control.

(Zděděno od Control)
ValidateRequestMode

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli ovládací prvek kontroluje vstup klienta z prohlížeče pro potenciálně nebezpečné hodnoty.Gets or sets a value that indicates whether the control checks client input from the browser for potentially dangerous values.

(Zděděno od Control)
ValidationGroup

Získá nebo nastaví skupinu ovládacích prvků, pro které ovládací prvek odvozený od ListControl třídy způsobí ověření při odeslání zpět na server.Gets or sets the group of controls for which the control that is derived from the ListControl class causes validation when it posts back to the server.

(Zděděno od ListControl)
ViewState

Získá slovník informací o stavu, který umožňuje uložit a obnovit stav zobrazení ovládacího prvku serveru napříč několika požadavky na stejnou stránku.Gets a dictionary of state information that allows you to save and restore the view state of a server control across multiple requests for the same page.

(Zděděno od Control)
ViewStateIgnoresCase

Načte hodnotu, která označuje, zda StateBag se v objektu nerozlišují velká a malá písmena.Gets a value that indicates whether the StateBag object is case-insensitive.

(Zděděno od Control)
ViewStateMode

Získá nebo nastaví režim stavu zobrazení tohoto ovládacího prvku.Gets or sets the view-state mode of this control.

(Zděděno od Control)
Visible

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli je serverový ovládací prvek vykreslený jako uživatelské rozhraní na stránce.Gets or sets a value that indicates whether a server control is rendered as UI on the page.

(Zděděno od Control)
Width

Získá nebo nastaví šířku ovládacího prvku webového serveru.Gets or sets the width of the Web server control.

(Zděděno od WebControl)

Metody

AddAttributesToRender(HtmlTextWriter)

Aplikuje atributy a styly HTML pro vykreslení na zadaný HtmlTextWriter objekt.Applies HTML attributes and styles to render to the specified HtmlTextWriter object.

(Zděděno od ListControl)
AddedControl(Control, Int32)

Volá se po přidání podřízeného ovládacího prvku do Controls kolekce Control objektu.Called after a child control is added to the Controls collection of the Control object.

(Zděděno od Control)
AddParsedSubObject(Object)

Oznamuje ovládacímu prvku serveru, že došlo k analýze prvku, buď XML nebo HTML, a přidá prvek do objektu serverového ovládacího prvku ControlCollection .Notifies the server control that an element, either XML or HTML, was parsed, and adds the element to the server control's ControlCollection object.

(Zděděno od Control)
ApplyStyle(Style)

Zkopíruje všechny neprázdné prvky zadaného stylu do webového ovládacího prvku a přepíše všechny existující prvky stylu ovládacího prvku.Copies any nonblank elements of the specified style to the Web control, overwriting any existing style elements of the control. Tato metoda je primárně používána vývojářům ovládacích prvků.This method is primarily used by control developers.

(Zděděno od WebControl)
ApplyStyleSheetSkin(Page)

Aplikuje vlastnosti stylu definované v šabloně stylů stránky na ovládací prvek.Applies the style properties defined in the page style sheet to the control.

(Zděděno od Control)
BeginRenderTracing(TextWriter, Object)

Spustí trasování dat pro vykreslování v době návrhu.Begins design-time tracing of rendering data.

(Zděděno od Control)
BuildProfileTree(String, Boolean)

Shromažďuje informace o ovládacím prvku serveru a poskytuje ho do Trace vlastnosti, která se zobrazí, pokud je pro stránku povoleno trasování.Gathers information about the server control and delivers it to the Trace property to be displayed when tracing is enabled for the page.

(Zděděno od Control)
ClearCachedClientID()

Nastaví hodnotu uloženou v mezipaměti ClientID na null .Sets the cached ClientID value to null.

(Zděděno od Control)
ClearChildControlState()

Odstraní informace o stavu ovládacího prvku pro podřízené ovládací prvky serverového ovládacího prvku.Deletes the control-state information for the server control's child controls.

(Zděděno od Control)
ClearChildState()

Odstraní informace o stavu zobrazení a stavu ovládacího prvku pro všechny podřízené ovládací prvky serverového ovládacího prvku.Deletes the view-state and control-state information for all the server control's child controls.

(Zděděno od Control)
ClearChildViewState()

Odstraní informace o stavu zobrazení pro všechny podřízené ovládací prvky serverového ovládacího prvku.Deletes the view-state information for all the server control's child controls.

(Zděděno od Control)
ClearEffectiveClientIDMode()

Nastaví ClientIDMode vlastnost aktuální instance ovládacího prvku a všech podřízených ovládacích prvků na Inherit .Sets the ClientIDMode property of the current control instance and of any child controls to Inherit.

(Zděděno od Control)
ClearSelection()

Vymaže výběr seznamu a nastaví Selected vlastnost všech položek na hodnotu NEPRAVDA.Clears out the list selection and sets the Selected property of all items to false.

(Zděděno od ListControl)
ConfirmInitState()

Nastaví inicializovaný stav ovládacího prvku vázaného na data.Sets the initialized state of the data-bound control.

(Zděděno od BaseDataBoundControl)
CopyBaseAttributes(WebControl)

Zkopíruje vlastnosti nezapouzdřené Style objektem ze zadaného ovládacího prvku webového serveru do ovládacího prvku webového serveru, ze kterého je tato metoda volána.Copies the properties not encapsulated by the Style object from the specified Web server control to the Web server control that this method is called from. Tato metoda se primárně používá pro řízení vývojářů.This method is used primarily by control developers.

(Zděděno od WebControl)
CreateChildControls()

Volá se rozhraním stránky ASP.NET k oznamování serverovým ovládacím prvkům, které používají implementaci založenou na složení, k vytvoření všech podřízených ovládacích prvků, které obsahují při přípravě pro publikování zpět nebo vykreslování.Called by the ASP.NET page framework to notify server controls that use composition-based implementation to create any child controls they contain in preparation for posting back or rendering.

(Zděděno od Control)
CreateControlCollection()

Vytvoří nový ControlCollection objekt pro uložení podřízených ovládacích prvků (literálu i serveru) ovládacího prvku Server.Creates a new ControlCollection object to hold the child controls (both literal and server) of the server control.

(Zděděno od Control)
CreateControlStyle()

Vytvoří objekt Style, který je používán interně RadioButtonList ovládacím prvkem k implementaci všech vlastností souvisejících s Style.Creates a style object that is used internally by the RadioButtonList control to implement all style-related properties.

CreateDataSourceSelectArguments()

Vytvoří výchozí objekt, který DataSourceSelectArguments je použit ovládacím prvkem vázaného na data, pokud nejsou zadány žádné argumenty.Creates a default DataSourceSelectArguments object used by the data-bound control if no arguments are specified.

(Zděděno od DataBoundControl)
DataBind()

Váže zdroj dat k vyvolanému ovládacímu prvku serveru a všem jeho podřízeným ovládacím prvkům.Binds a data source to the invoked server control and all its child controls.

(Zděděno od Control)
DataBind()

Váže zdroj dat k vyvolanému ovládacímu prvku serveru a všem jeho podřízeným ovládacím prvkům.Binds a data source to the invoked server control and all its child controls.

(Zděděno od BaseDataBoundControl)
DataBind(Boolean)

Váže zdroj dat na vyvolaný serverový ovládací prvek a všechny jeho podřízené ovládací prvky s možností vyvolání DataBinding události.Binds a data source to the invoked server control and all its child controls with an option to raise the DataBinding event.

(Zděděno od Control)
DataBindChildren()

Váže zdroj dat k podřízeným ovládacím prvkům serverového ovládacího prvku.Binds a data source to the server control's child controls.

(Zděděno od Control)
Dispose()

Umožňuje serverový ovládací prvek provést finální vyčištění před jeho uvolněním z paměti.Enables a server control to perform final clean up before it is released from memory.

(Zděděno od Control)
EndRenderTracing(TextWriter, Object)

Ukončí trasování dat pro vykreslování v době návrhu.Ends design-time tracing of rendering data.

(Zděděno od Control)
EnsureChildControls()

Určuje, zda ovládací prvek serveru obsahuje podřízené ovládací prvky.Determines whether the server control contains child controls. Pokud tomu tak není, vytvoří podřízené ovládací prvky.If it does not, it creates child controls.

(Zděděno od Control)
EnsureDataBound()

Volá DataBind() metodu, pokud DataSourceID je nastavena vlastnost a ovládací prvek vázaný na data je označen pro vyžadování vazby.Calls the DataBind() method if the DataSourceID property is set and the data-bound control is marked to require binding.

(Zděděno od BaseDataBoundControl)
EnsureID()

Vytvoří identifikátor pro ovládací prvky, které nemají přiřazen identifikátor.Creates an identifier for controls that do not have an identifier assigned.

(Zděděno od Control)
Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
FindControl(String)

Vyhledá v aktuálním názvovém kontejneru serverový ovládací prvek se zadaným id parametrem.Searches the current naming container for a server control with the specified id parameter.

(Zděděno od Control)
FindControl(String, Int32)

Vyhledá v aktuálním názvovém kontejneru pro serverový ovládací prvek se zadaným ID a posunutím cesty.Searches the current naming container for a server control with the specified ID and path offset. FindControl(String, Int32)Metoda vždy vrátí RadioButtonList objekt.The FindControl(String, Int32) method always returns the RadioButtonList object.

FindControl(String, Int32)

Vyhledá v aktuálním názvovém kontejneru serverový ovládací prvek se zadaným id a celočíselným pathOffset parametrem, který pomáhá hledání.Searches the current naming container for a server control with the specified id and an integer, specified in the pathOffset parameter, which aids in the search. Tuto verzi metody byste neměli přepsat FindControl .You should not override this version of the FindControl method.

(Zděděno od Control)
Focus()

Nastaví fokus vstupu na ovládací prvek.Sets input focus to a control.

(Zděděno od Control)
GetData()

Načte DataSourceView objekt, který používá ovládací prvek vázaný na data k provádění operací s daty.Retrieves a DataSourceView object that the data-bound control uses to perform data operations.

(Zděděno od DataBoundControl)
GetDataSource()

Načte IDataSource rozhraní, ke kterému je přidružen ovládací prvek vázaný na data, pokud existuje.Retrieves the IDataSource interface that the data-bound control is associated with, if any.

(Zděděno od DataBoundControl)
GetDesignModeState()

Načte data v době návrhu ovládacího prvku.Gets design-time data for a control.

(Zděděno od Control)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetItemStyle(ListItemType, Int32)

Načte styl zadaného typu položky na zadaném indexu v ovládacím prvku seznam.Retrieves the style of the specified item type at the specified index in the list control.

GetRouteUrl(Object)

Získá adresu URL, která odpovídá sadě parametrů trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Zděděno od Control)
GetRouteUrl(RouteValueDictionary)

Získá adresu URL, která odpovídá sadě parametrů trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Zděděno od Control)
GetRouteUrl(String, Object)

Získá adresu URL, která odpovídá sadě parametrů směrování a názvu trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Zděděno od Control)
GetRouteUrl(String, RouteValueDictionary)

Získá adresu URL, která odpovídá sadě parametrů směrování a názvu trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Zděděno od Control)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
GetUniqueIDRelativeTo(Control)

Vrátí předem stanovenou část UniqueID vlastnosti určeného ovládacího prvku.Returns the prefixed portion of the UniqueID property of the specified control.

(Zděděno od Control)
HasControls()

Určuje, zda serverový ovládací prvek obsahuje podřízené ovládací prvky.Determines if the server control contains any child controls.

(Zděděno od Control)
HasEvents()

Vrací hodnotu určující, zda jsou události registrovány pro ovládací prvek nebo jakékoli podřízené ovládací prvky.Returns a value indicating whether events are registered for the control or any child controls.

(Zděděno od Control)
IsLiteralContent()

Určuje, zda ovládací prvek Server obsahuje pouze literálový obsah.Determines if the server control holds only literal content.

(Zděděno od Control)
LoadControlState(Object)

Obnoví informace o stavu ovládacího prvku z předchozí žádosti o stránku uložené SaveControlState() metodou.Restores control-state information from a previous page request that was saved by the SaveControlState() method.

(Zděděno od Control)
LoadPostData(String, NameValueCollection)

Zpracovává odeslaná data pro RadioButtonList ovládací prvek.Processes the posted data for the RadioButtonList control.

LoadViewState(Object)

Načte dříve uložený stav zobrazení DetailsView ovládacího prvku.Loads the previously saved view state of the DetailsView control.

(Zděděno od ListControl)
MapPathSecure(String)

Načte fyzickou cestu, na kterou je namapována virtuální cesta, buď absolutní, nebo relativní.Retrieves the physical path that a virtual path, either absolute or relative, maps to.

(Zděděno od Control)
MarkAsDataBound()

Nastaví stav ovládacího prvku ve stavu zobrazení jako úspěšně vázaný na data.Sets the state of the control in view state as successfully bound to data.

(Zděděno od DataBoundControl)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
MergeStyle(Style)

Zkopíruje všechny neprázdné prvky zadaného stylu do webového ovládacího prvku, ale nepřepíše žádné existující prvky stylu ovládacího prvku.Copies any nonblank elements of the specified style to the Web control, but will not overwrite any existing style elements of the control. Tato metoda se primárně používá pro řízení vývojářů.This method is used primarily by control developers.

(Zděděno od WebControl)
OnBubbleEvent(Object, EventArgs)

Určuje, zda je událost ovládacího prvku Server předána hierarchii ovládacích prvků serveru uživatelského rozhraní stránky.Determines whether the event for the server control is passed up the page's UI server control hierarchy.

(Zděděno od Control)
OnCreatingModelDataSource(CreatingModelDataSourceEventArgs)

Vyvolá CreatingModelDataSource událost.Raises the CreatingModelDataSource event.

(Zděděno od DataBoundControl)
OnDataBinding(EventArgs)

Vyvolá DataBinding událost.Raises the DataBinding event.

(Zděděno od ListControl)
OnDataBound(EventArgs)

Vyvolá DataBound událost.Raises the DataBound event.

(Zděděno od BaseDataBoundControl)
OnDataPropertyChanged()

Po změně jedné ze základních vlastností identifikace zdroje dat znovu vytvoří vazbu ovládacího prvku vázaného na data na jeho data.Rebinds the data-bound control to its data after one of the base data source identification properties changes.

(Zděděno od DataBoundControl)
OnDataSourceViewChanged(Object, EventArgs)

Vyvolá DataSourceViewChanged událost.Raises the DataSourceViewChanged event.

(Zděděno od DataBoundControl)
OnInit(EventArgs)

Vyvolá Init událost.Raises the Init event.

OnInit(EventArgs)

Vyvolá Init událost.Raises the Init event.

(Zděděno od Control)
OnInit(EventArgs)

Zpracovává Init událost.Handles the Init event.

(Zděděno od BaseDataBoundControl)
OnLoad(EventArgs)

Vyvolá Load událost.Raises the Load event.

(Zděděno od Control)
OnLoad(EventArgs)

Zpracovává Load událost.Handles the Load event.

(Zděděno od DataBoundControl)
OnPagePreLoad(Object, EventArgs)

Nastaví inicializovaný stav ovládacího prvku vázaného na data před načtením ovládacího prvku.Sets the initialized state of the data-bound control before the control is loaded.

(Zděděno od DataBoundControl)
OnPreRender(EventArgs)

Vyvolá PreRender událost.Raises the PreRender event.

(Zděděno od ListControl)
OnSelectedIndexChanged(EventArgs)

Vyvolá SelectedIndexChanged událost.Raises the SelectedIndexChanged event. To umožňuje zadat vlastní obslužnou rutinu pro událost.This allows you to provide a custom handler for the event.

(Zděděno od ListControl)
OnTextChanged(EventArgs)

Vyvolá TextChanged událost.Raises the TextChanged event.

(Zděděno od ListControl)
OnUnload(EventArgs)

Vyvolá Unload událost.Raises the Unload event.

(Zděděno od Control)
OpenFile(String)

Načte soubor, který Stream se použije ke čtení souboru.Gets a Stream used to read a file.

(Zděděno od Control)
PerformDataBinding(IEnumerable)

Váže zadaný zdroj dat k ovládacímu prvku, který je odvozen z ListControl třídy.Binds the specified data source to the control that is derived from the ListControl class.

(Zděděno od ListControl)
PerformSelect()

Načte data z přidruženého zdroje dat.Retrieves data from the associated data source.

(Zděděno od ListControl)
RaiseBubbleEvent(Object, EventArgs)

Přiřadí všechny zdroje události a její informace nadřazenému ovládacímu prvku.Assigns any sources of the event and its information to the control's parent.

(Zděděno od Control)
RaisePostDataChangedEvent()

Upozorní aplikaci ASP.NET, že se RadioButtonList změnil stav ovládacího prvku.Notifies the ASP.NET application that the state of the RadioButtonList control has changed.

RemovedControl(Control)

Volá se po odebrání podřízeného ovládacího prvku z Controls kolekce Control objektu.Called after a child control is removed from the Controls collection of the Control object.

(Zděděno od Control)
Render(HtmlTextWriter)

Zobrazí RadioButtonList ovládací prvek na klientovi.Displays the RadioButtonList control on the client.

RenderBeginTag(HtmlTextWriter)

Vykreslí značku otevření ovládacího prvku HTML do zadaného zapisovače.Renders the HTML opening tag of the control to the specified writer. Tato metoda se primárně používá pro řízení vývojářů.This method is used primarily by control developers.

(Zděděno od WebControl)
RenderChildren(HtmlTextWriter)

Vypíše obsah podřízených ovládacích prvků serveru do poskytnutého HtmlTextWriter objektu, který zapisuje obsah, který má být vykreslen na klientovi.Outputs the content of a server control's children to a provided HtmlTextWriter object, which writes the content to be rendered on the client.

(Zděděno od Control)
RenderContents(HtmlTextWriter)

Vykreslí položky v ListControl ovládacím prvku.Renders the items in the ListControl control.

(Zděděno od ListControl)
RenderControl(HtmlTextWriter)

Vypíše obsah ovládacího prvku serveru na poskytnutý HtmlTextWriter objekt a uloží trasovací informace o ovládacím prvku, pokud je povoleno trasování.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object and stores tracing information about the control if tracing is enabled.

(Zděděno od Control)
RenderControl(HtmlTextWriter, ControlAdapter)

Vytvoří výstup obsahu ovládacího prvku serveru pro zadaný HtmlTextWriter objekt pomocí poskytnutého ControlAdapter objektu.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object using a provided ControlAdapter object.

(Zděděno od Control)
RenderEndTag(HtmlTextWriter)

Vykreslí ukončovací značku HTML ovládacího prvku do zadaného zapisovače.Renders the HTML closing tag of the control into the specified writer. Tato metoda se primárně používá pro řízení vývojářů.This method is used primarily by control developers.

(Zděděno od WebControl)
RenderItem(ListItemType, Int32, RepeatInfo, HtmlTextWriter)

Vykreslí položku seznamu v RadioButtonList ovládacím prvku.Renders a list item in the RadioButtonList control.

ResolveAdapter()

Získá adaptér ovládacího prvku, který je zodpovědný za vykreslení zadaného ovládacího prvku.Gets the control adapter responsible for rendering the specified control.

(Zděděno od Control)
ResolveClientUrl(String)

Získá adresu URL, kterou může použít prohlížeč.Gets a URL that can be used by the browser.

(Zděděno od Control)
ResolveUrl(String)

Převede adresu URL na tu, která je použitelná na žádajícím klientovi.Converts a URL into one that is usable on the requesting client.

(Zděděno od Control)
SaveControlState()

Uloží všechny změny stavu ovládacího prvku serveru, ke kterým došlo od okamžiku, kdy byla stránka odeslána zpět na server.Saves any server control state changes that have occurred since the time the page was posted back to the server.

(Zděděno od Control)
SaveViewState()

Uloží aktuální stav zobrazení ListControl ovládacího prvku odvozeného od a položek, které obsahuje.Saves the current view state of the ListControl -derived control and the items it contains.

(Zděděno od ListControl)
SetDesignModeState(IDictionary)

Nastaví data při návrhu ovládacího prvku.Sets design-time data for a control.

(Zděděno od Control)
SetPostDataSelection(Int32)

Nastaví Selected vlastnost ListItem ovládacího prvku po odeslání stránky.Sets the Selected property of a ListItem control after a page is posted.

(Zděděno od ListControl)
SetRenderMethodDelegate(RenderMethod)

Přiřadí delegáta obslužné rutiny události, aby vykreslil serverový ovládací prvek a jeho obsah do svého nadřazeného ovládacího prvku.Assigns an event handler delegate to render the server control and its content into its parent control.

(Zděděno od Control)
SetTraceData(Object, Object)

Nastaví data trasování pro trasování vykreslování dat při návrhu pomocí klíče dat trasování a hodnoty dat trasování.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the trace data key and the trace data value.

(Zděděno od Control)
SetTraceData(Object, Object, Object)

Nastaví data trasování pro trasování vykreslování dat při návrhu, pomocí sledovaného objektu, klíče trasování dat a hodnoty dat trasování.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the traced object, the trace data key, and the trace data value.

(Zděděno od Control)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)
TrackViewState()

Označí počáteční bod pro zahájení sledování a uložení změn stavu zobrazení do ListControl ovládacího prvku odvozeného od.Marks the starting point to begin tracking and saving view-state changes to a ListControl -derived control.

(Zděděno od ListControl)
ValidateDataSource(Object)

Ověřuje, že objekt, na který se sváže ovládací prvek vázaný na data, je jedním z nich.Verifies that the object a data-bound control binds to is one it can work with.

(Zděděno od DataBoundControl)
VerifyMultiSelect()

Určuje, zda ovládací prvek seznam podporuje režim více výběrů.Determines whether the list control supports multiselection mode.

(Zděděno od ListControl)

Události

CallingDataMethods

Vyvolá se v případě, že jsou volány metody dat.Occurs when data methods are being called.

(Zděděno od DataBoundControl)
CreatingModelDataSource

Vyvolá se při ModelDataSource vytváření objektu.Occurs when the ModelDataSource object is being created.

(Zděděno od DataBoundControl)
DataBinding

Nastane, pokud se serverový ovládací prvek váže ke zdroji dat.Occurs when the server control binds to a data source.

(Zděděno od Control)
DataBound

Vyvolá se poté, co se ovládací prvek serveru váže ke zdroji dat.Occurs after the server control binds to a data source.

(Zděděno od BaseDataBoundControl)
Disposed

Nastane, pokud se serverový ovládací prvek uvolní z paměti, což je poslední fáze životního cyklu řízení serveru, když se požaduje stránka ASP.NET.Occurs when a server control is released from memory, which is the last stage of the server control lifecycle when an ASP.NET page is requested.

(Zděděno od Control)
Init

Nastane při inicializaci ovládacího prvku serveru, který je prvním krokem v jeho životním cyklu.Occurs when the server control is initialized, which is the first step in its lifecycle.

(Zděděno od Control)
Load

Nastane, pokud je serverový ovládací prvek načten do Page objektu.Occurs when the server control is loaded into the Page object.

(Zděděno od Control)
PreRender

Nastane po Control načtení objektu, ale před jeho vykreslením.Occurs after the Control object is loaded but prior to rendering.

(Zděděno od Control)
SelectedIndexChanged

Vyvolá se v případě, že se výběr z ovládacího prvku seznam změní mezi příspěvky na server.Occurs when the selection from the list control changes between posts to the server.

(Zděděno od ListControl)
TextChanged

Vyvolá se v případě, že dojde ke Text SelectedValue změně vlastností a.Occurs when the Text and SelectedValue properties change.

(Zděděno od ListControl)
Unload

Vyvolá se v případě, že je serverový ovládací prvek uvolněn z paměti.Occurs when the server control is unloaded from memory.

(Zděděno od Control)

Explicitní implementace rozhraní

IAttributeAccessor.GetAttribute(String)

Získá atribut webového ovládacího prvku se zadaným názvem.Gets an attribute of the Web control with the specified name.

(Zděděno od WebControl)
IAttributeAccessor.SetAttribute(String, String)

Nastaví atribut webového ovládacího prvku na zadaný název a hodnotu.Sets an attribute of the Web control to the specified name and value.

(Zděděno od WebControl)
IControlBuilderAccessor.ControlBuilder

Popis tohoto člena naleznete v tématu ControlBuilder .For a description of this member, see ControlBuilder.

(Zděděno od Control)
IControlDesignerAccessor.GetDesignModeState()

Popis tohoto člena naleznete v tématu GetDesignModeState() .For a description of this member, see GetDesignModeState().

(Zděděno od Control)
IControlDesignerAccessor.SetDesignModeState(IDictionary)

Popis tohoto člena naleznete v tématu SetDesignModeState(IDictionary) .For a description of this member, see SetDesignModeState(IDictionary).

(Zděděno od Control)
IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl(Control)

Popis tohoto člena naleznete v tématu SetOwnerControl(Control) .For a description of this member, see SetOwnerControl(Control).

(Zděděno od Control)
IControlDesignerAccessor.UserData

Popis tohoto člena naleznete v tématu UserData .For a description of this member, see UserData.

(Zděděno od Control)
IDataBindingsAccessor.DataBindings

Popis tohoto člena naleznete v tématu DataBindings .For a description of this member, see DataBindings.

(Zděděno od Control)
IDataBindingsAccessor.HasDataBindings

Popis tohoto člena naleznete v tématu HasDataBindings .For a description of this member, see HasDataBindings.

(Zděděno od Control)
IExpressionsAccessor.Expressions

Popis tohoto člena naleznete v tématu Expressions .For a description of this member, see Expressions.

(Zděděno od Control)
IExpressionsAccessor.HasExpressions

Popis tohoto člena naleznete v tématu HasExpressions .For a description of this member, see HasExpressions.

(Zděděno od Control)
IParserAccessor.AddParsedSubObject(Object)

Popis tohoto člena naleznete v tématu AddParsedSubObject(Object) .For a description of this member, see AddParsedSubObject(Object).

(Zděděno od Control)
IPostBackDataHandler.LoadPostData(String, NameValueCollection)

Zpracovává odeslaná data pro RadioButtonList ovládací prvek.Processes posted data for the RadioButtonList control.

IPostBackDataHandler.RaisePostDataChangedEvent()

Vyvolá se při změně publikovaných dat ovládacího prvku.Raised when posted data for a control has changed.

IRepeatInfoUser.GetItemStyle(ListItemType, Int32)

Načte styl zadaného typu položky na zadaném indexu v ovládacím prvku seznam.Retrieves the style of the specified item type at the specified index in the list control.

IRepeatInfoUser.HasFooter

Získá hodnotu, která označuje, zda ovládací prvek seznam obsahuje sekci zápatí.Gets a value that indicates whether the list control contains a footer section.

IRepeatInfoUser.HasHeader

Získá hodnotu, která označuje, zda ovládací prvek seznam obsahuje nadpis.Gets a value that indicates whether the list control contains a heading section.

IRepeatInfoUser.HasSeparators

Získá hodnotu, která označuje, zda ovládací prvek seznam obsahuje oddělovač mezi položkami v seznamu.Gets a value that indicates whether the list control contains a separator between items in the list.

IRepeatInfoUser.RenderItem(ListItemType, Int32, RepeatInfo, HtmlTextWriter)

Vykreslí položku v seznamu se zadanými informacemi.Renders an item in the list with the specified information.

IRepeatInfoUser.RepeatedItemCount

Získá počet položek v ovládacím prvku seznamu.Gets the number of items in the list control.

Metody rozšíření

EnablePersistedSelection(BaseDataBoundControl)
Zastaralé.

Umožňuje zachovat výběr v ovládacích prvcích dat, které podporují výběr a stránkování.Enables selection to be persisted in data controls that support selection and paging.

FindDataSourceControl(Control)

Vrátí zdroj dat, který je přidružen k ovládacímu prvku dat pro určený ovládací prvek.Returns the data source that is associated with the data control for the specified control.

FindFieldTemplate(Control, String)

Vrátí šablonu pole pro zadaný sloupec v názvovém kontejneru zadaného ovládacího prvku.Returns the field template for the specified column in the specified control's naming container.

FindMetaTable(Control)

Vrátí objekt meta objektu obsahujícího ovládací prvek dat.Returns the metatable object for the containing data control.

GetDefaultValues(INamingContainer)

Získá kolekci výchozích hodnot pro určený ovládací prvek dat.Gets the collection of the default values for the specified data control.

GetMetaTable(INamingContainer)

Získá metadata tabulky pro určený ovládací prvek dat.Gets the table metadata for the specified data control.

SetMetaTable(INamingContainer, MetaTable)

Nastaví metadata tabulky pro určený ovládací prvek dat.Sets the table metadata for the specified data control.

SetMetaTable(INamingContainer, MetaTable, IDictionary<String,Object>)

Nastaví metadata tabulky a mapování výchozích hodnot pro určený ovládací prvek dat.Sets the table metadata and default value mapping for the specified data control.

SetMetaTable(INamingContainer, MetaTable, Object)

Nastaví metadata tabulky a mapování výchozích hodnot pro určený ovládací prvek dat.Sets the table metadata and default value mapping for the specified data control.

TryGetMetaTable(INamingContainer, MetaTable)

Určuje, zda jsou k dispozici metadata tabulky.Determines whether table metadata is available.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type)

Povoluje chování dynamických dat pro určený ovládací prvek dat.Enables Dynamic Data behavior for the specified data control.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type, IDictionary<String,Object>)

Povoluje chování dynamických dat pro určený ovládací prvek dat.Enables Dynamic Data behavior for the specified data control.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type, Object)

Povoluje chování dynamických dat pro určený ovládací prvek dat.Enables Dynamic Data behavior for the specified data control.

Platí pro

Viz také