SiteMapDataSource.IListSource.ContainsListCollection Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda je kolekce kolekcí IList objektů.Gets a value that indicates whether the collection is a collection of IList objects.

property bool System::ComponentModel::IListSource::ContainsListCollection { bool get(); };
bool System.ComponentModel.IListSource.ContainsListCollection { get; }
member this.System.ComponentModel.IListSource.ContainsListCollection : bool
 ReadOnly Property ContainsListCollection As Boolean Implements IListSource.ContainsListCollection

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud SiteMapDataSource je přidružen k jednomu nebo více SiteMapDataSourceView objektům, v opačném případě false .true if the SiteMapDataSource is associated with one or more SiteMapDataSourceView objects; otherwise, false.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že SiteMapDataSource je instance přetypování na IListSource rozhraní.It can be used only when the SiteMapDataSource instance is cast to an IListSource interface.

Platí pro

Viz také