SqlDataSourceSelectingEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracuje Selecting událost SqlDataSource ovládacího prvku.Represents the method that will handle the Selecting event of the SqlDataSource control.

public delegate void SqlDataSourceSelectingEventHandler(System::Object ^ sender, SqlDataSourceSelectingEventArgs ^ e);
public delegate void SqlDataSourceSelectingEventHandler(object sender, SqlDataSourceSelectingEventArgs e);
type SqlDataSourceSelectingEventHandler = delegate of obj * SqlDataSourceSelectingEventArgs -> unit
Public Delegate Sub SqlDataSourceSelectingEventHandler(sender As Object, e As SqlDataSourceSelectingEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj události, SqlDataSource ovládací prvek.The source of the event, the SqlDataSource control.

e
SqlDataSourceSelectingEventArgs

Obsahující SqlDataSourceSelectingEventArgs data události.A SqlDataSourceSelectingEventArgs that contains the event data.

Poznámky

Při vytváření SqlDataSourceSelectingEventHandler delegáta identifikujete metodu, která událost zpracuje.When you create a SqlDataSourceSelectingEventHandler delegate, you identify the method that will handle the event. Chcete-li přidružit událost k obslužné rutině události, přidejte do události instanci delegáta.To associate the event with your event handler, add an instance of the delegate to the event. Obslužná rutina události je volána při každém výskytu události, dokud neodeberete delegáta.The event handler is called whenever the event occurs, unless you remove the delegate. Další informace o zpracování událostí naleznete v tématu manipulace a vyvolávání událostí.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro

Viz také