Table Třída

Definice

Zobrazí tabulku na webové stránce.Displays a table on a Web page.

public ref class Table : System::Web::UI::WebControls::WebControl
public ref class Table : System::Web::UI::WebControls::WebControl, System::Web::UI::IPostBackEventHandler
public class Table : System.Web.UI.WebControls.WebControl
public class Table : System.Web.UI.WebControls.WebControl, System.Web.UI.IPostBackEventHandler
type Table = class
  inherit WebControl
type Table = class
  inherit WebControl
  interface IPostBackEventHandler
Public Class Table
Inherits WebControl
Public Class Table
Inherits WebControl
Implements IPostBackEventHandler
Dědičnost
Implementuje

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak vytvořit tabulku v době návrhu.The following code example demonstrates how to create a table at design time. Tabulka obsahuje dva řádky dvou buněk.The table contains two rows of two cells each.

Poznámka

Následující ukázka kódu používá model kódu v jednom souboru a nemusí fungovat správně, pokud je zkopírován přímo do souboru kódu na pozadí.The following code sample uses the single-file code model and may not work correctly if copied directly into a code-behind file. Tato ukázka kódu musí být zkopírována do prázdného textového souboru s příponou. aspx.This code sample must be copied into an empty text file that has an .aspx extension. Další informace o modelu webového formuláře naleznete v tématu ASP.NET Web Forms Code Model.For more information on the Web Forms code model, see ASP.NET Web Forms Page Code Model.

<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>Untitled Page</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>

  <h3>Table example, constructed at design time</h3>
  <asp:Table id="Table1" runat="server"
    CellPadding="10" 
    GridLines="Both"
    HorizontalAlign="Center">
    <asp:TableRow>
      <asp:TableCell>
        Row 0, Col 0
      </asp:TableCell>
      <asp:TableCell>
        Row 0, Col 1
      </asp:TableCell>
    </asp:TableRow>
    <asp:TableRow>
      <asp:TableCell>
        Row 1, Col 0
      </asp:TableCell>
      <asp:TableCell>
        Row 1, Col 1
      </asp:TableCell>
    </asp:TableRow>
  </asp:Table>
  
  </div>
  </form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>Table Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>

  <h3>Table example, constructed at design time</h3>
  <asp:Table id="Table1" runat="server"
    CellPadding="10" 
    GridLines="Both"
    HorizontalAlign="Center">
    <asp:TableRow>
      <asp:TableCell>
        Row 0, Col 0
      </asp:TableCell>
      <asp:TableCell>
        Row 0, Col 1
      </asp:TableCell>
    </asp:TableRow>
    <asp:TableRow>
      <asp:TableCell>
        Row 1, Col 0
      </asp:TableCell>
      <asp:TableCell>
        Row 1, Col 1
      </asp:TableCell>
    </asp:TableRow>
  </asp:Table>

  </div>
  </form>
</body>
</html>

Následující příklad kódu ukazuje, jak vytvořit tabulku programově.The following code example demonstrates how to construct a table programmatically. Vytvoření tabulky dynamicky se skládá ze tří kroků.Creating a table dynamically consists of three steps. Nejprve vytvořte TableCell objekty, které reprezentují buňky v řádku.First, create TableCell objects to represent the cells in a row. Obsah pro buňky je přidán buď nastavením Text vlastnosti, nebo přidáním ovládacích prvků do Control.Controls kolekce TableCell .Content for the cells is added by either setting the Text property or by adding controls to the Control.Controls collection of the TableCell. Dále vytvořte, TableRow aby představoval řádek v tabulce.Next, create a TableRow to represent a row in the table. Přidejte objekty, které byly TableCell vytvořeny dříve, do Cells kolekce TableRow .Add the TableCell objects created earlier to the Cells collection of the TableRow. Nakonec přidejte TableRow do Rows kolekce Table ovládacího prvku.Finally, add the TableRow to the Rows collection of the Table control. Tento postup opakujte pro každý řádek v tabulce.Repeat this process for each row in the table.

<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

  private void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
  {
    // Generate rows and cells.      
    int numrows = 3;
    int numcells = 2;
    for (int j = 0; j < numrows; j++)
    {     
      TableRow r = new TableRow();
      for (int i = 0; i < numcells; i++) {
        TableCell c = new TableCell();
        c.Controls.Add(new LiteralControl("row " 
          + j.ToString() + ", cell " + i.ToString()));
        r.Cells.Add(c);
      }
      Table1.Rows.Add(r);
    }
  }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>Untitled Page</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>

  <h3>Table Example, constructed programmatically</h3>
  <asp:Table id="Table1" 
    GridLines="Both" 
    HorizontalAlign="Center" 
    Font-Names="Verdana" 
    Font-Size="8pt" 
    CellPadding="15" 
    CellSpacing="0" 
    Runat="server"/>

  </div>
  </form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
  Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs)
    ' Generate rows and cells.      
    Dim numrows As Integer = 3
    Dim numcells As Integer = 2
    Dim j As Integer
    For j = 0 To numrows - 1
      Dim r As New TableRow()
      Dim i As Integer
      For i = 0 To numcells - 1
        Dim c As New TableCell()
        c.Controls.Add(New LiteralControl("row " & j.ToString() & ", cell " & i.ToString()))
        r.Cells.Add(c)
      Next i
      Table1.Rows.Add(r)
    Next j
  End Sub 'Page_Load
</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>Programmatic Table Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>

  <h3>Table Example, constructed programmatically</h3>
  <asp:Table id="Table1" 
    GridLines="Both" 
    HorizontalAlign="Center" 
    Font-Names="Verdana" 
    Font-Size="8pt" 
    CellPadding="15" 
    CellSpacing="0" 
    Runat="server"/>

  </div>
  </form>
</body>
</html>

Poznámky

V tomto tématu:In this topic:

ÚvodIntroduction

TableOvládací prvek umožňuje vytvořit tabulku HTML a jednoduše zadat její charakteristiky.The Table control allows you to build an HTML table and specify its characteristics in a straightforward manner.

Tabulka může být vytvořena v době návrhu s použitím nějakého statického obsahu, ale výkon Table ovládacího prvku webového serveru je často realizován, když je tabulka sestavena programově s dynamickým obsahem.A table can be built at design time given some static content, but the power of a Table Web server control is often realized when the table is built programmatically with dynamic contents.

Poznámka

Pokud controlRenderingCompatibilityVersion je atribut prvku v souboru Web.config nastaven na 3.5 , ovládací prvek vykreslí border atribut, který je nastaven na hodnotu "0" v table elementu HTML.If the controlRenderingCompatibilityVersion attribute of the element in the Web.config file is set to 3.5, the control renders a border attribute that is set to "0" on the HTML table element.

Je důležité si uvědomit, že jakékoli programové přidání nebo úprava řádků nebo buněk tabulky nebudou zachovány v rámci příspěvků na server.It is important to remember that any programmatic addition or modification of table rows or cells will not persist across posts to the server. Důvodem je to, že řádky a buňky tabulky jsou vlastní ovládací prvky a nikoli vlastnosti Table ovládacího prvku.This is because table rows and cells are controls of their own, and not properties of the Table control. Chcete-li zachovat všechny změny v tabulce, řádky a buňky musí být po každém odeslání znovu vytvořeny.To persist any changes to the table, rows and cells must be reconstructed after each postback. Ve skutečnosti, pokud jsou očekávány zásadní úpravy, je doporučeno DataList DataGrid GridView použít ovládací prvek, nebo namísto Table ovládacího prvku.In fact, if substantial modifications are expected, it is recommended that a DataList, DataGrid, or GridView control be used instead of the Table control. V důsledku toho Table je třída primárně používána vývojářům ovládacích prvků.As a result, the Table class is primarily used by control developers.

Upozornění

Tento ovládací prvek lze použít k zobrazení vstupu uživatele, který může obsahovat škodlivý klientský skript.This control can be used to display user input, which might include malicious client script. Před zobrazením v aplikaci si Projděte všechny informace, které jsou odeslány z klienta pro spustitelný skript, příkazy jazyka SQL nebo jiný kód.Check any information that is sent from a client for executable script, SQL statements, or other code before displaying it in your application. Ovládací prvky ověřování můžete použít k ověření vstupu uživatele před zobrazením vstupního textu v ovládacím prvku.You can use validation controls to verify user input before displaying the input text in a control. ASP.NET poskytuje funkci ověřování vstupní žádosti pro blokování skriptu a HTML ve vstupu uživatele.ASP.NET provides an input request validation feature to block script and HTML in user input. Další informace najdete v tématu zabezpečení standardních ovládacích prvků, Postupy: Ochrana před zneužitím skriptu ve webové aplikaci použitím kódování HTML pro řetězcea ověření vstupu uživatele na webových stránkách ASP.NET.For more information, see Securing Standard Controls, How to: Protect Against Script Exploits in a Web Application by Applying HTML Encoding to Strings, and Validating User Input in ASP.NET Web Pages.

UsnadněníAccessibility

Informace o tom, jak nakonfigurovat tento ovládací prvek tak, aby vygeneroval kód, který vyhovuje standardům přístupnosti, najdete v tématu usnadnění v ovládacích prvcích Visual Studio a ASP.NET a ASP.NET a usnadnění přístupu.For information about how to configure this control so that it generates markup that conforms to accessibility standards, see Accessibility in Visual Studio and ASP.NET and ASP.NET Controls and Accessibility.

Deklarativní syntaxeDeclarative Syntax

<asp:Table
    AccessKey="string"
    BackColor="color name|#dddddd"
    BackImageUrl="uri"
    BorderColor="color name|#dddddd"
    BorderStyle="NotSet|None|Dotted|Dashed|Solid|Double|Groove|Ridge|
    Inset|Outset"
    BorderWidth="size"
    Caption="string"
    CaptionAlign="NotSet|Top|Bottom|Left|Right"
    CellPadding="integer"
    CellSpacing="integer"
    CssClass="string"
    Enabled="True|False"
    EnableTheming="True|False"
    EnableViewState="True|False"
    Font-Bold="True|False"
    Font-Italic="True|False"
    Font-Names="string"
    Font-Overline="True|False"
    Font-Size="string|Smaller|Larger|XX-Small|X-Small|Small|Medium|
    Large|X-Large|XX-Large"
    Font-Strikeout="True|False"
    Font-Underline="True|False"
    ForeColor="color name|#dddddd"
    GridLines="None|Horizontal|Vertical|Both"
    Height="size"
    HorizontalAlign="NotSet|Left|Center|Right|Justify"
    ID="string"
    OnDataBinding="DataBinding event handler"
    OnDisposed="Disposed event handler"
    OnInit="Init event handler"
    OnLoad="Load event handler"
    OnPreRender="PreRender event handler"
    OnUnload="Unload event handler"
    runat="server"
    SkinID="string"
    Style="string"
    TabIndex="integer"
    ToolTip="string"
    Visible="True|False"
    Width="size"
>
            <asp:TableFooterRow
                AccessKey="string"
                BackColor="color name|#dddddd"
                BorderColor="color name|#dddddd"
                BorderStyle="NotSet|None|Dotted|Dashed|Solid|Double|
          Groove|Ridge|Inset|Outset"
                BorderWidth="size"
                CssClass="string"
                Enabled="True|False"
                EnableTheming="True|False"
                EnableViewState="True|False"
                Font-Bold="True|False"
                Font-Italic="True|False"
                Font-Names="string"
                Font-Overline="True|False"
                Font-Size="string|Smaller|Larger|XX-Small|X-Small|
          Small|Medium|Large|X-Large|XX-Large"
                Font-Strikeout="True|False"
                Font-Underline="True|False"
                ForeColor="color name|#dddddd"
                Height="size"
                HorizontalAlign="NotSet|Left|Center|Right|Justify"
                ID="string"
                OnDataBinding="DataBinding event handler"
                OnDisposed="Disposed event handler"
                OnInit="Init event handler"
                OnLoad="Load event handler"
                OnPreRender="PreRender event handler"
                OnUnload="Unload event handler"
                runat="server"
                SkinID="string"
                Style="string"
                TabIndex="integer"
                TableSection="TableHeader|TableBody|TableFooter"
                ToolTip="string"
                VerticalAlign="NotSet|Top|Middle|Bottom"
                Visible="True|False"
                Width="size"
>
                        <asp:TableCell
                            AccessKey="string"
                            AssociatedHeaderCellID="string"
                            BackColor="color name|#dddddd"
                            BorderColor="color name|#dddddd"
                            BorderStyle="NotSet|None|Dotted|Dashed|
                Solid|Double|Groove|Ridge|Inset|
                Outset"
                            BorderWidth="size"
                            ColumnSpan="integer"
                            CssClass="string"
                            Enabled="True|False"
                            EnableTheming="True|False"
                            EnableViewState="True|False"
                            Font-Bold="True|False"
                            Font-Italic="True|False"
                            Font-Names="string"
                            Font-Overline="True|False"
                            Font-Size="string|Smaller|Larger|
                XX-Small|X-Small|Small|Medium|Large|
                X-Large|XX-Large"
                            Font-Strikeout="True|False"
                            Font-Underline="True|False"
                            ForeColor="color name|#dddddd"
                            Height="size"
                            HorizontalAlign="NotSet|Left|Center|
              Right|Justify"
                            ID="string"
                            OnDataBinding="DataBinding event handler"
                            OnDisposed="Disposed event handler"
                            OnInit="Init event handler"
                            OnLoad="Load event handler"
                            OnPreRender="PreRender event handler"
                            OnUnload="Unload event handler"
                            RowSpan="integer"
                            runat="server"
                            SkinID="string"
                            Style="string"
                            TabIndex="integer"
                            Text="string"
                            ToolTip="string"
                            VerticalAlign="NotSet|Top|Middle|Bottom"
                            Visible="True|False"
                            Width="size"
                            Wrap="True|False"
                        />
                        <asp:TableHeaderCell
                            AbbreviatedText="string"
                            AccessKey="string"
                            AssociatedHeaderCellID="string"
                            BackColor="color name|#dddddd"
                            BorderColor="color name|#dddddd"
                            BorderStyle="NotSet|None|Dotted|Dashed|
                Solid|Double|Groove|Ridge|Inset|
                Outset"
                            BorderWidth="size"
                            CategoryText="string"
                            ColumnSpan="integer"
                            CssClass="string"
                            Enabled="True|False"
                            EnableTheming="True|False"
                            EnableViewState="True|False"
                            Font-Bold="True|False"
                            Font-Italic="True|False"
                            Font-Names="string"
                            Font-Overline="True|False"
                            Font-Size="string|Smaller|Larger|
                XX-Small|X-Small|Small|Medium|Large|
                X-Large|XX-Large"
                            Font-Strikeout="True|False"
                            Font-Underline="True|False"
                            ForeColor="color name|#dddddd"
                            Height="size"
                            HorizontalAlign="NotSet|Left|Center|
                Right|Justify"
                            ID="string"
                            OnDataBinding="DataBinding event handler"
                            OnDisposed="Disposed event handler"
                            OnInit="Init event handler"
                            OnLoad="Load event handler"
                            OnPreRender="PreRender event handler"
                            OnUnload="Unload event handler"
                            RowSpan="integer"
                            runat="server"
                            Scope="NotSet|Row|Column"
                            SkinID="string"
                            Style="string"
                            TabIndex="integer"
                            Text="string"
                            ToolTip="string"
                            VerticalAlign="NotSet|Top|Middle|Bottom"
                            Visible="True|False"
                            Width="size"
                            Wrap="True|False"
                        />
            </asp:TableFooterRow>
            <asp:TableHeaderRow
                AccessKey="string"
                BackColor="color name|#dddddd"
                BorderColor="color name|#dddddd"
                BorderStyle="NotSet|None|Dotted|Dashed|Solid|Double|
          Groove|Ridge|Inset|Outset"
                BorderWidth="size"
                CssClass="string"
                Enabled="True|False"
                EnableTheming="True|False"
                EnableViewState="True|False"
                Font-Bold="True|False"
                Font-Italic="True|False"
                Font-Names="string"
                Font-Overline="True|False"
                Font-Size="string|Smaller|Larger|XX-Small|X-Small|
          Small|Medium|Large|X-Large|XX-Large"
                Font-Strikeout="True|False"
                Font-Underline="True|False"
                ForeColor="color name|#dddddd"
                Height="size"
                HorizontalAlign="NotSet|Left|Center|Right|Justify"
                ID="string"
                OnDataBinding="DataBinding event handler"
                OnDisposed="Disposed event handler"
                OnInit="Init event handler"
                OnLoad="Load event handler"
                OnPreRender="PreRender event handler"
                OnUnload="Unload event handler"
                runat="server"
                SkinID="string"
                Style="string"
                TabIndex="integer"
                TableSection="TableHeader|TableBody|TableFooter"
                ToolTip="string"
                VerticalAlign="NotSet|Top|Middle|Bottom"
                Visible="True|False"
                Width="size"
>
                        <asp:TableCell
                            AccessKey="string"
                            AssociatedHeaderCellID="string"
                            BackColor="color name|#dddddd"
                            BorderColor="color name|#dddddd"
                            BorderStyle="NotSet|None|Dotted|Dashed|
                Solid|Double|Groove|Ridge|Inset|
                Outset"
                            BorderWidth="size"
                            ColumnSpan="integer"
                            CssClass="string"
                            Enabled="True|False"
                            EnableTheming="True|False"
                            EnableViewState="True|False"
                            Font-Bold="True|False"
                            Font-Italic="True|False"
                            Font-Names="string"
                            Font-Overline="True|False"
                            Font-Size="string|Smaller|Larger|
                XX-Small|X-Small|Small|Medium|Large|
                X-Large|XX-Large"
                            Font-Strikeout="True|False"
                            Font-Underline="True|False"
                            ForeColor="color name|#dddddd"
                            Height="size"
                            HorizontalAlign="NotSet|Left|Center|
                Right|Justify"
                            ID="string"
                            OnDataBinding="DataBinding event handler"
                            OnDisposed="Disposed event handler"
                            OnInit="Init event handler"
                            OnLoad="Load event handler"
                            OnPreRender="PreRender event handler"
                            OnUnload="Unload event handler"
                            RowSpan="integer"
                            runat="server"
                            SkinID="string"
                            Style="string"
                            TabIndex="integer"
                            Text="string"
                            ToolTip="string"
                            VerticalAlign="NotSet|Top|Middle|Bottom"
                            Visible="True|False"
                            Width="size"
                            Wrap="True|False"
                        />
                        <asp:TableHeaderCell
                            AbbreviatedText="string"
                            AccessKey="string"
                            AssociatedHeaderCellID="string"
                            BackColor="color name|#dddddd"
                            BorderColor="color name|#dddddd"
                            BorderStyle="NotSet|None|Dotted|Dashed|
                Solid|Double|Groove|Ridge|Inset|
                Outset"
                            BorderWidth="size"
                            CategoryText="string"
                            ColumnSpan="integer"
                            CssClass="string"
                            Enabled="True|False"
                            EnableTheming="True|False"
                            EnableViewState="True|False"
                            Font-Bold="True|False"
                            Font-Italic="True|False"
                            Font-Names="string"
                            Font-Overline="True|False"
                            Font-Size="string|Smaller|Larger|
                XX-Small|X-Small|Small|Medium|Large|
                X-Large|XX-Large"
                            Font-Strikeout="True|False"
                            Font-Underline="True|False"
                            ForeColor="color name|#dddddd"
                            Height="size"
                            HorizontalAlign="NotSet|Left|Center|
                Right|Justify"
                            ID="string"
                            OnDataBinding="DataBinding event handler"
                            OnDisposed="Disposed event handler"
                            OnInit="Init event handler"
                            OnLoad="Load event handler"
                            OnPreRender="PreRender event handler"
                            OnUnload="Unload event handler"
                            RowSpan="integer"
                            runat="server"
                            Scope="NotSet|Row|Column"
                            SkinID="string"
                            Style="string"
                            TabIndex="integer"
                            Text="string"
                            ToolTip="string"
                            VerticalAlign="NotSet|Top|Middle|Bottom"
                            Visible="True|False"
                            Width="size"
                            Wrap="True|False"
                        />
            </asp:TableHeaderRow>
            <asp:TableRow
                AccessKey="string"
                BackColor="color name|#dddddd"
                BorderColor="color name|#dddddd"
                BorderStyle="NotSet|None|Dotted|Dashed|Solid|Double|
          Groove|Ridge|Inset|Outset"
                BorderWidth="size"
                CssClass="string"
                Enabled="True|False"
                EnableTheming="True|False"
                EnableViewState="True|False"
                Font-Bold="True|False"
                Font-Italic="True|False"
                Font-Names="string"
                Font-Overline="True|False"
                Font-Size="string|Smaller|Larger|XX-Small|
          X-Small|Small|Medium|Large|X-Large|XX-Large"
                Font-Strikeout="True|False"
                Font-Underline="True|False"
                ForeColor="color name|#dddddd"
                Height="size"
                HorizontalAlign="NotSet|Left|Center|Right|Justify"
                ID="string"
                OnDataBinding="DataBinding event handler"
                OnDisposed="Disposed event handler"
                OnInit="Init event handler"
                OnLoad="Load event handler"
                OnPreRender="PreRender event handler"
                OnUnload="Unload event handler"
                runat="server"
                SkinID="string"
                Style="string"
                TabIndex="integer"
                TableSection="TableHeader|TableBody|TableFooter"
                ToolTip="string"
                VerticalAlign="NotSet|Top|Middle|Bottom"
                Visible="True|False"
                Width="size"
>
                        <asp:TableCell
                            AccessKey="string"
                            AssociatedHeaderCellID="string"
                            BackColor="color name|#dddddd"
                            BorderColor="color name|#dddddd"
                            BorderStyle="NotSet|None|Dotted|Dashed|
                Solid|Double|Groove|Ridge|Inset|
                Outset"
                            BorderWidth="size"
                            ColumnSpan="integer"
                            CssClass="string"
                            Enabled="True|False"
                            EnableTheming="True|False"
                            EnableViewState="True|False"
                            Font-Bold="True|False"
                            Font-Italic="True|False"
                            Font-Names="string"
                            Font-Overline="True|False"
                            Font-Size="string|Smaller|Larger|
                XX-Small|X-Small|Small|Medium|Large|
                X-Large|XX-Large"
                            Font-Strikeout="True|False"
                            Font-Underline="True|False"
                            ForeColor="color name|#dddddd"
                            Height="size"
                            HorizontalAlign="NotSet|Left|Center|
                Right|Justify"
                            ID="string"
                            OnDataBinding="DataBinding event handler"
                            OnDisposed="Disposed event handler"
                            OnInit="Init event handler"
                            OnLoad="Load event handler"
                            OnPreRender="PreRender event handler"
                            OnUnload="Unload event handler"
                            RowSpan="integer"
                            runat="server"
                            SkinID="string"
                            Style="string"
                            TabIndex="integer"
                            Text="string"
                            ToolTip="string"
                            VerticalAlign="NotSet|Top|Middle|Bottom"
                            Visible="True|False"
                            Width="size"
                            Wrap="True|False"
                        />
                        <asp:TableHeaderCell
                            AbbreviatedText="string"
                            AccessKey="string"
                            AssociatedHeaderCellID="string"
                            BackColor="color name|#dddddd"
                            BorderColor="color name|#dddddd"
                            BorderStyle="NotSet|None|Dotted|Dashed|
                Solid|Double|Groove|Ridge|Inset|
                Outset"
                            BorderWidth="size"
                            CategoryText="string"
                            ColumnSpan="integer"
                            CssClass="string"
                            Enabled="True|False"
                            EnableTheming="True|False"
                            EnableViewState="True|False"
                            Font-Bold="True|False"
                            Font-Italic="True|False"
                            Font-Names="string"
                            Font-Overline="True|False"
                            Font-Size="string|Smaller|Larger|
                XX-Small|X-Small|Small|Medium|Large|
                X-Large|XX-Large"
                            Font-Strikeout="True|False"
                            Font-Underline="True|False"
                            ForeColor="color name|#dddddd"
                            Height="size"
                            HorizontalAlign="NotSet|Left|Center|
                Right|Justify"
                            ID="string"
                            OnDataBinding="DataBinding event handler"
                            OnDisposed="Disposed event handler"
                            OnInit="Init event handler"
                            OnLoad="Load event handler"
                            OnPreRender="PreRender event handler"
                            OnUnload="Unload event handler"
                            RowSpan="integer"
                            runat="server"
                            Scope="NotSet|Row|Column"
                            SkinID="string"
                            Style="string"
                            TabIndex="integer"
                            Text="string"
                            ToolTip="string"
                            VerticalAlign="NotSet|Top|Middle|Bottom"
                            Visible="True|False"
                            Width="size"
                            Wrap="True|False"
                        />
            </asp:TableRow>
</asp:Table>

Konstruktory

Table()

Inicializuje novou instanci Table třídy.Initializes a new instance of the Table class.

Vlastnosti

AccessKey

Získá nebo nastaví přístupový klíč, který vám umožní rychle přejít k ovládacímu prvku webového serveru.Gets or sets the access key that allows you to quickly navigate to the Web server control.

(Zděděno od WebControl)
Adapter

Načte pro ovládací prvek adaptér pro konkrétního prohlížeče.Gets the browser-specific adapter for the control.

(Zděděno od Control)
AppRelativeTemplateSourceDirectory

Získá nebo nastaví virtuální adresář nebo objekt relativní vzhledem k aplikaci Page UserControl , který obsahuje tento ovládací prvek.Gets or sets the application-relative virtual directory of the Page or UserControl object that contains this control.

(Zděděno od Control)
Attributes

Získá kolekci libovolných atributů (pouze pro vykreslování), které neodpovídají vlastnostem ovládacího prvku.Gets the collection of arbitrary attributes (for rendering only) that do not correspond to properties on the control.

(Zděděno od WebControl)
BackColor

Získá nebo nastaví barvu pozadí ovládacího prvku webového serveru.Gets or sets the background color of the Web server control.

(Zděděno od WebControl)
BackImageUrl

Získá nebo nastaví adresu URL obrázku pozadí, který se zobrazí za Table ovládacím prvkem.Gets or sets the URL of the background image to display behind the Table control.

BindingContainer

Získá ovládací prvek, který obsahuje datovou vazbu tohoto ovládacího prvku.Gets the control that contains this control's data binding.

(Zděděno od Control)
BorderColor

Získá nebo nastaví barvu ohraničení webového ovládacího prvku.Gets or sets the border color of the Web control.

(Zděděno od WebControl)
BorderStyle

Získá nebo nastaví styl ohraničení ovládacího prvku webového serveru.Gets or sets the border style of the Web server control.

(Zděděno od WebControl)
BorderWidth

Získá nebo nastaví šířku ohraničení ovládacího prvku webového serveru.Gets or sets the border width of the Web server control.

(Zděděno od WebControl)
Caption

Získá nebo nastaví text, který se má vykreslit v prvku nadpisu HTML v Table ovládacím prvku.Gets or sets the text to render in an HTML caption element in a Table control. Tato vlastnost je k dispozici, aby byl ovládací prvek přístupnější uživatelům zařízení s technologií usnadnění.This property is provided to make the control more accessible to users of Assistive Technology devices.

CaptionAlign

Získá nebo nastaví vodorovnou nebo svislou pozici elementu popisku HTML v Table ovládacím prvku.Gets or sets the horizontal or vertical position of the HTML caption element in a Table control. Tato vlastnost je k dispozici, aby byl ovládací prvek přístupnější uživatelům zařízení s technologií usnadnění.This property is provided to make the control more accessible to users of Assistive Technology devices.

CellPadding

Získá nebo nastaví velikost prostoru mezi obsahem buňky a ohraničením buňky.Gets or sets the amount of space between the contents of a cell and the cell's border.

CellSpacing

Získá nebo nastaví velikost prostoru mezi buňkami.Gets or sets the amount of space between cells.

ChildControlsCreated

Získá hodnotu, která označuje, zda byly vytvořeny podřízené ovládací prvky serverového ovládacího prvku.Gets a value that indicates whether the server control's child controls have been created.

(Zděděno od Control)
ClientID

Získá ID ovládacího prvku pro kód HTML, který je generován pomocí ASP.NET.Gets the control ID for HTML markup that is generated by ASP.NET.

(Zděděno od Control)
ClientIDMode

Získá nebo nastaví algoritmus, který se použije k vygenerování hodnoty ClientID Vlastnosti.Gets or sets the algorithm that is used to generate the value of the ClientID property.

(Zděděno od Control)
ClientIDSeparator

Získá hodnotu znaku představující znak oddělovače použitý ve ClientID Vlastnosti.Gets a character value representing the separator character used in the ClientID property.

(Zděděno od Control)
Context

Získá HttpContext objekt přidružený k ovládacímu prvku serveru pro aktuální webový požadavek.Gets the HttpContext object associated with the server control for the current Web request.

(Zděděno od Control)
Controls

Získává ControlCollection objekt, který představuje podřízené ovládací prvky pro zadaný serverový ovládací prvek v hierarchii uživatelského rozhraní.Gets a ControlCollection object that represents the child controls for a specified server control in the UI hierarchy.

(Zděděno od Control)
ControlStyle

Získá styl ovládacího prvku webového serveru.Gets the style of the Web server control. Tato vlastnost se používá hlavně při řízení vývojářů.This property is used primarily by control developers.

(Zděděno od WebControl)
ControlStyleCreated

Vrací hodnotu určující, zda byl Style objekt pro ControlStyle vlastnost vytvořen.Gets a value indicating whether a Style object has been created for the ControlStyle property. Tato vlastnost je primárně používána vývojáři ovládacího prvku.This property is primarily used by control developers.

(Zděděno od WebControl)
CssClass

Získá nebo nastaví třídu CSS (Cascading Style Sheet) vykreslenou ovládacím prvkem webového serveru na klientovi.Gets or sets the Cascading Style Sheet (CSS) class rendered by the Web server control on the client.

(Zděděno od WebControl)
DataItemContainer

Získá odkaz na názvový kontejner, pokud implementuje názvový kontejner IDataItemContainer .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataItemContainer.

(Zděděno od Control)
DataKeysContainer

Získá odkaz na názvový kontejner, pokud implementuje názvový kontejner IDataKeysControl .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataKeysControl.

(Zděděno od Control)
DesignMode

Načte hodnotu, která označuje, zda je ovládací prvek používán na návrhové ploše.Gets a value indicating whether a control is being used on a design surface.

(Zděděno od Control)
Enabled

Získá nebo nastaví hodnotu označující, jestli je povolený ovládací prvek webového serveru.Gets or sets a value indicating whether the Web server control is enabled.

(Zděděno od WebControl)
EnableTheming

Získá nebo nastaví hodnotu označující, jestli se pro tento ovládací prvek použijí motivy.Gets or sets a value indicating whether themes apply to this control.

(Zděděno od WebControl)
EnableViewState

Získává nebo nastavuje hodnotu, která označuje, jestli ovládací prvek serveru zachovává svůj stav zobrazení, a stav zobrazení všech podřízených ovládacích prvků, které obsahuje, pro žádajícího klienta.Gets or sets a value indicating whether the server control persists its view state, and the view state of any child controls it contains, to the requesting client.

(Zděděno od Control)
Events

Načte seznam delegátů obslužných rutin událostí pro ovládací prvek.Gets a list of event handler delegates for the control. Tato vlastnost je jen ke čtení.This property is read-only.

(Zděděno od Control)
Font

Získá vlastnosti písma přidružené k ovládacímu prvku webového serveru.Gets the font properties associated with the Web server control.

(Zděděno od WebControl)
ForeColor

Získá nebo nastaví barvu popředí (obvykle barvu textu) ovládacího prvku webového serveru.Gets or sets the foreground color (typically the color of the text) of the Web server control.

(Zděděno od WebControl)
GridLines

Získá nebo nastaví styl čáry mřížky pro zobrazení v Table ovládacím prvku.Gets or sets the grid line style to display in the Table control.

HasAttributes

Načte hodnotu, která označuje, zda má ovládací prvek nastavené atributy.Gets a value indicating whether the control has attributes set.

(Zděděno od WebControl)
HasChildViewState

Získá hodnotu, která označuje, zda mají podřízené ovládací prvky aktuálního ovládacího prvku serveru všechna uložená nastavení stavu zobrazení.Gets a value indicating whether the current server control's child controls have any saved view-state settings.

(Zděděno od Control)
Height

Získá nebo nastaví výšku ovládacího prvku webového serveru.Gets or sets the height of the Web server control.

(Zděděno od WebControl)
HorizontalAlign

Získá nebo nastaví vodorovné zarovnání Table ovládacího prvku na stránce.Gets or sets the horizontal alignment of the Table control on the page.

ID

Získá nebo nastaví programový identifikátor přiřazený ovládacímu prvku serveru.Gets or sets the programmatic identifier assigned to the server control.

(Zděděno od Control)
IdSeparator

Získá znak použitý k oddělení identifikátorů ovládacího prvku.Gets the character used to separate control identifiers.

(Zděděno od Control)
IsChildControlStateCleared

Získává hodnotu určující, zda ovládací prvky obsažené v rámci tohoto ovládacího prvku mají stav ovládacích prvků.Gets a value indicating whether controls contained within this control have control state.

(Zděděno od Control)
IsEnabled

Načte hodnotu, která označuje, jestli je ovládací prvek povolený.Gets a value indicating whether the control is enabled.

(Zděděno od WebControl)
IsTrackingViewState

Získá hodnotu, která označuje, zda serverový ovládací prvek ukládá změny stavu zobrazení.Gets a value that indicates whether the server control is saving changes to its view state.

(Zděděno od Control)
IsViewStateEnabled

Načte hodnotu, která označuje, jestli je pro tento ovládací prvek povolený stav zobrazení.Gets a value indicating whether view state is enabled for this control.

(Zděděno od Control)
LoadViewStateByID

Načte hodnotu, která označuje, zda se ovládací prvek účastní načítání jeho stavu zobrazení ID místo indexu.Gets a value indicating whether the control participates in loading its view state by ID instead of index.

(Zděděno od Control)
NamingContainer

Získá odkaz na kontejner názvového serveru ovládacího prvku, který vytvoří jedinečný obor názvů pro odlišení ovládacích prvků serveru se stejnou ID hodnotou vlastnosti.Gets a reference to the server control's naming container, which creates a unique namespace for differentiating between server controls with the same ID property value.

(Zděděno od Control)
Page

Získá odkaz na Page instanci, která obsahuje serverový ovládací prvek.Gets a reference to the Page instance that contains the server control.

(Zděděno od Control)
Parent

Získá odkaz na nadřazený ovládací prvek serveru ovládacího prvku v hierarchii ovládacích prvků stránky.Gets a reference to the server control's parent control in the page control hierarchy.

(Zděděno od Control)
RenderingCompatibility

Získá hodnotu, která určuje verzi ASP.NET, s jakou bude HTML vykresleno kompatibilní.Gets a value that specifies the ASP.NET version that rendered HTML will be compatible with.

(Zděděno od Control)
Rows

Získá kolekci řádků v Table ovládacím prvku.Gets the collection of rows in the Table control.

Site

Získá informace o kontejneru, který je hostitelem aktuálního ovládacího prvku, když je vykreslen na návrhové ploše.Gets information about the container that hosts the current control when rendered on a design surface.

(Zděděno od Control)
SkinID

Získá nebo nastaví vzhled, který má být použit pro ovládací prvek.Gets or sets the skin to apply to the control.

(Zděděno od WebControl)
Style

Získá kolekci textových atributů, které budou vykresleny jako atribut style na vnější značce ovládacího prvku webového serveru.Gets a collection of text attributes that will be rendered as a style attribute on the outer tag of the Web server control.

(Zděděno od WebControl)
SupportsDisabledAttribute

Získá hodnotu, která označuje, zda má ovládací prvek nastavit disabled atribut vykresleného HTML elementu na hodnotu Disabled, pokud IsEnabled je vlastnost ovládacího prvku false .Gets a value that indicates whether the control should set the disabled attribute of the rendered HTML element to "disabled" when the control's IsEnabled property is false.

SupportsDisabledAttribute

Získá hodnotu, která označuje, zda má ovládací prvek nastavit disabled atribut vykresleného HTML elementu na hodnotu Disabled, pokud IsEnabled je vlastnost ovládacího prvku false .Gets a value that indicates whether the control should set the disabled attribute of the rendered HTML element to "disabled" when the control's IsEnabled property is false.

(Zděděno od WebControl)
TabIndex

Získá nebo nastaví index karty ovládacího prvku webového serveru.Gets or sets the tab index of the Web server control.

(Zděděno od WebControl)
TagKey

Získá HtmlTextWriterTag hodnotu, která odpovídá tomuto ovládacímu prvku webového serveru.Gets the HtmlTextWriterTag value that corresponds to this Web server control. Tato vlastnost se používá hlavně při řízení vývojářů.This property is used primarily by control developers.

(Zděděno od WebControl)
TagName

Získá název značky ovládacího prvku.Gets the name of the control tag. Tato vlastnost se používá hlavně při řízení vývojářů.This property is used primarily by control developers.

(Zděděno od WebControl)
TemplateControl

Získá nebo nastaví odkaz na šablonu, která obsahuje tento ovládací prvek.Gets or sets a reference to the template that contains this control.

(Zděděno od Control)
TemplateSourceDirectory

Načte virtuální adresář Page nebo obsahující UserControl aktuální serverový ovládací prvek.Gets the virtual directory of the Page or UserControl that contains the current server control.

(Zděděno od Control)
ToolTip

Získá nebo nastaví text, který se zobrazí, když ukazatel myši najede myší na ovládací prvek webového serveru.Gets or sets the text displayed when the mouse pointer hovers over the Web server control.

(Zděděno od WebControl)
UniqueID

Získá jedinečný a hierarchicky kvalifikovaný identifikátor pro serverový ovládací prvek.Gets the unique, hierarchically qualified identifier for the server control.

(Zděděno od Control)
ValidateRequestMode

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli ovládací prvek kontroluje vstup klienta z prohlížeče pro potenciálně nebezpečné hodnoty.Gets or sets a value that indicates whether the control checks client input from the browser for potentially dangerous values.

(Zděděno od Control)
ViewState

Získá slovník informací o stavu, který umožňuje uložit a obnovit stav zobrazení ovládacího prvku serveru napříč několika požadavky na stejnou stránku.Gets a dictionary of state information that allows you to save and restore the view state of a server control across multiple requests for the same page.

(Zděděno od Control)
ViewStateIgnoresCase

Načte hodnotu, která označuje, zda StateBag se v objektu nerozlišují velká a malá písmena.Gets a value that indicates whether the StateBag object is case-insensitive.

(Zděděno od Control)
ViewStateMode

Získá nebo nastaví režim stavu zobrazení tohoto ovládacího prvku.Gets or sets the view-state mode of this control.

(Zděděno od Control)
Visible

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli je serverový ovládací prvek vykreslený jako uživatelské rozhraní na stránce.Gets or sets a value that indicates whether a server control is rendered as UI on the page.

(Zděděno od Control)
Width

Získá nebo nastaví šířku ovládacího prvku webového serveru.Gets or sets the width of the Web server control.

(Zděděno od WebControl)

Metody

AddAttributesToRender(HtmlTextWriter)

Přidá atributy a styly HTML, které je nutné vykreslit do určeného HtmlTextWriter .Adds HTML attributes and styles that need to be rendered to the specified HtmlTextWriter.

AddedControl(Control, Int32)

Volá se po přidání podřízeného ovládacího prvku do Controls kolekce Control objektu.Called after a child control is added to the Controls collection of the Control object.

(Zděděno od Control)
AddParsedSubObject(Object)

Oznamuje ovládacímu prvku serveru, že došlo k analýze prvku, buď XML nebo HTML, a přidá prvek do objektu serverového ovládacího prvku ControlCollection .Notifies the server control that an element, either XML or HTML, was parsed, and adds the element to the server control's ControlCollection object.

(Zděděno od Control)
ApplyStyle(Style)

Zkopíruje všechny neprázdné prvky zadaného stylu do webového ovládacího prvku a přepíše všechny existující prvky stylu ovládacího prvku.Copies any nonblank elements of the specified style to the Web control, overwriting any existing style elements of the control. Tato metoda je primárně používána vývojářům ovládacích prvků.This method is primarily used by control developers.

(Zděděno od WebControl)
ApplyStyleSheetSkin(Page)

Aplikuje vlastnosti stylu definované v šabloně stylů stránky na ovládací prvek.Applies the style properties defined in the page style sheet to the control.

(Zděděno od Control)
BeginRenderTracing(TextWriter, Object)

Spustí trasování dat pro vykreslování v době návrhu.Begins design-time tracing of rendering data.

(Zděděno od Control)
BuildProfileTree(String, Boolean)

Shromažďuje informace o ovládacím prvku serveru a poskytuje ho do Trace vlastnosti, která se zobrazí, pokud je pro stránku povoleno trasování.Gathers information about the server control and delivers it to the Trace property to be displayed when tracing is enabled for the page.

(Zděděno od Control)
ClearCachedClientID()

Nastaví hodnotu uloženou v mezipaměti ClientID na null .Sets the cached ClientID value to null.

(Zděděno od Control)
ClearChildControlState()

Odstraní informace o stavu ovládacího prvku pro podřízené ovládací prvky serverového ovládacího prvku.Deletes the control-state information for the server control's child controls.

(Zděděno od Control)
ClearChildState()

Odstraní informace o stavu zobrazení a stavu ovládacího prvku pro všechny podřízené ovládací prvky serverového ovládacího prvku.Deletes the view-state and control-state information for all the server control's child controls.

(Zděděno od Control)
ClearChildViewState()

Odstraní informace o stavu zobrazení pro všechny podřízené ovládací prvky serverového ovládacího prvku.Deletes the view-state information for all the server control's child controls.

(Zděděno od Control)
ClearEffectiveClientIDMode()

Nastaví ClientIDMode vlastnost aktuální instance ovládacího prvku a všech podřízených ovládacích prvků na Inherit .Sets the ClientIDMode property of the current control instance and of any child controls to Inherit.

(Zděděno od Control)
CopyBaseAttributes(WebControl)

Zkopíruje vlastnosti nezapouzdřené Style objektem ze zadaného ovládacího prvku webového serveru do ovládacího prvku webového serveru, ze kterého je tato metoda volána.Copies the properties not encapsulated by the Style object from the specified Web server control to the Web server control that this method is called from. Tato metoda se primárně používá pro řízení vývojářů.This method is used primarily by control developers.

(Zděděno od WebControl)
CreateChildControls()

Volá se rozhraním stránky ASP.NET k oznamování serverovým ovládacím prvkům, které používají implementaci založenou na složení, k vytvoření všech podřízených ovládacích prvků, které obsahují při přípravě pro publikování zpět nebo vykreslování.Called by the ASP.NET page framework to notify server controls that use composition-based implementation to create any child controls they contain in preparation for posting back or rendering.

(Zděděno od Control)
CreateControlCollection()

Vytvoří nový ControlCollection objekt, který bude obsahovat TableRow ovládací prvky aktuálního Table ovládacího prvku.Creates a new ControlCollection object to hold the TableRow controls of the current Table control.

CreateControlStyle()

Získá odkaz na kolekci vlastností, které definují vzhled Table ovládacího prvku.Gets a reference to a collection of properties that define the appearance of a Table control.

DataBind()

Váže zdroj dat k vyvolanému ovládacímu prvku serveru a všem jeho podřízeným ovládacím prvkům.Binds a data source to the invoked server control and all its child controls.

(Zděděno od Control)
DataBind(Boolean)

Váže zdroj dat na vyvolaný serverový ovládací prvek a všechny jeho podřízené ovládací prvky s možností vyvolání DataBinding události.Binds a data source to the invoked server control and all its child controls with an option to raise the DataBinding event.

(Zděděno od Control)
DataBindChildren()

Váže zdroj dat k podřízeným ovládacím prvkům serverového ovládacího prvku.Binds a data source to the server control's child controls.

(Zděděno od Control)
Dispose()

Umožňuje serverový ovládací prvek provést finální vyčištění před jeho uvolněním z paměti.Enables a server control to perform final clean up before it is released from memory.

(Zděděno od Control)
EndRenderTracing(TextWriter, Object)

Ukončí trasování dat pro vykreslování v době návrhu.Ends design-time tracing of rendering data.

(Zděděno od Control)
EnsureChildControls()

Určuje, zda ovládací prvek serveru obsahuje podřízené ovládací prvky.Determines whether the server control contains child controls. Pokud tomu tak není, vytvoří podřízené ovládací prvky.If it does not, it creates child controls.

(Zděděno od Control)
EnsureID()

Vytvoří identifikátor pro ovládací prvky, které nemají přiřazen identifikátor.Creates an identifier for controls that do not have an identifier assigned.

(Zděděno od Control)
Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
FindControl(String)

Vyhledá v aktuálním názvovém kontejneru serverový ovládací prvek se zadaným id parametrem.Searches the current naming container for a server control with the specified id parameter.

(Zděděno od Control)
FindControl(String, Int32)

Vyhledá v aktuálním názvovém kontejneru serverový ovládací prvek se zadaným id a celočíselným pathOffset parametrem, který pomáhá hledání.Searches the current naming container for a server control with the specified id and an integer, specified in the pathOffset parameter, which aids in the search. Tuto verzi metody byste neměli přepsat FindControl .You should not override this version of the FindControl method.

(Zděděno od Control)
Focus()

Nastaví fokus vstupu na ovládací prvek.Sets input focus to a control.

(Zděděno od Control)
GetDesignModeState()

Načte data v době návrhu ovládacího prvku.Gets design-time data for a control.

(Zděděno od Control)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetRouteUrl(Object)

Získá adresu URL, která odpovídá sadě parametrů trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Zděděno od Control)
GetRouteUrl(RouteValueDictionary)

Získá adresu URL, která odpovídá sadě parametrů trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Zděděno od Control)
GetRouteUrl(String, Object)

Získá adresu URL, která odpovídá sadě parametrů směrování a názvu trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Zděděno od Control)
GetRouteUrl(String, RouteValueDictionary)

Získá adresu URL, která odpovídá sadě parametrů směrování a názvu trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Zděděno od Control)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
GetUniqueIDRelativeTo(Control)

Vrátí předem stanovenou část UniqueID vlastnosti určeného ovládacího prvku.Returns the prefixed portion of the UniqueID property of the specified control.

(Zděděno od Control)
HasControls()

Určuje, zda serverový ovládací prvek obsahuje podřízené ovládací prvky.Determines if the server control contains any child controls.

(Zděděno od Control)
HasEvents()

Vrací hodnotu určující, zda jsou události registrovány pro ovládací prvek nebo jakékoli podřízené ovládací prvky.Returns a value indicating whether events are registered for the control or any child controls.

(Zděděno od Control)
IsLiteralContent()

Určuje, zda ovládací prvek Server obsahuje pouze literálový obsah.Determines if the server control holds only literal content.

(Zděděno od Control)
LoadControlState(Object)

Obnoví informace o stavu ovládacího prvku z předchozí žádosti o stránku uložené SaveControlState() metodou.Restores control-state information from a previous page request that was saved by the SaveControlState() method.

(Zděděno od Control)
LoadViewState(Object)

Obnoví informace o stavu zobrazení z předchozího požadavku, který byl uložen s SaveViewState() metodou.Restores view-state information from a previous request that was saved with the SaveViewState() method.

(Zděděno od WebControl)
MapPathSecure(String)

Načte fyzickou cestu, na kterou je namapována virtuální cesta, buď absolutní, nebo relativní.Retrieves the physical path that a virtual path, either absolute or relative, maps to.

(Zděděno od Control)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
MergeStyle(Style)

Zkopíruje všechny neprázdné prvky zadaného stylu do webového ovládacího prvku, ale nepřepíše žádné existující prvky stylu ovládacího prvku.Copies any nonblank elements of the specified style to the Web control, but will not overwrite any existing style elements of the control. Tato metoda se primárně používá pro řízení vývojářů.This method is used primarily by control developers.

(Zděděno od WebControl)
OnBubbleEvent(Object, EventArgs)

Určuje, zda je událost ovládacího prvku Server předána hierarchii ovládacích prvků serveru uživatelského rozhraní stránky.Determines whether the event for the server control is passed up the page's UI server control hierarchy.

(Zděděno od Control)
OnDataBinding(EventArgs)

Vyvolá DataBinding událost.Raises the DataBinding event.

(Zděděno od Control)
OnInit(EventArgs)

Vyvolá Init událost.Raises the Init event.

(Zděděno od Control)
OnLoad(EventArgs)

Vyvolá Load událost.Raises the Load event.

(Zděděno od Control)
OnPreRender(EventArgs)

Vyvolá PreRender událost.Raises the PreRender event.

(Zděděno od Control)
OnUnload(EventArgs)

Vyvolá Unload událost.Raises the Unload event.

(Zděděno od Control)
OpenFile(String)

Načte soubor, který Stream se použije ke čtení souboru.Gets a Stream used to read a file.

(Zděděno od Control)
RaiseBubbleEvent(Object, EventArgs)

Přiřadí všechny zdroje události a její informace nadřazenému ovládacímu prvku.Assigns any sources of the event and its information to the control's parent.

(Zděděno od Control)
RaisePostBackEvent(String)

Vyvolá události pro Table ovládací prvek, když je formulář odeslán zpět na server.Raises events for the Table control when a form is posted back to the server.

RemovedControl(Control)

Volá se po odebrání podřízeného ovládacího prvku z Controls kolekce Control objektu.Called after a child control is removed from the Controls collection of the Control object.

(Zděděno od Control)
Render(HtmlTextWriter)

Vykreslí ovládací prvek do zadaného zapisovače HTML.Renders the control to the specified HTML writer.

(Zděděno od WebControl)
RenderBeginTag(HtmlTextWriter)

Vykreslí značku otevření Table ovládacího prvku HTML do zadaného zapisovače.Renders the HTML opening tag of the Table control to the specified writer.

RenderChildren(HtmlTextWriter)

Vypíše obsah podřízených ovládacích prvků serveru do poskytnutého HtmlTextWriter objektu, který zapisuje obsah, který má být vykreslen na klientovi.Outputs the content of a server control's children to a provided HtmlTextWriter object, which writes the content to be rendered on the client.

(Zděděno od Control)
RenderContents(HtmlTextWriter)

Vykreslí řádky v ovládacím prvku Table do zadaného zapisovače.Renders the rows in the table control to the specified writer.

RenderControl(HtmlTextWriter)

Vypíše obsah ovládacího prvku serveru na poskytnutý HtmlTextWriter objekt a uloží trasovací informace o ovládacím prvku, pokud je povoleno trasování.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object and stores tracing information about the control if tracing is enabled.

(Zděděno od Control)
RenderControl(HtmlTextWriter, ControlAdapter)

Vytvoří výstup obsahu ovládacího prvku serveru pro zadaný HtmlTextWriter objekt pomocí poskytnutého ControlAdapter objektu.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object using a provided ControlAdapter object.

(Zděděno od Control)
RenderEndTag(HtmlTextWriter)

Vykreslí ukončovací značku HTML ovládacího prvku do zadaného zapisovače.Renders the HTML closing tag of the control into the specified writer. Tato metoda se primárně používá pro řízení vývojářů.This method is used primarily by control developers.

(Zděděno od WebControl)
ResolveAdapter()

Získá adaptér ovládacího prvku, který je zodpovědný za vykreslení zadaného ovládacího prvku.Gets the control adapter responsible for rendering the specified control.

(Zděděno od Control)
ResolveClientUrl(String)

Získá adresu URL, kterou může použít prohlížeč.Gets a URL that can be used by the browser.

(Zděděno od Control)
ResolveUrl(String)

Převede adresu URL na tu, která je použitelná na žádajícím klientovi.Converts a URL into one that is usable on the requesting client.

(Zděděno od Control)
SaveControlState()

Uloží všechny změny stavu ovládacího prvku serveru, ke kterým došlo od okamžiku, kdy byla stránka odeslána zpět na server.Saves any server control state changes that have occurred since the time the page was posted back to the server.

(Zděděno od Control)
SaveViewState()

Uloží všechny stavy, které byly změněny po TrackViewState() vyvolání metody.Saves any state that was modified after the TrackViewState() method was invoked.

(Zděděno od WebControl)
SetDesignModeState(IDictionary)

Nastaví data při návrhu ovládacího prvku.Sets design-time data for a control.

(Zděděno od Control)
SetRenderMethodDelegate(RenderMethod)

Přiřadí delegáta obslužné rutiny události, aby vykreslil serverový ovládací prvek a jeho obsah do svého nadřazeného ovládacího prvku.Assigns an event handler delegate to render the server control and its content into its parent control.

(Zděděno od Control)
SetTraceData(Object, Object)

Nastaví data trasování pro trasování vykreslování dat při návrhu pomocí klíče dat trasování a hodnoty dat trasování.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the trace data key and the trace data value.

(Zděděno od Control)
SetTraceData(Object, Object, Object)

Nastaví data trasování pro trasování vykreslování dat při návrhu, pomocí sledovaného objektu, klíče trasování dat a hodnoty dat trasování.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the traced object, the trace data key, and the trace data value.

(Zděděno od Control)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)
TrackViewState()

Způsobí, že ovládací prvek bude sledovat změny stavu zobrazení, aby mohl být uložen ve ViewState vlastnosti objektu.Causes the control to track changes to its view state so they can be stored in the object's ViewState property.

(Zděděno od WebControl)

Události

DataBinding

Nastane, pokud se serverový ovládací prvek váže ke zdroji dat.Occurs when the server control binds to a data source.

(Zděděno od Control)
Disposed

Nastane, pokud se serverový ovládací prvek uvolní z paměti, což je poslední fáze životního cyklu řízení serveru, když se požaduje stránka ASP.NET.Occurs when a server control is released from memory, which is the last stage of the server control lifecycle when an ASP.NET page is requested.

(Zděděno od Control)
Init

Nastane při inicializaci ovládacího prvku serveru, který je prvním krokem v jeho životním cyklu.Occurs when the server control is initialized, which is the first step in its lifecycle.

(Zděděno od Control)
Load

Nastane, pokud je serverový ovládací prvek načten do Page objektu.Occurs when the server control is loaded into the Page object.

(Zděděno od Control)
PreRender

Nastane po Control načtení objektu, ale před jeho vykreslením.Occurs after the Control object is loaded but prior to rendering.

(Zděděno od Control)
Unload

Vyvolá se v případě, že je serverový ovládací prvek uvolněn z paměti.Occurs when the server control is unloaded from memory.

(Zděděno od Control)

Explicitní implementace rozhraní

IAttributeAccessor.GetAttribute(String)

Získá atribut webového ovládacího prvku se zadaným názvem.Gets an attribute of the Web control with the specified name.

(Zděděno od WebControl)
IAttributeAccessor.SetAttribute(String, String)

Nastaví atribut webového ovládacího prvku na zadaný název a hodnotu.Sets an attribute of the Web control to the specified name and value.

(Zděděno od WebControl)
IControlBuilderAccessor.ControlBuilder

Popis tohoto člena naleznete v tématu ControlBuilder .For a description of this member, see ControlBuilder.

(Zděděno od Control)
IControlDesignerAccessor.GetDesignModeState()

Popis tohoto člena naleznete v tématu GetDesignModeState() .For a description of this member, see GetDesignModeState().

(Zděděno od Control)
IControlDesignerAccessor.SetDesignModeState(IDictionary)

Popis tohoto člena naleznete v tématu SetDesignModeState(IDictionary) .For a description of this member, see SetDesignModeState(IDictionary).

(Zděděno od Control)
IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl(Control)

Popis tohoto člena naleznete v tématu SetOwnerControl(Control) .For a description of this member, see SetOwnerControl(Control).

(Zděděno od Control)
IControlDesignerAccessor.UserData

Popis tohoto člena naleznete v tématu UserData .For a description of this member, see UserData.

(Zděděno od Control)
IDataBindingsAccessor.DataBindings

Popis tohoto člena naleznete v tématu DataBindings .For a description of this member, see DataBindings.

(Zděděno od Control)
IDataBindingsAccessor.HasDataBindings

Popis tohoto člena naleznete v tématu HasDataBindings .For a description of this member, see HasDataBindings.

(Zděděno od Control)
IExpressionsAccessor.Expressions

Popis tohoto člena naleznete v tématu Expressions .For a description of this member, see Expressions.

(Zděděno od Control)
IExpressionsAccessor.HasExpressions

Popis tohoto člena naleznete v tématu HasExpressions .For a description of this member, see HasExpressions.

(Zděděno od Control)
IParserAccessor.AddParsedSubObject(Object)

Popis tohoto člena naleznete v tématu AddParsedSubObject(Object) .For a description of this member, see AddParsedSubObject(Object).

(Zděděno od Control)
IPostBackEventHandler.RaisePostBackEvent(String)

Popis tohoto člena naleznete v tématu RaisePostBackEvent(String) .For a description of this member, see RaisePostBackEvent(String).

Metody rozšíření

FindDataSourceControl(Control)

Vrátí zdroj dat, který je přidružen k ovládacímu prvku dat pro určený ovládací prvek.Returns the data source that is associated with the data control for the specified control.

FindFieldTemplate(Control, String)

Vrátí šablonu pole pro zadaný sloupec v názvovém kontejneru zadaného ovládacího prvku.Returns the field template for the specified column in the specified control's naming container.

FindMetaTable(Control)

Vrátí objekt meta objektu obsahujícího ovládací prvek dat.Returns the metatable object for the containing data control.

Platí pro

Viz také