WebControl.BorderWidth Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví šířku ohraničení ovládacího prvku webového serveru.Gets or sets the border width of the Web server control.

public:
 virtual property System::Web::UI::WebControls::Unit BorderWidth { System::Web::UI::WebControls::Unit get(); void set(System::Web::UI::WebControls::Unit value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
public virtual System.Web.UI.WebControls.Unit BorderWidth { get; set; }
public virtual System.Web.UI.WebControls.Unit BorderWidth { get; set; }
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
member this.BorderWidth : System.Web.UI.WebControls.Unit with get, set
member this.BorderWidth : System.Web.UI.WebControls.Unit with get, set
Public Overridable Property BorderWidth As Unit

Hodnota vlastnosti

Unit

Unit, Který představuje šířku ohraničení ovládacího prvku webového serveru.A Unit that represents the border width of a Web server control. Výchozí hodnota je Empty , což znamená, že tato vlastnost není nastavena.The default value is Empty, which indicates that this property is not set.

Atributy

Výjimky

Zadaná šířka ohraničení je záporná hodnota.The specified border width is a negative value.

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak nastavit BorderWidth vlastnost Table ovládacího prvku, zděděné ze WebControl základní třídy.The following example illustrates how to set the BorderWidth property of the Table control, inherited from the WebControl base class.

<%@ Page Language="C#" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
  <title>Table Property</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <h3>Property of a Table Web Control</h3>
 
    <asp:Table id="Table1" runat="server"
      CellPadding = "10" 
      CellSpacing="0"
      GridLines="Both"
      BorderColor="Red"
      BorderWidth="3">

      <asp:TableRow>
        <asp:TableCell>
          Row 0, Col 0
        </asp:TableCell>
        <asp:TableCell>
          Row 0, Col 1
        </asp:TableCell>
      </asp:TableRow>

      <asp:TableRow>
        <asp:TableCell>
          Row 1, Col 0
        </asp:TableCell>
        <asp:TableCell>
          Row 1, Col 1
        </asp:TableCell>
      </asp:TableRow>
    </asp:Table>
  </div>
  </form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
  <title>Table Property</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <h3>Property of a Table Web Control</h3>
 
    <asp:Table id="Table1" runat="server"
      CellPadding = "10" 
      CellSpacing="0"
      GridLines="Both"
      BorderColor="Red"
      BorderWidth="3">

      <asp:TableRow>
        <asp:TableCell>
          Row 0, Col 0
        </asp:TableCell>
        <asp:TableCell>
          Row 0, Col 1
        </asp:TableCell>
      </asp:TableRow>

      <asp:TableRow>
        <asp:TableCell>
          Row 1, Col 0
        </asp:TableCell>
        <asp:TableCell>
          Row 1, Col 1
        </asp:TableCell>
      </asp:TableRow>
    </asp:Table>
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Poznámka

Následující ukázka kódu používá model kódu v jednom souboru a nemusí fungovat správně, pokud je zkopírován přímo do souboru kódu na pozadí.The following code sample uses the single-file code model and may not work correctly if copied directly into a code-behind file. Tato ukázka kódu musí být zkopírována do prázdného textového souboru s příponou. aspx.This code sample must be copied into an empty text file that has an .aspx extension. Další informace o modelu webového formuláře naleznete v tématu ASP.NET Web Forms Code Model.For more information on the Web Forms code model, see ASP.NET Web Forms Page Code Model.

<!-- This example demonstrates how to set property values for the
BorderColor, BorderStyle, and BorderWidth properties, and how to 
change the property values at run time. -->

<!-- This example demonstrates how to set property values for the
BorderColor, BorderStyle, and BorderWidth properties, and how to 
change the property values at run time. -->

<%@ Page language="c#" AutoEventWireup="true" %>
<%@ Import Namespace="System.Drawing" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
  private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
  {
    // Determine whether this is the first time the page is loaded;
    // if so, load the drop-down lists with data.
    if (!Page.IsPostBack)
    {
// <Snippet4>
      // Create a ListItemCollection and add names of colors.
      ListItemCollection colors = new ListItemCollection();
      colors.Add(Color.Black.Name);
      colors.Add(Color.Blue.Name);
      colors.Add(Color.Green.Name);
      colors.Add(Color.Orange.Name);
      colors.Add(Color.Purple.Name);
      colors.Add(Color.Red.Name);
      colors.Add(Color.White.Name);
      colors.Add(Color.Yellow.Name);
// </Snippet4>
      // Bind the colors collection to the borderColorList.
      borderColorList.DataSource = colors;
      borderColorList.DataBind();

      // Create a ListItemCollection and the add names of 
      // the BorderStyle enumeration values.
      ListItemCollection styles = new ListItemCollection();

      foreach (string s in Enum.GetNames(typeof(BorderStyle)))
      {
        styles.Add(s);
      }

      // Bind the styles collection to the borderStyleList.
      borderStyleList.DataSource = styles;
      borderStyleList.DataBind();

      // Create a ListItemCollection and add width values
      // expressed in pixels (px).
      ListItemCollection widths = new ListItemCollection();

      for (int i = 0; i < 11; i++)
      {
        widths.Add(i.ToString() + "px");
      }

      // Bind the widths collection to the borderWidthList.
      borderWidthList.DataSource = widths;
      borderWidthList.DataBind();
    }

  }

  // This method handles the SelectedIndexChanged event for borderColorList.
  public void ChangeBorderColor(object sender, System.EventArgs e)
  {
// <Snippet5>
    // Convert the color name string to an object of type Color, 
    // and set the Color as the new border color for Label1.
    Label1.BorderColor = Color.FromName(borderColorList.SelectedItem.Text);
// </Snippet5>
  }

  // This method handles the selectedIndexChanged event for boderStyleList.
  public void ChangeBorderStyle(object sender, System.EventArgs e)
  {
// <Snippet6>
    // Convert the style name string to a BorderStyle enumeration value,
    // and set the BorderStyle as the new border style for Label1.
    Label1.BorderStyle = (BorderStyle)Enum.Parse(typeof(BorderStyle),
               borderStyleList.SelectedItem.Text);
// </Snippet6>
  }

  // This method handles the SelectedIndexChanged event for borderWidthList.
  public void ChangeBorderWidth(object sender, System.EventArgs e)
  {
// <Snippet7>
    // Convert the border width string to a object of type Unit,
    // and set the Unit as the new border width for Label1.
    Label1.BorderWidth = Unit.Parse(borderWidthList.SelectedItem.Text);
// </Snippet7>
  }
  </script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <head>
  <title> Border Properties Example </title>
</head>

  <body>
    <form id="form1" runat="server">

      <h3> Border Properties Example </h3>

      <table border="0" cellpadding="6">
        <tr>
          <td>
            <asp:Label Runat="server" BorderColor="Black" 
              BorderStyle="Solid" BorderWidth="4px" ID="Label1" 
              Text="Border Properties Example" Height="75" 
              Width="200"><center><br />Border Properties Example
              </center></asp:Label>
          </td>

          <td>
            <asp:DropDownList Runat="server" ID="borderColorList" 
              OnSelectedIndexChanged="ChangeBorderColor" AutoPostBack="True" 
              EnableViewState="True"></asp:DropDownList>
            <br />
            <br />
            <asp:DropDownList Runat="server" ID="borderStyleList" 
              OnSelectedIndexChanged="ChangeBorderStyle" AutoPostBack="True" 
              EnableViewState="True"></asp:DropDownList>
            <br />      
            <br />
            <asp:DropDownList Runat="server" ID="borderWidthList" 
              OnSelectedIndexChanged="ChangeBorderWidth" AutoPostBack="True"
              EnableViewState="True"></asp:DropDownList>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </form>
  </body>
</html>
<%@ Page language="VB" AutoEventWireup="true" %>
<%@ Import Namespace="System.Drawing" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
  Private Sub Page_Load(sender As Object, e As System.EventArgs)
    ' Determine whether this is the first time the page is loaded;
    ' if so, load the drop-down lists with data.
    If Not Page.IsPostBack Then
'<Snippet4>
      ' Create a ListItemCollection and add names of colors.
      Dim colors As New ListItemCollection()
      colors.Add(Color.Black.Name)
      colors.Add(Color.Blue.Name)
      colors.Add(Color.Green.Name)
      colors.Add(Color.Orange.Name)
      colors.Add(Color.Purple.Name)
      colors.Add(Color.Red.Name)
      colors.Add(Color.White.Name)
      colors.Add(Color.Yellow.Name)
'</Snippet4>
      ' Bind the colors collection to the borderColorList.
      borderColorList.DataSource = colors
      borderColorList.DataBind()

      ' Create a ListItemCollection and the add names of 
      ' the BorderStyle enumeration values.
      Dim styles As New ListItemCollection()
      Dim styleType As Type = GetType(BorderStyle)

      Dim s As String
      For Each s In [Enum].GetNames(styleType)
        styles.Add(s)
      Next s

      ' Bind the styles collection to the borderStyleList.
      borderStyleList.DataSource = styles
      borderStyleList.DataBind()

      ' Create a ListItemCollection and add width values
      ' expressed in pixels (px).
      Dim widths As New ListItemCollection()

      Dim i As Integer
      For i = 0 To 10
        widths.Add(i.ToString() & "px")
      Next i

      ' Bind the widths collection to the borderWidthList.
      borderWidthList.DataSource = widths
      borderWidthList.DataBind()
    End If
  End Sub

  ' This method handles the SelectedIndexChanged event for borderColorList.
  Public Sub ChangeBorderColor(sender As Object, e As System.EventArgs)
'<Snippet5>
    ' Convert the color name string to an object of type Color, 
    ' and set the Color as the new border color for Label1.
    Label1.BorderColor = Color.FromName(borderColorList.SelectedItem.Text)
'</Snippet5>
  End Sub

  ' This method handles the selectedIndexChanged event for boderStyleList.
  Public Sub ChangeBorderStyle(sender As Object, e As System.EventArgs)
'<Snippet6>
    ' Convert the style name string to a BorderStyle enumeration value,
    ' and set the BorderStyle as the new border style for Label1.
    Dim styleType As Type = GetType(BorderStyle)
    Label1.BorderStyle = [Enum].Parse(styleType, borderStyleList.SelectedItem.Text)
'</Snippet6>
  End Sub

  ' This method handles the SelectedIndexChanged event for borderWidthList.
  Public Sub ChangeBorderWidth(sender As Object, e As System.EventArgs)
'<Snippet7>
    ' Convert the border width string to a object of type Unit,
    ' and set the Unit as the new border width for Label1.
    Label1.BorderWidth = Unit.Parse(borderWidthList.SelectedItem.Text)
'</Snippet7>
  End Sub
  </script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <head>
  <title> Border Properties Example </title>
</head>

  <body>
    <form id="form1" runat="server">

      <h3> Border Properties Example </h3>

      <table border="0" cellpadding="6">
        <tr>
          <td>
            <asp:Label Runat="server" BorderColor="Black" 
              BorderStyle="Solid" BorderWidth="4px" ID="Label1" 
              Text="Border Properties Example" Height="75" 
              Width="200"><center><br />Border Properties Example
              </center></asp:Label>
          </td>

          <td>
            <asp:DropDownList Runat="server" ID="borderColorList" 
              OnSelectedIndexChanged="ChangeBorderColor" AutoPostBack="True" 
              EnableViewState="True"></asp:DropDownList>
            <br />
            <br />
            <asp:DropDownList Runat="server" ID="borderStyleList" 
              OnSelectedIndexChanged="ChangeBorderStyle" AutoPostBack="True" 
              EnableViewState="True"></asp:DropDownList>
            <br />      
            <br />
            <asp:DropDownList Runat="server" ID="borderWidthList" 
              OnSelectedIndexChanged="ChangeBorderWidth" AutoPostBack="True"
              EnableViewState="True"></asp:DropDownList>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </form>
  </body>
</html>

Poznámky

Vlastnost použijte BorderWidth k určení šířky ohraničení ovládacího prvku.Use the BorderWidth property to specify a border width for a control.

Poznámka

Tato vlastnost nefunguje se všemi ovládacími prvky webového serveru.This property does not work with all Web server controls. Vztahuje se pouze na ovládací prvky, které se zobrazí jako tabulka, například Table a DataGrid .It applies only to controls that display as a table, such as Table and DataGrid.

Tato vlastnost je nastavena s Unit objektem.This property is set with a Unit object. Pokud Value vlastnost Unit obsahuje záporné číslo, je vyvolána výjimka.If the Value property of the Unit contains a negative number, an exception is thrown.

Poznámka

Šířku ohraničení lze vyjádřit pouze v pixelech pro prohlížeče starší než Microsoft Internet Explorer verze 5.The border width can be expressed only in pixels for browsers earlier than Microsoft Internet Explorer version 5. Všechny typy jednotek jsou podporovány v aplikaci Microsoft Internet Explorer verze 5 nebo novější.All unit types are supported in Microsoft Internet Explorer version 5 and later. Podrobnosti najdete v konkrétním ovládacím prvku.Refer to the specific control for details.

Platí pro

Viz také