WebControl.MergeStyle(Style) Metoda

Definice

Zkopíruje všechny neprázdné prvky zadaného stylu do webového ovládacího prvku, ale nepřepíše žádné existující prvky stylu ovládacího prvku.Copies any nonblank elements of the specified style to the Web control, but will not overwrite any existing style elements of the control. Tato metoda se primárně používá pro řízení vývojářů.This method is used primarily by control developers.

public:
 void MergeStyle(System::Web::UI::WebControls::Style ^ s);
public void MergeStyle (System.Web.UI.WebControls.Style s);
member this.MergeStyle : System.Web.UI.WebControls.Style -> unit
Public Sub MergeStyle (s As Style)

Parametry

s
Style

StyleKterý představuje styl, který má být zkopírován.A Style that represents the style to be copied.

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak použít MergeStyle metodu ke sloučení stylu se stylem DataGrid ovládacího prvku.The following example demonstrates how to use the MergeStyle method to merge a style with the style of a DataGrid control.

Poznámka

Následující ukázka kódu používá model kódu v jednom souboru a nemusí fungovat správně, pokud je zkopírován přímo do souboru kódu na pozadí.The following code sample uses the single-file code model and may not work correctly if copied directly into a code-behind file. Tato ukázka kódu musí být zkopírována do prázdného textového souboru s příponou. aspx.This code sample must be copied into an empty text file that has an .aspx extension. Další informace o modelu webového formuláře naleznete v tématu ASP.NET Web Forms Code Model.For more information on the Web Forms code model, see ASP.NET Web Forms Page Code Model.


<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

<%@ Import Namespace="System.Data" %>
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <script runat="server">
 
   ICollection CreateDataSource() 
   {
     DataTable dt = new DataTable();
     DataRow dr;
 
     dt.Columns.Add(new DataColumn("IntegerValue", typeof(Int32)));
     dt.Columns.Add(new DataColumn("StringValue", typeof(string)));
     dt.Columns.Add(new DataColumn("CurrencyValue", typeof(double)));
 
     for (int i = 0; i < 9; i++) 
     {
      dr = dt.NewRow();
 
      dr[0] = i;
      dr[1] = "Item " + i.ToString();
      dr[2] = 1.23 * (i + 1);
 
      dt.Rows.Add(dr);
     }
 
     DataView dv = new DataView(dt);
     return dv;
   }
 
   void Page_Load(Object sender, EventArgs e) 
   {
     if (!IsPostBack) 
     {
      // Load this data only once.
      ItemsGrid.DataSource= CreateDataSource();
      ItemsGrid.DataBind();
     }
   }

   void Button_Click(Object sender, EventArgs e) 
   {
     Style myStyle = new Style();
     myStyle.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
   
     ItemsGrid.MergeStyle(myStyle);
   }
 
  </script>
 
<head runat="server">
  <title>WebControl MergeStyle Example</title>
</head>
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">
 
   <h3>WebControl MergeStyle Example</h3>
 
   <b>Product List</b>
 
   <asp:DataGrid id="ItemsGrid"
      BorderColor="black"
      BorderWidth="1"
      BackColor="Yellow"
      CellPadding="3"
      AutoGenerateColumns="false"
      runat="server">

     <HeaderStyle BackColor="#00aaaa">
     </HeaderStyle>

     <Columns>

      <asp:BoundColumn
         HeaderText="Number" 
         DataField="IntegerValue">
      </asp:BoundColumn>

      <asp:BoundColumn
         HeaderText="Description" 
         DataField="StringValue">
      </asp:BoundColumn>

      <asp:BoundColumn
         HeaderText="Price" 
         DataField="CurrencyValue" 
         DataFormatString="{0:c}">
      </asp:BoundColumn>

     </Columns>
 
   </asp:DataGrid>

   <br /><br />

   <asp:Button id="Button1" 
      Text="Merge Custom Style"
      OnClick="Button_Click"
      runat="server"/>
 
  </form>
 
</body>
</html>


<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<%@ Import Namespace="System.Data" %>
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <script runat="server">
 
   Private Function CreateDataSource() As ICollection 
   
     Dim dt As DataTable = New DataTable
     Dim dr As DataRow
     Dim dv As DataView
     Dim i As Integer
 
     dt.Columns.Add(New DataColumn("IntegerValue", GetType(Integer)))
     dt.Columns.Add(New DataColumn("StringValue", GetType(String)))
     dt.Columns.Add(New DataColumn("CurrencyValue", GetType(Double)))
 
     for i = 0 to 9 
     
      dr = dt.NewRow()
 
      dr(0) = i
      dr(1) = "Item " + i.ToString()
      dr(2) = 1.23 * (i + 1)
 
      dt.Rows.Add(dr)

     next i
 
     dv = New DataView(dt)
     CreateDataSource = dv

   End Function
 
   Private Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) 
   
     If Not IsPostBack Then 
      ' Load this data only once.
      ItemsGrid.DataSource = CreateDataSource()
      ItemsGrid.DataBind()
     End If

   End Sub

   Private Sub Button_Click(sender As Object, e As EventArgs) 
  
     Dim myStyle As Style = new Style()
     myStyle.ForeColor = System.Drawing.Color.Red
   
     ItemsGrid.MergeStyle(myStyle)

   End Sub
 
  </script>
 
<head runat="server">
  <title>WebControl MergeStyle Example</title>
</head>
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">
 
   <h3>WebControl MergeStyle Example</h3>
 
   <b>Product List</b>
 
   <asp:DataGrid id="ItemsGrid"
      BorderColor="black"
      BorderWidth="1"
      BackColor="Yellow"
      CellPadding="3"
      AutoGenerateColumns="false"
      runat="server">

     <HeaderStyle BackColor="#00aaaa">
     </HeaderStyle>

     <Columns>

      <asp:BoundColumn
         HeaderText="Number" 
         DataField="IntegerValue">
      </asp:BoundColumn>

      <asp:BoundColumn
         HeaderText="Description" 
         DataField="StringValue">
      </asp:BoundColumn>

      <asp:BoundColumn
         HeaderText="Price" 
         DataField="CurrencyValue" 
         DataFormatString="{0:c}">
      </asp:BoundColumn>

     </Columns>
 
   </asp:DataGrid>

   <br /><br />

   <asp:Button id="Button1" 
      Text="Merge Custom Style"
      OnClick="Button_Click"
      runat="server"/>
 
  </form>
 
</body>
</html>

Platí pro

Viz také