WebControl.Width Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví šířku ovládacího prvku webového serveru.Gets or sets the width of the Web server control.

public:
 virtual property System::Web::UI::WebControls::Unit Width { System::Web::UI::WebControls::Unit get(); void set(System::Web::UI::WebControls::Unit value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
public virtual System.Web.UI.WebControls.Unit Width { get; set; }
public virtual System.Web.UI.WebControls.Unit Width { get; set; }
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
member this.Width : System.Web.UI.WebControls.Unit with get, set
member this.Width : System.Web.UI.WebControls.Unit with get, set
Public Overridable Property Width As Unit

Hodnota vlastnosti

Unit

Unit, Který představuje šířku ovládacího prvku.A Unit that represents the width of the control. Výchozí formát je Empty.The default is Empty.

Atributy

Výjimky

Šířka ovládacího prvku webového serveru byla nastavena na zápornou hodnotu.The width of the Web server control was set to a negative value.

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak deklarativně nastavit Width vlastnost Table ovládacího prvku zděděné ze WebControl základní třídy.The following example illustrates how to declaratively set the Width property of the Table control, inherited from the WebControl base class.

<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head2" runat="server">
  <title>WebControl Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>

  <h3>Width Property of a Web Control</h3>
  <asp:Table id="Table1" runat="server"
    CellPadding="10" GridLines="Both"
    Width="350">
 
    <asp:TableRow>
      <asp:TableCell>
        Row 0, Col 0
      </asp:TableCell>
 
      <asp:TableCell>
        Row 0, Col 1
      </asp:TableCell>
    </asp:TableRow>
 
    <asp:TableRow>
      <asp:TableCell>
        Row 1, Col 0
      </asp:TableCell>
 
      <asp:TableCell>
        Row 1, Col 1
      </asp:TableCell>
    </asp:TableRow>
 
 </asp:Table>
 
  </div>
  </form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head2" runat="server">
  <title>WebControl Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>

  <h3>Width Property of a Web Control</h3>
  <asp:Table id="Table1" runat="server"
    CellPadding="10" GridLines="Both"
    Width="350">
 
    <asp:TableRow>
      <asp:TableCell>
        Row 0, Col 0
      </asp:TableCell>
 
      <asp:TableCell>
        Row 0, Col 1
      </asp:TableCell>
    </asp:TableRow>
 
    <asp:TableRow>
      <asp:TableCell>
        Row 1, Col 0
      </asp:TableCell>
 
      <asp:TableCell>
        Row 1, Col 1
      </asp:TableCell>
    </asp:TableRow>
 
 </asp:Table>
 
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Poznámky

Použijte Width vlastnost k určení šířky ovládacího prvku webového serveru.Use the Width property to specify the width of the Web server control.

Poznámka

Tato vlastnost se nevykresluje pro všechny ovládací prvky v prohlížečích starších než Microsoft Internet Explorer verze 4.This property does not render for all controls in browsers earlier than Microsoft Internet Explorer version 4. Ovládací prvky, které nevykreslují tuto vlastnost v dřívějších prohlížečích Label , zahrnují,, HyperLink LinkButton a jakékoli ovládací prvky ověřování.Controls that do not render this property in earlier browsers include Label, HyperLink, LinkButton, and any validation controls. CheckBoxList RadioButtonList A DataList také tuto vlastnost v dřívějších prohlížečích nevykreslují, pokud je jejich RepeatLayout vlastnost nastavena na RepeatLayout.Flow .The CheckBoxList, RadioButtonList and DataList also do not render this property in earlier browsers when their RepeatLayout property is set to RepeatLayout.Flow. Pixel Percentage V dřívějších prohlížečích jsou navíc podporovány pouze typy jednotek a.Furthermore, only unit types of Pixel and Percentage are supported in earlier browsers.

Vzhledem k tomu, že tato vlastnost je nestandardní HTML, ovládací prvky webového serveru, které se zobrazují jako tabulka, například Table a DataGrid , nepodporují tuto vlastnost v prohlížečích starších než Microsoft Internet Explorer verze 4.Because this property is nonstandard HTML, Web server controls that display as a table, such as Table and DataGrid, do not support this property in browsers earlier than Microsoft Internet Explorer version 4.

Poznámka

Chcete-li nastavit Width vlastnost deklarativně na jiný typ jednotky než výchozí Pixel , je nutné vytvořit nový typ jednotky specifický pro typ jednotky, který chcete.To set the Width property declaratively to a unit type other than the default of Pixel, you must create a new unit type specific to the unit type you want. Chcete-li například nastavit vlastnost ovládacího prvku Width na procentuální hodnotu 100, můžete provést následující:For example, to set a control's Width property to a percentage value of 100, you could do the following:

myWebControl.width = Unit.Percentage(100);

Další informace o typech jednotek, které jsou k dispozici pro Width vlastnost, naleznete v tématu Unit Třída.For more information on the unit types available for the Width property, see the Unit class.

Platí pro

Viz také