RowToParametersTransformer.IWebPartParameters.GetParametersData(ParametersCallback) Metoda

Definice

Získá hodnotu dat od poskytovatele připojení.Gets the value of the data from the connection provider.

 virtual void System.Web.UI.WebControls.WebParts.IWebPartParameters.GetParametersData(System::Web::UI::WebControls::WebParts::ParametersCallback ^ callback) = System::Web::UI::WebControls::WebParts::IWebPartParameters::GetParametersData;
void IWebPartParameters.GetParametersData (System.Web.UI.WebControls.WebParts.ParametersCallback callback);
abstract member System.Web.UI.WebControls.WebParts.IWebPartParameters.GetParametersData : System.Web.UI.WebControls.WebParts.ParametersCallback -> unit
override this.System.Web.UI.WebControls.WebParts.IWebPartParameters.GetParametersData : System.Web.UI.WebControls.WebParts.ParametersCallback -> unit
Sub GetParametersData (callback As ParametersCallback) Implements IWebPartParameters.GetParametersData

Parametry

callback
ParametersCallback

Instance delegáta, která se má použít při načítání hodnotyThe delegate instance to be used when retrieving a value.

Implementuje

Výjimky

callback je rovno null .callback equals null.

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že RowToParametersTransformer je instance přetypování na IWebPartParameters rozhraní.It can be used only when the RowToParametersTransformer instance is cast to an IWebPartParameters interface.

Platí pro