WizardStepCollection.Insert(Int32, WizardStepBase) Metoda

Definice

Vloží zadaný WizardStepBase odvozený objekt do kolekce v zadaném umístění indexu.Inserts the specified WizardStepBase-derived object into the collection at the specified index location.

public:
 void Insert(int index, System::Web::UI::WebControls::WizardStepBase ^ wizardStep);
public void Insert (int index, System.Web.UI.WebControls.WizardStepBase wizardStep);
member this.Insert : int * System.Web.UI.WebControls.WizardStepBase -> unit
Public Sub Insert (index As Integer, wizardStep As WizardStepBase)

Parametry

index
Int32

Umístění indexu, kam se má vložit WizardStepBase objekt odvozený od.The index location at which to insert the WizardStepBase-derived object.

wizardStep
WizardStepBase

WizardStepBaseObjekt odvozený od objektu, který má být vložen do WizardStepCollection kolekce.The WizardStepBase-derived object to insert into the WizardStepCollection collection.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje programové vytvoření Wizard ovládacího prvku a použití Insert metody pro přidání WizardStepBase objektů odvozených do WizardSteps kolekce.The following code example demonstrates programmatically creating a Wizard control and using the Insert method to add WizardStepBase-derived objects to the WizardSteps collection. Všimněte si, že v příkladu WizardSteps Wizard je vlastnost ovládacího prvku instancí WizardStepCollection třídy.Note that in the example, the WizardSteps property of the Wizard control is an instance of the WizardStepCollection class.

<%@ page language="C#"%>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

 // Programmatically create a Wizard control and dynamically
 // add WizardStep objects to it.  
 
 void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
 {
  Wizard WizardControl = new Wizard();
   
  // Create some steps for the wizard and insert them
  // into the WizardStepCollection collection.
  for (int i = 0; i <= 5; i++)
  {
   WizardStepBase newStep = new WizardStep();
   newStep.ID = "Step" + (i + 1).ToString();
   WizardControl.WizardSteps.Insert(0, newStep);
  }

  WizardControl.ActiveStepIndex = 0;
  WizardControl.DisplaySideBar = true;
  
  // Display the wizard on the page.
  PlaceHolder1.Controls.Add(WizardControl);
 }
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>WizardStepCollection Insert Example</title>
</head>
<body>
  <form id="Form1" runat="server">
   <h3>WizardStepCollection Insert Example</h3>
   <asp:PlaceHolder id="PlaceHolder1" 
    runat="server" />
  </form>
 </body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

 ' Programmatically create a Wizard control and dynamically
 ' add WizardStep objects to it.  
 
 Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)

  Dim WizardControl As Wizard = New Wizard()
   
  ' Create some steps for the wizard and insert them
  ' into the WizardStepCollection collection.
  For i As Integer = 0 To 5
   Dim newStep As WizardStepBase = New WizardStep()
   newStep.ID = "Step" + (i + 1).ToString()
   WizardControl.WizardSteps.Insert(0, newStep)
  Next

  WizardControl.ActiveStepIndex = 0
  WizardControl.DisplaySideBar = True
  
  ' Display the wizard on the page.
  PlaceHolder1.Controls.Add(WizardControl)
 
 End Sub
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>WizardStepCollection Insert Example</title>
</head>
<body>
  <form id="Form1" runat="server">
   <h3>WizardStepCollection Insert Example</h3>
   <asp:PlaceHolder id="PlaceHolder1" 
    runat="server" />
  </form>
 </body>
</html>

Poznámky

InsertMetoda přidá WizardStepBase objekt odvozený do kolekce v zadaném umístění indexu.The Insert method adds the WizardStepBase-derived object to the collection at the specified index location.

Alternativně můžete použít AddAt metodu k přidání WizardStepBase objektu odvozeného do kolekce.Alternatively, you can use the AddAt method to add the WizardStepBase-derived object to the collection. Chcete-li přidat WizardStepBase objekt odvozený na konec WizardStepCollection kolekce, použijte Add metodu.To add a WizardStepBase-derived object to the end of the WizardStepCollection collection, use the Add method.

Poznámka

InsertMetoda a AddAt Metoda provádějí v podstatě stejnou funkci.The Insert method and the AddAt method perform essentially the same function. Při Insert volání metody je jednoduše předána wizardStep index parametrům a AddAt metodě.When the Insert method is called, it simply passes the wizardStep and index parameters to the AddAt method.

Platí pro

Viz také