WizardStepCollection.IsSynchronized Vlastnost

Definice

Načte hodnotu, která označuje, jestli je přístup ke kolekci synchronizovaný (bezpečný pro přístup z více vláken).Gets a value indicating whether access to the collection is synchronized (thread-safe).

public:
 property bool IsSynchronized { bool get(); };
public bool IsSynchronized { get; }
member this.IsSynchronized : bool
Public ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

Hodnota false ve všech případechfalse in all cases.

Implementuje

Poznámky

Tato vlastnost je odvozena z ICollection rozhraní a je přepsána tak, aby vždy vracela false .This property is derived from the ICollection interface and is overridden to always return false.

Další informace o této IsSynchronized vlastnosti naleznete v tématu IsSynchronized vlastnost ICollection rozhraní.For more information on the IsSynchronized property, see the IsSynchronized property of the ICollection interface

Platí pro

Viz také