WizardStepCollection.Remove(WizardStepBase) Metoda

Definice

Odebere WizardStepBase z kolekce zadaný odvozený objekt.Removes the specified WizardStepBase-derived object from the collection.

public:
 void Remove(System::Web::UI::WebControls::WizardStepBase ^ wizardStep);
public void Remove (System.Web.UI.WebControls.WizardStepBase wizardStep);
member this.Remove : System.Web.UI.WebControls.WizardStepBase -> unit
Public Sub Remove (wizardStep As WizardStepBase)

Parametry

wizardStep
WizardStepBase

WizardStepBaseObjekt odvozený z kolekce.The WizardStepBase-derived object to remove from the collection.

Výjimky

WizardStepBasePředaný objekt odvozený je null .The WizardStepBase-derived object passed in is null.

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak použít Remove metodu pro odebrání WizardStepBase objektu odvozeného z WizardStepCollection kolekce.The following example demonstrates how to use the Remove method to remove a WizardStepBase-derived object from the WizardStepCollection collection. Všimněte si, že v příkladu WizardSteps Wizard je vlastnost ovládacího prvku instancí WizardStepCollection třídy.Note that in the example, the WizardSteps property of the Wizard control is an instance of the WizardStepCollection class.

<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

 // Remove Step2 from the WizardStepCollection collection
 // as the page is initialized. Then display the sidebar area
 // so that it is apparent that the WizardStep2 page is gone.
 
 void Page_Init()
 {
  Wizard1.WizardSteps.Remove(this.WizardStep2);
  Wizard1.DisplaySideBar = true;
 }
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
   <asp:Wizard id="Wizard1" 
    runat="server" 
    displaysidebar="false" >
    <WizardSteps>
     <asp:WizardStep id="WizardStep1" 
      runat="server" 
      title="Step 1">
     </asp:WizardStep>
     <asp:WizardStep id="WizardStep2" 
      runat="server" 
      title="Step 2">
     </asp:WizardStep>
     <asp:WizardStep id="WizardStep3" 
      runat="server" 
      title="Step 3">
     </asp:WizardStep>
    </WizardSteps>
    <HeaderTemplate>
     <b>WizardStepCollection Remove Example</b>
    </HeaderTemplate>
   </asp:Wizard>
  </form>
 </body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
 
 ' Remove Step2 from the WizardStepCollection collection
 ' as the page is initialized. Then display the sidebar area
 ' so that it is apparent that the WizardStep2 page is gone.
 
 Sub Page_Init()
  Wizard1.WizardSteps.Remove(Me.WizardStep2)
  Wizard1.DisplaySideBar = True
 End Sub
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
   <asp:Wizard id="Wizard1" 
    runat="server" 
    displaysidebar="false" >
    <WizardSteps>
     <asp:WizardStep id="WizardStep1" 
      runat="server" 
      title="Step 1">
     </asp:WizardStep>
     <asp:WizardStep id="WizardStep2" 
      runat="server" 
      title="Step 2">
     </asp:WizardStep>
     <asp:WizardStep id="WizardStep3" 
      runat="server" 
      title="Step 3">
     </asp:WizardStep>
    </WizardSteps>
    <HeaderTemplate>
     <b>WizardStepCollection Remove Example</b>
    </HeaderTemplate>
   </asp:Wizard>
  </form>
 </body>
</html>

Poznámky

Použijte Remove metodu pro odebrání WizardStepBase objektu odvozeného z WizardStepCollection kolekce.Use the Remove method to remove the WizardStepBase-derived object from the WizardStepCollection collection. Alternativně můžete použít RemoveAt metodu pro odebrání WizardStepBase objektu odvozeného ze zadaného umístění v WizardStepCollection kolekci.Alternatively, you can use the RemoveAt method to remove a WizardStepBase-derived object from a specified location in the WizardStepCollection collection.

Platí pro

Viz také