WizardStepCollection.IList.Add(Object) Metoda

Definice

Připojí zadaný objekt na konec kolekce.Appends the specified object to the end of the collection.

 virtual int System.Collections.IList.Add(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Add;
int IList.Add (object value);
abstract member System.Collections.IList.Add : obj -> int
override this.System.Collections.IList.Add : obj -> int
Function Add (value As Object) As Integer Implements IList.Add

Parametry

value
Object

ObjectPro připojení ke konci kolekce.The Object to append to the end of the collection.

Návraty

Int32

Pozice, do které byl nový prvek vložen.The position into which the new element was inserted.

Implementuje

Platí pro