WizardStepCollection.IList.Contains(Object) Metoda

Definice

Určuje, zda kolekce obsahuje zadaný objekt.Determines whether the collection contains the specified object.

 virtual bool System.Collections.IList.Contains(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Contains;
bool IList.Contains (object value);
abstract member System.Collections.IList.Contains : obj -> bool
override this.System.Collections.IList.Contains : obj -> bool
Function Contains (value As Object) As Boolean Implements IList.Contains

Parametry

value
Object

A Object vyhledejte v kolekci.The Object to locate in the collection.

Návraty

Boolean

true Pokud se nachází Object v; v IList opačném případě false .true if the Object is found in the IList; otherwise false.

Implementuje

Platí pro