WorkItemCallback Delegát

Definice

Představuje metodu, která se spouští v samostatném vlákně pracovní položky.Represents the method that executes on a separate work item thread.

public delegate void WorkItemCallback();
public delegate void WorkItemCallback();
type WorkItemCallback = delegate of unit -> unit
Public Delegate Sub WorkItemCallback()

Poznámky

Tento delegát je předán WorkItem.Post metodě a poskytuje metodu zpětného volání pro vlákno, na které se publikuje pracovní položka.This delegate is passed to the WorkItem.Post method and provides a callback method for the thread to which the work item is being posted.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro