WebPageExecutingBase.WriteLiteralTo(TextWriter, Object) WebPageExecutingBase.WriteLiteralTo(TextWriter, Object) WebPageExecutingBase.WriteLiteralTo(TextWriter, Object) Method

Definition

Writes the specified object to the specified TextWriter instance without HTML encoding.

public static void WriteLiteralTo (System.IO.TextWriter writer, object content);
static member WriteLiteralTo : System.IO.TextWriter * obj -> unit
Public Shared Sub WriteLiteralTo (writer As TextWriter, content As Object)
Parameters
writer
TextWriter TextWriter TextWriter

The text writer.

content
Object Object Object

The object to write.

Applies to