System.Web Obor názvů

Obsahuje třídy a rozhraní, která umožňují komunikaci mezi prohlížečem a serverem. Contains classes and interfaces that enable browser-server communication. Tento obor názvů obsahuje HttpRequest třídu, která poskytuje rozsáhlé informace o aktuálním požadavku HTTP; HttpResponse třída, která spravuje výstup http do klienta a HttpServerUtility třídu, která poskytuje přístup k nástrojům a procesům na straně serveru. This namespace includes the HttpRequest class, which provides extensive information about the current HTTP request; the HttpResponse class, which manages HTTP output to the client; and the HttpServerUtility class, which provides access to server-side utilities and processes. System.Web zahrnuje také třídy pro manipulaci s soubory cookie, přenos souborů, informace o výjimkách a řízení výstupní mezipaměti. System.Web also includes classes for cookie manipulation, file transfer, exception information, and output cache control.

Třídy

AspNetHostingPermission

Řídí přístup k oprávněním v hostovaných prostředích ASP.NET.Controls access permissions in ASP.NET hosted environments. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

AspNetHostingPermissionAttribute

Umožňuje použití akcí zabezpečení pro AspNetHostingPermission kód pomocí deklarativního zabezpečení.Allows security actions for AspNetHostingPermission to be applied to code using declarative security. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

DefaultHttpHandler

Představuje vlastnosti a metody výchozí obslužné rutiny HTTP.Represents the properties and methods of a default HTTP handler.

EventHandlerTaskAsyncHelper

Převede asynchronní metody vracející úlohy do metod, které používají asynchronní programovací model používaný v předchozích verzích ASP.NET a který je založen na počátečních a koncových událostech.Converts task-returning asynchronous methods into methods that use the asynchronous programming model used in previous versions of ASP.NET and that is based on begin and end events.

HtmlString

Představuje řetězec kódovaný ve formátu HTML, který by neměl být zakódovaný znovu.Represents an HTML-encoded string that should not be encoded again.

HttpApplication

Definuje metody, vlastnosti a události, které jsou společné pro všechny objekty aplikace v aplikaci v ASP.NET.Defines the methods, properties, and events that are common to all application objects in an ASP.NET application. Tato třída je základní třídou pro aplikace, které jsou definovány uživatelem v souboru Global. asax.This class is the base class for applications that are defined by the user in the Global.asax file.

HttpApplicationState

Umožňuje sdílení globálních informací napříč více relacemi a požadavky v rámci aplikace ASP.NET.Enables sharing of global information across multiple sessions and requests within an ASP.NET application.

HttpApplicationStateBase

Slouží jako základní třída pro třídy, které umožňují sdílet informace napříč více relacemi a požadavky v rámci aplikace ASP.NET.Serves as the base class for classes that enable information to be shared across multiple sessions and requests within an ASP.NET application.

HttpApplicationStateWrapper

Zapouzdřuje vnitřní objekt HTTP, který umožňuje sdílet informace napříč více žádostmi a relacemi v rámci aplikace ASP.NET.Encapsulates the HTTP intrinsic object that enables information to be shared across multiple requests and sessions within an ASP.NET application.

HttpBrowserCapabilities

Umožňuje serveru shromáždit informace o možnostech prohlížeče, který je spuštěn na klientovi.Enables the server to gather information on the capabilities of the browser that is running on the client.

HttpBrowserCapabilitiesBase

Slouží jako základní třída pro třídy, které umožňují serveru shromáždit informace o schopnostech prohlížeče, které provedly aktuální požadavek.Serves as the base class for classes that enable the server to gather information about the capabilities of the browser that made the current request.

HttpBrowserCapabilitiesWrapper

Zapouzdřuje vnitřní objekt HTTP, který umožňuje serveru shromáždit informace o možnostech prohlížeče, který provedl aktuální požadavek.Encapsulates the HTTP intrinsic object that enables the server to gather information about the capabilities of the browser that has made the current request.

HttpCachePolicy

Obsahuje metody pro nastavení hlaviček protokolu HTTP specifických pro mezipaměť a pro řízení výstupní mezipaměti stránky ASP.NET.Contains methods for setting cache-specific HTTP headers and for controlling the ASP.NET page output cache.

HttpCachePolicyBase

Slouží jako základní třída pro třídy, které obsahují metody pro nastavení hlaviček protokolu HTTP specifických pro mezipaměť a pro řízení výstupní mezipaměti stránky ASP.NET.Serves as the base class for classes that contain methods for setting cache-specific HTTP headers and for controlling the ASP.NET page output cache.

HttpCachePolicyWrapper

Zapouzdřuje vnitřní objekt HTTP, který obsahuje metody pro nastavení hlaviček protokolu HTTP specifických pro mezipaměť a pro řízení výstupní mezipaměti stránky ASP.NET.Encapsulates the HTTP intrinsic object that contains methods for setting cache-specific HTTP headers and for controlling the ASP.NET page output cache.

HttpCacheVaryByContentEncodings

Poskytuje typově bezpečný způsob pro nastavení VaryByContentEncodings vlastnosti HttpCachePolicy třídy.Provides a type-safe way to set the VaryByContentEncodings property of the HttpCachePolicy class.

HttpCacheVaryByHeaders

Poskytuje typově bezpečný způsob pro nastavení VaryByHeaders Vlastnosti.Provides a type-safe way to set the VaryByHeaders property.

HttpCacheVaryByParams

Poskytuje typově bezpečný způsob pro nastavení VaryByParams Vlastnosti.Provides a type-safe way to set the VaryByParams property.

HttpClientCertificate

Poskytuje pole klientského certifikátu vydané klientem v reakci na požadavek serveru pro identitu klienta.Provides the client certificate fields issued by the client in response to the server's request for the client's identity.

HttpCompileException

Výjimka, která je vyvolána, když dojde k chybě kompilátoru.The exception that is thrown when a compiler error occurs.

HttpContext

Zapouzdřuje všechny informace specifické pro protokol HTTP na jednotlivé požadavky HTTP.Encapsulates all HTTP-specific information about an individual HTTP request.

HttpContextBase

Slouží jako základní třída pro třídy, které obsahují informace specifické pro protokol HTTP týkající se jednotlivých požadavků HTTP.Serves as the base class for classes that contain HTTP-specific information about an individual HTTP request.

HttpContextWrapper

Zapouzdřuje vnitřní objekt HTTP, který obsahuje informace specifické pro protokol HTTP týkající se jednotlivých požadavků HTTP.Encapsulates the HTTP intrinsic object that contains HTTP-specific information about an individual HTTP request.

HttpCookie

Poskytuje typově bezpečný způsob pro vytváření a manipulaci s jednotlivými soubory cookie HTTP.Provides a type-safe way to create and manipulate individual HTTP cookies.

HttpCookieCollection

Poskytuje typově zabezpečený způsob, jak manipulovat se soubory cookie HTTP.Provides a type-safe way to manipulate HTTP cookies.

HttpException

Popisuje výjimku, ke které došlo během zpracování požadavků HTTP.Describes an exception that occurred during the processing of HTTP requests.

HttpFileCollection

Poskytuje přístup k souborům odesílaným klientem a jejich uspořádání.Provides access to and organizes files uploaded by a client.

HttpFileCollectionBase

Slouží jako základní třída pro třídy, které poskytují přístup k souborům, které byly odeslány klientem.Serves as the base class for classes that provide access to files that were uploaded by a client.

HttpFileCollectionWrapper

Zapouzdřuje vnitřní objekt HTTP, který poskytuje přístup k souborům odeslaným klientem.Encapsulates the HTTP intrinsic object that provides access to files that were uploaded by a client.

HttpModuleCollection

Poskytuje způsob, jak indexovat a načíst kolekci IHttpModule objektů.Provides a way to index and retrieve a collection of IHttpModule objects.

HttpParseException

Výjimka, která je vyvolána, když dojde k chybě analýzy.The exception that is thrown when a parse error occurs.

HttpPostedFile

Poskytuje přístup k jednotlivým souborům, které byly odeslány klientem.Provides access to individual files that have been uploaded by a client.

HttpPostedFileBase

Slouží jako základní třída pro třídy, které poskytují přístup k jednotlivým souborům, které byly odeslány klientem.Serves as the base class for classes that provide access to individual files that have been uploaded by a client.

HttpPostedFileWrapper

Zapouzdřuje vnitřní objekt HTTP, který poskytuje přístup k jednotlivým souborům, které byly odeslány klientem.Encapsulates the HTTP intrinsic object that provides access to individual files that have been uploaded by a client.

HttpRequest

Umožňuje ASP.NET číst hodnoty protokolu HTTP odesílané klientem během webové žádosti.Enables ASP.NET to read the HTTP values sent by a client during a Web request.

HttpRequestBase

Slouží jako základní třída pro třídy, které umožňují ASP.NET číst hodnoty protokolu HTTP odesílané klientem během webové žádosti.Serves as the base class for classes that enable ASP.NET to read the HTTP values sent by a client during a Web request.

HttpRequestValidationException

Výjimka, která je vyvolána, když je z klienta přijat potenciálně škodlivý vstupní řetězec jako součást dat požadavku.The exception that is thrown when a potentially malicious input string is received from the client as part of the request data. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

HttpRequestWrapper

Zapouzdřuje vnitřní objekt HTTP, který umožňuje ASP.NET číst hodnoty HTTP, které klient posílá během žádosti o webovou žádost.Encapsulates the HTTP intrinsic object that enables ASP.NET to read the HTTP values that are sent by a client during a Web request.

HttpResponse

Zapouzdřuje informace o odpovědi HTTP z operace ASP.NET.Encapsulates HTTP-response information from an ASP.NET operation.

HttpResponseBase

Představuje základní třídu pro třídy, které poskytují informace o odpovědi HTTP z operace ASP.NET.Represents the base class for classes that provides HTTP-response information from an ASP.NET operation.

HttpResponseWrapper

Zapouzdřuje vnitřní objekt HTTP, který poskytuje informace o odpovědi HTTP z operace ASP.NET.Encapsulates the HTTP intrinsic object that provides HTTP-response information from an ASP.NET operation.

HttpRuntime

Poskytuje sadu služeb ASP.NET runtime pro aktuální aplikaci.Provides a set of ASP.NET run-time services for the current application.

HttpServerUtility

Poskytuje podpůrné metody pro zpracování webových požadavků.Provides helper methods for processing Web requests.

HttpServerUtilityBase

Slouží jako základní třída pro třídy, které poskytují pomocné metody pro zpracování webových požadavků.Serves as the base class for classes that provide helper methods for processing Web requests.

HttpServerUtilityWrapper

Zapouzdřuje vnitřní objekt HTTP, který poskytuje podpůrné metody pro zpracování webových požadavků.Encapsulates the HTTP intrinsic object that provides helper methods for processing Web requests.

HttpSessionStateBase

Slouží jako základní třída pro třídy, které poskytují přístup k hodnotám stavu relace, nastavení na úrovni relace a metodám správy životnosti.Serves as the base class for classes that provides access to session-state values, session-level settings, and lifetime management methods.

HttpSessionStateWrapper

Zapouzdřuje vnitřní objekt HTTP, který poskytuje přístup k hodnotám stavu relace, nastavení na úrovni relace a metodám správy životnosti.Encapsulates the HTTP intrinsic object that provides access to session-state values, session-level settings, and lifetime management methods.

HttpStaticObjectsCollection

Poskytuje kolekci objektů v rozsahu aplikace pro StaticObjects vlastnost.Provides a collection of application-scoped objects for the StaticObjects property.

HttpStaticObjectsCollectionBase

Slouží jako základní třída pro třídy, které poskytují kolekci objektů v rozsahu aplikace pro StaticObjects vlastnost.Serves as the base class for classes that provide a collection of application-scoped objects for the StaticObjects property.

HttpStaticObjectsCollectionWrapper

Zapouzdřuje vnitřní objekt HTTP, který poskytuje kolekci objektů v rozsahu aplikace pro StaticObjects vlastnost.Encapsulates the HTTP intrinsic object that provides a collection of application-scoped objects for the StaticObjects property.

HttpTaskAsyncHandler

Poskytuje metody, které mohou třídu obslužné rutiny odvozené úlohy implementovat pro zpracování asynchronní úlohy.Provides methods that a derived task handler class can implement in order to process an asynchronous task.

HttpUnhandledException

Výjimka, která je vyvolána, když dojde k obecné výjimce.The exception that is thrown when a generic exception occurs.

HttpUtility

Poskytuje metody pro kódování a dekódování adres URL při zpracování webových požadavků.Provides methods for encoding and decoding URLs when processing Web requests. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

HttpWorkerRequest

Tato abstraktní třída definuje základní metody pracovního procesu a výčty používané spravovaným kódem ASP.NET pro zpracování požadavků.This abstract class defines the base worker methods and enumerations used by ASP.NET managed code to process requests.

HttpWriter

Poskytuje TextWriter objekt, který je k dispozici prostřednictvím vnitřního HttpResponse objektu.Provides a TextWriter object that is accessed through the intrinsic HttpResponse object.

IisTraceListener

Poskytuje naslouchací proces, který směruje veškerý výstup trasování a ladění do infrastruktury služby IIS 7,0.Provides a listener that routes all tracing and debugging output to the IIS 7.0 infrastructure.

MimeMapping

Mapuje rozšíření dokumentu na typy MIME obsahu.Maps document extensions to content MIME types.

ParserError

Představuje chybu analyzátoru nebo upozornění.Represents a parser error or warning. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

ParserErrorCollection

Spravuje sadu chyb analyzátoru zjištěných během analýzy.Manages a set of parser errors detected during parsing. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

PreApplicationStartMethodAttribute

Poskytuje rozšířenou podporu pro spuštění aplikace.Provides expanded support for application startup.

ProcessInfo

Poskytuje informace o aktuálně prováděných procesech.Provides information on processes currently executing.

ProcessModelInfo

Obsahuje metody, které vracejí informace o pracovních procesech.Contains methods that return information about worker processes.

SiteMap

SiteMapTřída je reprezentace v paměti navigační struktury pro lokalitu, která je poskytována jedním nebo více poskytovateli mapy webu.The SiteMap class is an in-memory representation of the navigation structure for a site, which is provided by one or more site map providers. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

SiteMapNode

Představuje uzel v hierarchické struktuře mapy webu, jako je například, který je popsán SiteMap třídou a třídami, které implementují abstraktní SiteMapProvider třídu.Represents a node in the hierarchical site map structure such as that described by the SiteMap class and classes that implement the abstract SiteMapProvider class.

SiteMapNodeCollection

Poskytuje kolekci silného typu pro SiteMapNode objekty a implementuje IHierarchicalEnumerable rozhraní pro podporu navigace prostřednictvím kolekce.Provides a strongly typed collection for SiteMapNode objects and implements the IHierarchicalEnumerable interface to support navigating through the collection.

SiteMapProvider

Poskytuje společnou základní třídu pro všechny poskytovatele dat map webu a umožňuje vývojářům implementovat vlastní poskytovatele dat mapy webu, která se dají použít s infrastrukturou mapy webu ASP.NET jako trvalé úložiště pro SiteMap objekty.Provides a common base class for all site map data providers, and a way for developers to implement custom site map data providers that can be used with the ASP.NET site map infrastructure as persistent stores for SiteMap objects.

SiteMapProviderCollection

Používá se SiteMap třídou ke sledování sady SiteMapProvider objektů, které jsou k dispozici SiteMap při inicializaci mapy webu.Used by the SiteMap class to track the set of SiteMapProvider objects that are available to the SiteMap during site map initialization. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

SiteMapResolveEventArgs

Poskytuje data pro událost, která je vyvolána voláním CurrentNode vlastnosti SiteMapProvider třídy.Provides data for an event that is raised by calling the CurrentNode property of the SiteMapProvider class.

StaticSiteMapProvider

Slouží jako částečná implementace abstraktní SiteMapProvider třídy a slouží jako základní třída pro XmlSiteMapProvider třídu, která je výchozím poskytovatelem mapy webu v ASP.NET.Serves as a partial implementation of the abstract SiteMapProvider class and serves as a base class for the XmlSiteMapProvider class, which is the default site map provider in ASP.NET.

TraceContext

Zachycuje a prezentuje podrobnosti o spuštění webového požadavku.Captures and presents execution details about a Web request. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

TraceContextEventArgs

Poskytuje kolekci záznamů trasování pro jakoukoliv metodu, která zpracovává TraceFinished událost.Provides a collection of trace records to any method that handles the TraceFinished event. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

TraceContextRecord

Představuje zprávu trasování ASP.NET a veškerá přidružená data.Represents an ASP.NET trace message and any associated data.

UnvalidatedRequestValues

Poskytuje přístup k hodnotám požadavků HTTP bez aktivace žádosti ASP.NET o ověření.Provides access to HTTP request values without triggering ASP.NET request validation.

UnvalidatedRequestValuesBase

Slouží jako základní třída pro třídy, které poskytují přístup k hodnotám požadavků HTTP bez aktivace žádosti ASP.NET o ověření.Serves as the base class for classes that provide access to HTTP request values without triggering ASP.NET request validation.

UnvalidatedRequestValuesWrapper

Poskytuje obálkovou třídu pro UnvalidatedRequestValuesBase třídu a poskytuje přístup k hodnotám požadavků HTTP bez aktivace žádosti ASP.NET o ověření.Provides a wrapper class for the UnvalidatedRequestValuesBase class, and provides access to HTTP request values without triggering ASP.NET request validation.

VirtualPathUtility

Poskytuje pomocné metody pro běžné operace virtuálních cest.Provides utility methods for common virtual path operations.

WebPageTraceListener

Poskytuje naslouchací proces, který směruje Trace zprávy na výstupy webových stránek ASP.NET.Provides a listener that directs Trace messages to ASP.NET Web page outputs.

XmlSiteMapProvider

XmlSiteMapProviderTřída je odvozena od SiteMapProvider třídy a je výchozím poskytovatelem mapy webu pro ASP.NET.The XmlSiteMapProvider class is derived from the SiteMapProvider class and is the default site map provider for ASP.NET. XmlSiteMapProviderTřída generuje stromy mapy webu ze souborů XML s příponou názvu souboru. sitemap.The XmlSiteMapProvider class generates site map trees from XML files with the file name extension .sitemap.

Rozhraní

IHtmlString

Představuje řetězec kódovaný ve formátu HTML, který by neměl být zakódovaný znovu.Represents an HTML-encoded string that should not be encoded again.

IHttpAsyncHandler

Definuje kontrakt, který musí implementovat objekty asynchronní obslužné rutiny HTTP.Defines the contract that HTTP asynchronous handler objects must implement.

IHttpHandler

Definuje kontrakt, který ASP.NET implementuje k synchronnímu zpracování webových požadavků HTTP pomocí vlastních obslužných rutin HTTP.Defines the contract that ASP.NET implements to synchronously process HTTP Web requests using custom HTTP handlers.

IHttpHandlerFactory

Definuje kontrakt, který musí implementovat třídy pro vytváření nových IHttpHandler objektů.Defines the contract that class factories must implement to create new IHttpHandler objects.

IHttpModule

Poskytuje události inicializace a odstraňování modulu do implementované třídy.Provides module initialization and disposal events to the implementing class.

IPartitionResolver

Definuje metody, které se musí implementovat pro vlastní rozlišení oddílu stavu relace.Defines methods that must be implemented for custom session-state partition resolution.

ISubscriptionToken

Představuje rozhraní, které je implementováno objektem a které lze použít k odhlášení odběru naslouchacího procesu.Represents an interface that is implemented by an object and that can be used to unsubscribe listeners.

ITlsTokenBindingInfo

Poskytuje informace o vazbě tokenu TLS (Transport Layer Security).Provides information about transport layer security (TLS) token binding.

Výčty

ApplicationShutdownReason

Určuje, proč se AppDomain Třída vypnula.Specifies why the AppDomain class shut down.

AspNetHostingPermissionLevel

Určuje úroveň důvěryhodnosti, která je udělena webové aplikaci ASP.NET.Specifies the trust level that is granted to an ASP.NET Web application.

HttpCacheability

Poskytuje výčtové hodnoty, které se používají k nastavení Cache-Control hlavičky protokolu HTTP.Provides enumerated values that are used to set the Cache-Control HTTP header.

HttpCacheRevalidation

Poskytuje výčtové hodnoty, které se používají k nastavení replatných Cache-Control hlaviček protokolu HTTP.Provides enumerated values that are used to set revalidation-specific Cache-Control HTTP headers.

HttpCookieMode

Určuje, jak se soubory cookie používají pro webovou aplikaci.Specifies how cookies are used for a Web application.

HttpValidationStatus

Poskytuje výčtové hodnoty, které indikují stav ověření mezipaměti.Provides enumerated values that indicate cache validation status.

ProcessShutdownReason

Poskytuje výčtové hodnoty, které indikují, proč se proces vypnul.Provides enumerated values that indicate why a process has shut down.

ProcessStatus

Poskytuje výčtové hodnoty, které označují aktuální stav procesu.Provides enumerated values that indicate the current status of a process.

ReadEntityBodyMode

Určuje konstanty, které označují, jak bylo přečteno tělo požadavku HTTP.Specifies constants that indicate how the entity body of an HTTP request has been read.

RequestNotification

Určuje, kdy události a jiné události životního cyklu nastávají při HttpApplication zpracování žádosti.Indicates when events and other life-cycle events occur while a HttpApplication request is being processed.

RequestNotificationStatus

Určuje stav oznámení v kanálu požadavků.Specifies the state of a notification in the request pipeline.

SameSiteMode

Určuje konstanty, které určují hodnotu atributu SameSite souboru cookie.Specifies constants that indicate the value for the SameSite attribute of the cookie.

TraceMode

Určuje, v jakém pořadí se zprávy trasování budou emitovat do výstupu HTML stránky.Specifies in what order trace messages are emitted into the HTML output of a page.

Delegáti

BeginEventHandler

Představuje metodu, která zpracovává asynchronní události, jako jsou události aplikace.Represents the method that handles asynchronous events such as application events. Tento delegát se volá na začátku asynchronní operace.This delegate is called at the start of an asynchronous operation.

EndEventHandler

Představuje metodu, která zpracovává asynchronní události, jako jsou události aplikace.Represents the method that handles asynchronous events such as application events.

HttpCacheValidateHandler

Představuje metodu, která je volána k ověření položky v mezipaměti předtím, než je položka obsluhována z mezipaměti.Represents a method that is called to validate a cached item before the item is served from the cache.

HttpResponseSubstitutionCallback

Představuje metodu, která zpracovává substituci po mezipaměti.Represents the method that handles post-cache substitution.

HttpWorkerRequest.EndOfSendNotification

Představuje metodu, která upozorní volající, pokud je odeslání odpovědi dokončeno.Represents the method that Notifies callers when sending of the response is complete.

SiteMapResolveEventHandler

Představuje metodu, která zpracuje SiteMapResolve událost konkrétní instance SiteMapProvider nebo statické SiteMap třídy.Represents the method that will handle the SiteMapResolve event of a specific instance of the SiteMapProvider or static SiteMap class.

TaskEventHandler

Představuje asynchronní úlohu, která je zpracovávána instancí EventHandlerTaskAsyncHelper třídy.Represents the asynchronous task that is being processed by an instance of the EventHandlerTaskAsyncHelper class.

TraceContextEventHandler

Představuje metodu, která zpracovává TraceFinished událost TraceContext objektu.Represents the method that handles the TraceFinished event of a TraceContext object.