AnnotationDocumentPaginator.PageSize Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví navrhovanou šířku a výšku každé stránky.Gets or sets the suggested width and height of each page.

public:
 virtual property System::Windows::Size PageSize { System::Windows::Size get(); void set(System::Windows::Size value); };
public override System.Windows.Size PageSize { get; set; }
member this.PageSize : System.Windows.Size with get, set
Public Overrides Property PageSize As Size

Hodnota vlastnosti

Size

Navrhovaná Šířka a výška pro formátování stránekThe suggested width and height for formatting pages.

Poznámky

PageSize Získá nebo nastaví navrhovanou velikost pro formátování stránek.PageSize gets or sets the suggested size for formatting pages. Pomocí Size vlastnosti získáte skutečnou velikost stránky (Pokud se vyžaduje, aby skutečná velikost mohla být oříznuta z navrhovaného PageSize ).Use the Size property to get the actual size of the page (if it is required the actual size may be cropped from the suggested PageSize).

Platí pro