StoreContentChangedEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracovává StoreContentChanged událost vyvolanou AnnotationStore třídou.Represents the method that handles the StoreContentChanged event raised by the AnnotationStore class.

public delegate void StoreContentChangedEventHandler(System::Object ^ sender, StoreContentChangedEventArgs ^ e);
public delegate void StoreContentChangedEventHandler(object sender, StoreContentChangedEventArgs e);
type StoreContentChangedEventHandler = delegate of obj * StoreContentChangedEventArgs -> unit
Public Delegate Sub StoreContentChangedEventHandler(sender As Object, e As StoreContentChangedEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj AnnotationStore událostiThe source AnnotationStore of the event.

e
StoreContentChangedEventArgs

Data událostiThe event data.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro