AutoResizedEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracuje AutoResized událost vyvolanou HwndSource .Represents the method that will handle the AutoResized event raised by HwndSource.

public delegate void AutoResizedEventHandler(System::Object ^ sender, AutoResizedEventArgs ^ e);
public delegate void AutoResizedEventHandler(object sender, AutoResizedEventArgs e);
type AutoResizedEventHandler = delegate of obj * AutoResizedEventArgs -> unit
Public Delegate Sub AutoResizedEventHandler(sender As Object, e As AutoResizedEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj událostiThe source of the event.

e
AutoResizedEventArgs

Data událostiThe event data.

Poznámky

AutoResizedUdálost se vyvolá, když systém rozložení WPF způsobí HwndSource automatické změny velikosti.The AutoResized event is raised when the WPF layout system causes a HwndSource to resize automatically. Typická implementace obslužné rutiny by mohla sdělit změny velikosti u HWND obsaženého v HwndSource .A typical handler implementation would communicate size changes to the HWND contained within the HwndSource.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro

Viz také