ContentElement.IsStylusCaptureWithin Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která určuje, zda je zachycení stylusu drženo tímto prvkem, včetně podřízených prvků a skládání ovládacích prvků.Gets a value that determines whether stylus capture is held by this element, including child elements and control compositing.

public:
 property bool IsStylusCaptureWithin { bool get(); };
public bool IsStylusCaptureWithin { get; }
member this.IsStylusCaptureWithin : bool
Public ReadOnly Property IsStylusCaptureWithin As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud je v rámci tohoto prvku vedeno zachycení stylusu, v opačném případě false .true if stylus capture is held within this element; otherwise, false.

Poznámky

Vstup dotykového ovládání, myši a Stylus existují v konkrétní relaci.Touch, mouse, and stylus input exist in a particular relationship. Další informace najdete v tématu Přehled vstupu.For more information, see Input Overview.

Informace o vlastnosti závislostiDependency Property Information

Pole identifikátoruIdentifier field IsStylusCaptureWithinProperty
Vlastnosti metadat nastavené na trueMetadata properties set to true ŽádnéNone

Platí pro